รวมหลักสูตรอินเตอร์ด้านภาษา จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว

 • BALAC : จุฬาฯ
 • BEC, BAS, International Studies ASEAN China (IAC) : ธรรมศาสตร์
 • The Intercultural Studies and Languages : วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล
 • Language for Careers, Language for Communication, Intercultural Communication : มศว

การเรียนอินเตอร์ในสายภาษาคือการเรียนรู้ในเชิงลึกของวัฒนธรรม หรือศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการทำงานกับองค์กรต่างประเทศ คณะวิชาเกี่ยวกับภาษาในภาคอินเตอร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ยกมา จึงจะมีความแตกต่างกันในเรื่องหลักสูตรที่เรียน เช่น เรียนภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา, เรียนภาษาเกี่ยวกับ Business, เรียนเพื่ออาชีพ หรือเรียนเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

จบอินเตอร์สายภาษาไปทำอะไร ?

เนื่องจากความหลากหลายของหลักสูตร และความต้องการผู้ที่มีความสามารถในการภาษาต่างประเทศของตลาดแรงงาน ทำให้มีทางเลือกสายอาชีพที่หลากหลาย ประกอบกับการเรียนในภาคอินเตอร์ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้ทำงานกับองค์กรต่างประเทศอีกด้วย เช่น องค์กรสหประชาชาติ, การทูต, สายการบิน, การโรงแรม, บริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ยังมีสายงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เช่น กองบรรณาธิการ, ล่าม, นักแปล, ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

 

 • BALAC จุฬาฯ

หลักสูตร : BALAC หรือ Bachelor of Arts in Language and Culture คือคณะอักษรศาสตร์ ภาคอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะที่มุ่งเน้นการสอนเรื่องภาษา ไปพร้อมๆ กับวัฒนธรรมศึกษา (Culture Study) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรทางวัฒนธรรมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย โดย BALAC จะให้ความสำคัญกับการสอน Culture Study เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นิสิตจะสามารถเลือกวิชาโทในภาษาอื่นๆ ได้ เช่น ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อรองรับความเป็นไปของโลกคือ  Global Cultures ศึกษาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ และ Media Cultures ศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เช่น วรรณกรรม ดนตรี

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ : ล่าม, กองบรรณาธิการ, ทำงานในองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ, ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ, ทำงานในองค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (TOEFL (iBT), IELTS, CU-TEP)
3.คะแนนสอบวัดระดับทักษะ อย่างใดอย่างหนึ่ง (SAT Reading & Writing, ACT English & Reading, CU-AAT)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.arts.chula.ac.th/~balac/

 

คณะอินเตอร์สายภาษา .ธรรมศาสตร์

 • BEC

หลักสูตร : BEC หรือ  Bachelor of Arts Program in Business English Communication คือหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของคณะศิลปศาสตร์ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการสร้างทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมทุกทักษะทั้งฟัง, พูด, อ่าน และเขียน ในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงทักษะในการประชุมทางธุรกิจ, การนำเสนอ, การเจรจากฎหมาย, การแปลและการตีความ ซึ่งทั้งหมดคือการเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร ที่จำเป็นต่อคุณสมบัติของผู้ทำธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาชีพ : พนักงานในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ, พนักงานบริษัทข้ามชาติ, เจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ, นักแปลเอกสารทางธุรกิจ, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS,TOEFL, SAT Reading & Writing, TU-GET, GSAT)
3.Portfolio

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.tubec.net/

 

 • BAS

หลักสูตร : BAS หรือ British and American Studies International Programme โครงการอังกฤษ – อเมริกันศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจรากฐานวัฒนธรรม มุ่งเน้นการตระหนักรู้เท่าทันสังคม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและมีความรอบรู้ด้านสังคมของทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาเพื่อให้รู้จักและทำความเข้าใจกับประเทศทั้งสองจึงเป็นประโยชน์ในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีต่อไปในอนาคต  มุ่งเน้นการตระหนักรู้เท่าทันสังคม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองและมีความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาชีพ : ทำงานในภาครัฐหรือเอกชน, กระทรวงการต่างประเทศ, การทูต, การประชาสัมพันธ์, บริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS, TOEFL(iBT), SAT Reading & Writing, TU-GET)
3.ผู้สมัครจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://tcas.arts.tu.ac.th/bas/TH/home

 

 • International Studies ASEAN China (IAC)

หลักสูตร : ในช่วงศตวรรษที่21ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้นโยบายเปิดประเทศ ส่งผลให้จีนกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในความสัมพันธ์กับประเทศจีน (China) ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น สังคม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ โดยเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ School of International Studies มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์)
อาชีพ : เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ภาษาจีน ทั้งภาครัฐและเอกชน, สถานทูต, องค์กรระหว่างประเทศ, พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานต่างๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน สิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน เป็นต้น

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS, TOEFL(iBT), SAT Reading & Writing, TU-GET(CBT), TU-GET (PBT), GSAT)
3.Portfolio

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://tcas.arts.tu.ac.th/bas/TH/home

 

 • The Intercultural Studies and Languages วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา หรือ The Intercultural Studies and Languages สังกัดอยู่ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมในการออกแบบและตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันในขณะที่ยังคงยึดมั่นในอุดมคติของการศึกษาศิลปศาสตร์ หลักสูตรให้ความสำคัญกับมุมมองที่หลากหลายของการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ มีการสำรวจวิธีการมุมมองและความท้าทายที่หลากหลายในด้านภาษาวัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์  โดยนักศึกษาจะสามารถตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาจากแขนงสาขาวิชาดังนี้ 1.แขนงสาขาวิขาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษ 2.แขนงสาขาวิชาจริยธรรม ปร้ชญาและเศรษฐศาสตร์ 3.แขนงสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม 4.ไม่มีแขนงสาขาวิชา

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
อาชีพ : กองบรรณาธิการ, ศิลปะและสื่อ, การทูตและการเมือง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูล, องค์กรไม่แสวงหากำไร/การบริการสาธารณะ, ศาสตราจารย์ อาจารย์, ล่าม เป็นต้น
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
รอบธรรมดา > TOEFL (iBT), IELTS (Academic) ,PTE (Academic), Duolingo English Test
รอบ Fast Track > TOEFL (iBT), IELTS (Academic), PTE (Academic)
3.. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ (SAT Math, GSAT Math, ACT Math, ONET, PAT1)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/

 

คณะอินเตอร์สายภาษา มศว

 • Language for Careers

หลักสูตร : Bachelor of Arts Program in Language for Careers (International Program) หรือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดในคณะมนุษย์ศาสตร์ เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีแผนการศึกษาให้นิสิตเลือก 3 สาขา ได้แก่ ภาษาเพื่อธุรกิจ ภาษาเพื่อการบริการ และภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน และสนับสนุนให้นิสิตไปศึกษาบางรายวิชาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยสามารถเทียบโอนรายวิชากับหลักสูตรได้ นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี กับสถาบันการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษาได้เช่นกัน

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เรียนที่ : มศว ประสานมิตร (ทุกชั้นปี)
อาชีพ : นักธุรกิจ, นักการตลาด, นักโฆษณาประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล, พนักงานต้อนรับของสายการบิน, พนักงานการท่องเที่ยว, นักวางแผนและจัดงาน, ผู้ให้บริการในองค์การที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร, นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ดำเนินรายการ, นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยหรืองานอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาที่สาม เป็นต้น

Requirement : (อ้างอิง TCAS รอบ1)
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS, TOEFL(iBT), TOEFL (CBT), GSAT Reading&Writing , SWU-SET, TOEIC)
3.Portfolio

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://cis.hu.swu.ac.th/academics/ba-programs/ba-careers/

 

 • Language for Communication

หลักสูตร : Bachelor of Arts Program in Language for Communication (International Program) หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดอยู่ในคณะมนุษย์ศาสตร์ จัดลักษณะเป็นเอกคู่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาในระดับปฏิบัติการสื่อสารได้ อันประกอบด้วยภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือภาษาเวียดนาม หรือภาษาเขมร คู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและภายในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับภูมิภาคอื่น โดยสามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศ สองภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต
เรียนที่ : มศว ประสานมิตร (ทุกชั้นปี)
อาชีพ : เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือการต่างประเทศ หรือแผนกอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ, ล่ามและนักแปล, พนักงานโรงแรม, เจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจต่างประเทศ ทั้งในระดับเขตเศรษฐกิจอาเซียน และนานาชาติในภาคพื้นอื่นๆ เป็นต้น

Requirement : (อ้างอิง TCAS รอบ1)
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.หากมีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (TOEFL(iBT), TOEFL (CBT), IELTS)
3.คะแนนสอบวัดระดับทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง (SAT, GSAT)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://cis.hu.swu.ac.th/academics/ba-programs/ba-communication/

 

 • Intercultural Communication

หลักสูตร : Bachelor of Arts Program in Language and Intercultural Communication (International Program) หรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สังกัดอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มุ่งสร้างทักษะในการสื่อสารในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ให้นิสิตและสามารถปฏิบัติงานในองค์กรที่มีบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิต       : ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
เรียนที่ : มศว ประสานมิตร (ทุกชั้นปี)
อาชีพ : นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์นานาชาติ, เจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุล, นักวิเทศสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สำนักข่าวและสำนักพิมพ์, เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, เลขานุการ เป็นต้น

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2.หากมีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL(iBT), TOEFL (CBT), SWU-SET)
3.หรือหากมีคะแนนสอบวัดระดับทักษะ SAT Reading&Writing จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ic.swu.ac.th/academic/b-a-in-language-and-cultural-communication/

 

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply