CU-TEP / TU-GET

เรียน A Level
 

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการใช้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

TU-GET (Thammasat University General English Test) คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสอบมีทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ แต่แบบคอมพิวเตอร์จะสามารถนำไปเทียบได้กับคะแนน TOEFL

คอร์สติว CU-TEP และ TU-GET ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สละ 30 ชั่วโมงที่จะเน้นการฝึกฝนการทำข้อสอบให้น้องๆ ทำคะแนนที่ดีที่สุดทุกพาร์ท จากการสอนและประเมินผลน้องๆ อย่างใกล้ชิดของคุณครู พร้อมทำแบบฝึกหัดจากโจทย์แนวข้อสอบที่ตรงจุดและทริคในการทำข้อสอบให้ทันและได้คะแนนเยอะที่สุดภายในระยะเวลาอันจำกัด นอกจากนั้น คุณครูยังช่วยเสริมจุดอ่อนให้กับน้องๆ ที่ไม่มั่นใจในพาร์ทต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมพร้อมในการไปสอบมากที่สุด

การเรียน CU-TEP และ TU-GET ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว
 2. เรียนคู่
 3. จัดกลุ่มมา (ตั้งแต่ 3 คน)

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน CU-TEP และ TU-GET ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อสอบ CU-TEP ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อสอบของ CU-TEP มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่

 1. Listening – พาร์ทการฟัง โดยจะเป็นการฟังบทสนทนาทั้งแบบสั้นและยาว ทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลา 30 นาที
 2. Reading – พาร์ทการอ่าน จะมีบทความทั้งแบบสั้นและยาวเพื่อให้อ่านและตอบคำถาม และยังมีบทความที่ให้หาคำตอบลงในช่องว่างในบทความนั้น ทั้งหมด 60 ข้อ มีเวลา 70 นาที
 3. Writing – พาร์ทการเขียน จะเป็นการให้หาคำที่ผิดไวยากรณ์ในโจทย์ ทั้งหมด 30 ข้อ มีเวลา 30 นาที
 4. Speaking – พาร์ทการพูด จะเป็นการเลือกสอบแยกโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในห้องสอบจะได้ดูภาพและดูวีดีโอเพื่อตอบคำถาม ทั้งหมด 3 ข้อ มีเวลา 10-15 นาที

ข้อสอบ TU-GET ประกอบด้วยอะไรบ้าง

TU-GET Paper-based (PBT) มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่

 1. Structure – เป็นพาร์ทหาคำผิดในไวยากรณ์และเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ ทั้งหมด 25 ข้อ
 2. Vocabulary – เป็นพาร์ทที่หาคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในโจทย์ที่ให้มา ทั้งหมด 25 ข้อ
 3. Reading – เป็นพาร์ทที่มีบทความมาให้อ่าน 7 – 8 บทความโดยให้ตอบคำถามจากบทความที่ให้มา ทั้งหมด 50 ข้อ

TU-GET Computer-based (CBT) มีทั้งหมด 4 พาร์ท พาร์ทละ 30 คะแนน รวมทั้งหมด 120 คะแนน ได้แก่

 1. Listening
 2. Reading
 3. Writing
 4. Speaking

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน CU-TEP และ TU-GET ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner