GED RLA Essay เขียนตอบแบบไหน ได้คะแนนชัวร์

วิชา GED Reasoning Through Language Arts (RLA) โดยปกติแล้วในการทดสอบจริงจะเป็นการทำข้อสอบแบบปรนัยหรือเลือกคำตอบ แต่จะมีอยู่ 1 พาร์ทที่เรียกว่า Extended Response Question ที่จะให้น้อง ๆ วิเคราะห์เรื่องราวจากโจทย์ที่กำหนด และเขียนตอบออกมาเป็นเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) 

น้อง ๆ หลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเรียนเรียงความภาษาอังกฤษนั้นมีระบบขั้นตอนที่ค่อนข้างเป็นแบบแผน ยิ่งถ้าหากเป็นการสอบ GED RLA ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง ก็จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษด้วย น้องคนไหนที่ยังไม่เคยติวสอบ GED มาก่อนและยังไม่รู้ว่าจะเขียน Essay ยังไงดี? บทความนี้ The Planner ขอมาชี้แนวทางเบื้องต้นในการเขียน GED Essay ยังไงให้ได้คะแนนเต็มกัน

รู้จัก GED Essay 

อย่างที่น้อง ๆ ได้ทราบกันไปจากข้างต้นแล้วว่า วิชา GED Reasoning Through Language Arts (RLA) จะมีการสอบเขียน Essay จากการวิเคราะห์เรื่องราวของบทความที่กำหนด ซึ่งตัวบทความจะมีสองมุมมองของเรื่อง ที่มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน โดยน้อง ๆ จะต้องพิจารณาและเขียนเรียงความตอบในแบบโต้แย้ง หรือ Argumentative Essay

โดยในเนื้อความที่น้อง ๆ เขียน จะต้องอธิบายโดยใช้หลักฐานในบทความมาสนับสนุนให้ได้ว่า เพราะเหตุใดข้อโต้แย้งจากอีกฝ่ายจึงดีกว่าอีกฝ่าย และต้องไม่เขียนออกมาในเชิงความคิดเห็นของตนเองว่าฝ่ายใดที่ถูกต้อง หรือความคิดเห็นใดที่น้อง ๆ เชื่อว่าเป็นความจริง และในการสอบ GED Essay น้อง ๆ จะมีเวลาในการทำข้อสอบพาร์ทนี้เพียง 45 นาทีเท่านั้น ดังนั้น เทคนิคการวิเคราะห์เรื่องราวและการเขียนอย่างเป็นระบบภายในเวลาที่จำกัดจึงสำคัญมาก ๆ

หมายเหตุ: “ข้อโต้แย้ง” หมายถึง ข้อสันนิษฐาน ข้อกล่าวอ้าง ข้อสนับสนุน การให้เหตุผล และความน่าเชื่อถือ

โครงสร้างการเขียน GED Essay 

 1. Introduction หรือบทนำ คือการเกริ่นนำเข้าหัวข้อที่น้อง ๆ กำลังจะเขียน โดยจะต้องมีการบอกประโยคที่นำเสนอ “ใจความหลัก” ของ Essay (Thesis Statement) ของน้อง ๆ ออกไปด้วย ว่ามีการสนับสนุนในข้อโต้แย้งฝ่ายใด
 1. Body หรือเนื้อหาหลัก มีหน้าที่ขยายข้อมูลจาก Introduction โดยมีการเขียนให้เหตุผลจากหลักฐานต่าง ๆ ที่ค้นพบจากการวิเคราะห์ตัวบทความ และด้วยเนื้อหาที่มีความยาว น้อง ๆ จึงควรแบ่งการเขียนออกเป็น 2 ย่อหน้าหรือมากกว่านั้น แต่ทั้งนี้ ในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีเพียง 1 Main Idea เท่านั้น
 1. Conclusion หรือบทสรุปเรื่อง จะอยู่ในย่อหน้าสุดท้ายของการเขียนเรียงความ โดยในส่วนนี้จะเป็นการย้อนสรุปเนื้อหาหลักจากที่เราได้เขียนคำตอบไปในส่วนของ Introduction และ Body โดยไม่ต้องบอกเหตุผลหรือเนื้อหาสนับสนุนอื่น ๆ เพิ่ม และเป็นย่อหน้าที่มีการเขียนส่งทายเรียงความของเราให้จบลงอย่างบริบูรณ์

เทคนิคเขียน GED Essay ให้ปัง 

 1. มองให้ออกว่าข้อโต้แย้งไหนที่ตัวบทความให้การสนับสนุนได้ดีที่สุด
 1. จำไว้เสมอว่าข้อโต้แย้งที่ได้รับการสนับสนุนดีกว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อโต้แย้งที่ตัวเราเห็นด้วยเสมอไป (ระวังถูกหลอกด้วยความรู้สึกของตัวเอง)
 1. ไม่ว่าจะสนับสนุนในแง่มุมไหน น้อง ๆ ต้องใช้หลักฐานมาอ้างอิงเสมอ ห้ามคิดไปเอง หรือเขียนออกไปนอกประเด็นเด็ดขาด
 1. ลำดับประเด็นที่ต้องการจะสื่อหรือสนับสนุนให้ดี เพื่อป้องกันการสับสนและเสียเวลาในการแก้ไข
 1. พยายามคำนึงถึงผู้อ่านอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องประดิษฐ์คำตอบให้ซับซ้อนเกินไปจนดูเข้าใจยาก
 1. ใช้วลี (Phrases) และคำเชื่อมประโยค (Transitional words) ที่เหมาะสม ในการเชื่อมประโยค ย่อหน้า และแนวคิดสนับสนุนต่าง ๆ
 1. ปรับโครงสร้างประโยคให้หลากหลายเพื่อเพิ่มความลื่นไหลและความชัดเจนของข้อมูลที่จะสื่อ
 1. ระวังเรื่องการสะกดคำผิด, Grammar, ความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ

เริ่มเขียน GED Essay อย่างไร 

 1. น้อง ๆ ต้องอ่านบทความที่โจทย์กำหนดให้โดยละเอียด และควรมีการระบุเอาไว้ว่าส่วนใดบ้างที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อโต้แย้งได้
 1. วางแผนเนื้อหา และร่างโครงสร้าง Essay ให้ครบทุกประเด็นหลักให้เร็วที่สุด เพื่อให้ตัวเราเห็นภาพรวมโดยเร็ว และสามารถขยายความจนจบได้อย่างเป็นระบบ
 1. ใช้หลักฐานที่น้อง ๆ ค้นพบมาเขียนสนับสนุนข้อโต้แย้งนั้น ๆ ในเรียงความของตนเอง ผ่านโครงสร้างการเขียนเรียงความที่ถูกต้องและครบถ้วน
 1. น้อง ๆ ต้องเขียนเรียงความออกมาให้ได้อย่างน้อย 4 ย่อหน้า แต่ไม่ควรเกิน 7 ย่อหน้า และจำนวนคำในเรียงความควรอยู่ระหว่าง 300-500 คำ
 1. ระบุเหตุผลที่ได้จากหลักฐาน ว่าทำไมข้อโต้แย้งนั้น จึงเป็นข้อโต้แย้งที่ดีกว่าหรือน่าเชื่อถือกว่า
 1. อ่านทวนซ้ำเรียงความที่ได้เขียนเสร็จไป เพื่อตรวจหาจุดบกพร่องก่อนที่จะทำการส่งคำตอบ

เกณฑ์การคิดคะแนน GED Essay
การคิดคะแนน GED Essay จะยึดตามเกณฑ์หลัก ๆ ดังนี้

 1. มีการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งได้อย่างชัดเจน มีหลักฐานและกลยุทธ์การเขียนที่ดีและสัมพันธ์กัน
 1. เขียนคำตอบได้เคลียร์ มีความชัดเจน มีใจความสำคัญ และไม่ออกนอกประเด็น
 1. มีการพัฒนาแนวคิด และยกตัวอย่างเพื่ออธิบายแนวคิดหรือข้อโต้แย้งนั้น ๆ
 1. มีความถูกต้องในการเขียนคำศัพท์ และ Grammar ภาษาอังกฤษ เช่น Sentence Structure, Spelling, Punctuation และ Syntax

อ่านบทความ เรียน GED ที่ The Planner ดีไหม? คลิกที่นี่

ข้อสอบ GED RLA พาร์ท Essay นั้น เมื่อน้อง ๆ ส่งคำตอบไปแล้วจะถูกตรวจและให้คะแนนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจข้อสอบด้านการเขียนเรียงความโดยเฉพาะ ดังนั้น ก่อนไปสอบจริงน้อง ๆ ต้องมั่นใจก่อนว่าเทคนิควิธีการเขียนและการลำดับเรื่องราวของตัวเองนั้นถูกต้องตรงตามแนวทางการให้คะแนนมากที่สุดหรือไม่ เพื่อให้น้อง ๆ ไม่เสียคะแนนที่ควรจะได้มา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียน GED ที่ไหนดี หรือกำลังมองหาสถาบันติว GED ดี ๆ สักที่ ที่สามารถติวสอบ GED RLA Essay ได้อย่างลื่นไหล และมีเทคนิคการทำคะแนนดี ๆ อยากแนะนำให้ลองมาปรึกษาและสมัครติวคอร์ส GED 90 ชั่วโมงพร้อมสอบกับ The Planner Education กันก่อน สถาบันติว GED ในรูปแบบสอนสด ที่พาน้อง ๆ นักเรียนประสบความสำเร็จมาแล้วมากกว่า 2,000 คน นอกจากจะมีคอร์สติวสอบ GED แล้ว ทางสถาบันยังมีคอร์สติวสอบสำคัญอื่น ๆ เช่น คอร์สติว SAT, คอร์สติว IELTS และทุกคอร์สติวสอบที่ครอบคลุมทุก Requirement ของคณะอินเตอร์อีกด้วย

มาติวสอบในที่เดียว มีครบทุกคะแนนพร้อมยื่นเข้าคณะอินเตอร์ที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ ต้องที่สถาบัน The Planner Education เท่านั้นนะคะ

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply