นักทดลองเข้าห้องแล็บ มาทางนี้ รวมคณะอินเตอร์สายวิทยาศาสตร์

เดินทางมาถึงคณะอินเตอร์สายวิทยาศาสตร์ที่น้องๆ รอคอย คณะในสายวิทยาศาสตร์แยกเป็นความเฉพาะทางอีกหลากหลาย ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น สายเคมี สายชีวภาพ สายฟิสิกส์ สายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งน้องๆ ที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ การค้นพบอะไรใหม่ๆ รักการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด เพราะเราได้รวบรวมทางเลือกคณะสายวิทยาศาสตร์ภาคอินเตอร์ 5 คณะ จาก 3 มหาวิทยาลัยสุดปัง! ได้แก่

?BSAC, BBTECH จุฬาฯ

?Bachelor of Science วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

?Bioscience and Technology, Integrated Chemistry เกษตรศาสตร์

การเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติของคณะสายวิทยาศาสตร์ ในระดับอินเตอร์ จะผลักดันให้น้องๆ ได้มีโอกาสในอาชีพที่กว้างมากขึ้น สามารถประกอบอาชีพ เช่น นักวิจัย, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักสิ่งแวดล้อม, งาน QA / QC ฯลฯ โดยสามารถทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับประเทศหรือระดับโลก

 BSAC : Bachelor of Science in Applied Chemistry จุฬาฯ

หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเคมีประยุกต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 สังกัดในคณะวิทยาศาสตร์ เน้นการศึกษาด้านเคมีแบบบูรณาการ โดยการนำแนวคิดทางเคมีเชิงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับความท้าทายของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นสร้างนักเคมีที่มีความรู้ความเข้าใจรอบด้าน รวมถึงทักษะทางภาษาอังกฤษ เข้าใจเรื่องการตลาดเพื่อพัฒนา Products และ Solutions มีสาขาย่อย 3 สาขา ได้แก่ 1.) Industrial Chemistry and Management 2.) Material Chemistry 3.) Environmental Chemistry
เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ :  นักเคมีและนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม, นักจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥  A*-E
– GED ตั้งแต่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2563 4 วิชารวม ≥ 660 วิชาละ ≥ 145
– IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน
ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK)
และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO
หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3

2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
IELTS ≥ 6.0
SAT Reading & Writing ≥ 500
TOEFL (iBT) ≥ 79
TOEFL (PBT)  ≥ 550
CU-TEP & Speaking ≥ 80

3. คะแนนสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
SAT Math ≥ 490
SAT Subject Test Math Level 2 ≥ 600
CU-AAT ≥ 450

4. คะแนนวัดความรู้ ด้านเคมี อย่างใดอย่างหนึ่ง
SAT Subject Test Chemistry ≥ 560
CU-ATS Chemistry ≥ 380

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bsac.chemcu.org

 

BBTECH : Bachelor of Science in Biotechnology จุฬาฯ

หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรที่เปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้ สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเพื่อตอบรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสำคัญทั้งกับวงการเกษตรกรรม, สุขภาพ, การแพทย์, food และ non-food products รวมไปถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หลักสูตรจึงมีเป้าหมายในการผลิตนักวิจัยที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปสู่พัฒนาที่ยั่งยืน และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับประเทศ และบนเวทีโลก มีสาขาย่อย 8 วิชา ได้แก่ 1.) Animal Biotechnology 2.) Plant Biotechnology 3.) Microbial Biotechnology 4.) Food Biotechnology 5.) Environmental Biotechnology 6.) Marine Biotechnology 7.) Bioinformatics 8.) Biotechnology Management
เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ : วิศวกรชีวภาพ, นักจุลชีววิทยา, นักเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและสัตว์ หรือ สิ่งแวดล้อม, งาน QA / QC, งานวิจัยทางคลินิก, งานผลิตในอุตสาหกรรมยา เป็นต้น

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥  A*-E
– GED ตั้งแต่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2563 4 วิชารวม ≥ 660 วิชาละ ≥ 145
– IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน
ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK)
และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO
หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3

2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
TOEFL (iBT) ≥ 79
TOEFL (PBT) ≥ 550
SAT Reading & Writing ≥ 450
IELTS ≥ 6.0
CU-TEP & Speaking ≥ 80
CU-AAT Verbal Section ≥ 400

3. คะแนนสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
SAT Math ≥ 500
SAT Subject Test Math Level 2 ≥ 500
CU-AAT Math ≥ 450

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bbtech.sc.chula.ac.th

 

B.Sc. : Bachelor of Science วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

หลักสูตร : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ของ MUIC แบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชาที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ได้แก่ 1.) Major in Applied Mathematics สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.) Major in Biological Science สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.) Major in Chemistry สาขาวิชาเคมี 4.) Major in Computer Science สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5.) Major in Food Science and Technology สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6.) Major in Environmental Science สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 7.) Major in Physics สาขาวิชาฟิสิกส์
เรียนที่ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อาชีพ : โอกาสทางอาชีพแตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชา

1.) Major in Applied Mathematics : การวิจัยและพัฒนาในภาคการค้าหรือในสถาบันการศึกษา, นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัย, ที่ปรึกษาของบริษัทในตำแหน่งบริหาร, นักสถิติและนักวางแผนในภาครัฐหรือเอกชน
2.) Major in Biological Science : ผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัย, ทำงานในแผนกวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ, เจ้าของบริษัทที่ขายสินค้าและ/หรือที่ให้บริการในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3.) Major in Chemistry : ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในวงการพัฒนายาใหม่ เป็นทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
4.) Major in Computer Science : ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / วิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบดำเนินการและปรับใช้โซลูชัน, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรแพลตฟอร์มข้อมูล, เจ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ / บริษัทสตาร์ทอัพ, วิจัยและพัฒนาในภาคการค้าและในสถาบันการศึกษา, ที่ปรึกษาด้านไอทีและวิศวกร
5.) Major in Food Science and Technology : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือตำแหน่งประกันคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารและตลาดที่เกี่ยวข้อง, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, โอกาสทางการค้าและบริการในภาคเอกชนและภาครัฐ
6.) Major in Environmental Science : ทำงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม, ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพหรือตำแหน่งประกันคุณภาพ, เป็นผู้ช่วยวิจัยในสถาบันการวิจัยหรือโครงการ วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.) Major in Physics : นักวิจัยในสถาบันต่างประเทศ, อาจารย์, นักวิเคราะห์การเงิน, ผู้สร้างนวัตกรรม (ธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ), ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

 Requirement :

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ≥  3 วิชา เกรดในแต่ละวิชา ≥ C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับม. 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเทียบเท่า Grade 10 อย่างน้อย 1ภาคการศึกษา
– GED สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป มีคะแนนรวม ≥ 660 คะแนน ไม่ต้องมีวุฒิ ม.4, สมัครสอบ GED ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 64 มีคะแนนรวม ≥ 600 คะแนน พร้อมวุฒิการศึกษาระดับชั้นม.4 หรือเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา

2. คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
รอบธรรมดา:
TOEFL (iBT) ≥ 69
IELTS (Academic) ≥ 6.0
PTE (Academic) ≥ Overall 50
Duolingo English Test ≥ Overall 100
รอบ Fast Track:
TOEFL (iBT) ≥ 69  Writing ≥ 22
IELTS (Academic) ≥ 6.0 Writing ≥ 6.0
PTE (Academic) ≥ Overall 50 Writing ≥ 50

3. คะแนนสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ACT (Math) ≥ 25
SAT (Math) ≥ 600

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/science/

  

B.S. : Bioscience and Technology เกษตรศาสตร์

หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) แบ่งออกเป็น 7 สาขา โดยจะเลือกสาขาในช่วงปี 2 ได้แก่ 1.) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร (Agricultural Biotechnology) 2.) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (Aquatic Resources and Environment) 3.) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Technology) 4.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Product Science and Technology) 5.) ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 6.) อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industry) 7.) เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Technology and Nursing)
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อาชีพ :  นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือที่เกี่ยวข้อง, นักบริหารจัดการหรือบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือที่เกี่ยวข้อง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเก่ียวข้อง

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥  A*-E
– GED ตั้งแต่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2563 4 วิชารวม ≥ 660 วิชาละ ≥ 145
– IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน
ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK)
และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO
หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3

2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
O-net 03  ≥ 31
TOEFL (PBT/ITP) ≥ 437 CBT ≥ 125  IBT ≥ 43
IELTS ≥ 4
KU-EPT ≥ 40
OOPT ≥ 40

3. Portfolio

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://genetics.sci.ku.ac.th/bioscience/

 

B.S. : Integrated Chemistry เกษตรศาสตร์

หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายจะยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ ผลิตบัณฑิตเคมีที่มีความรู้ทางด้านวิชาการเคมี สามารถเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยและแก้ปัญหาด้านเคมีและอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน สายวิชาบูรณาการทางด้านเคมีเชิงชีววิทยา เป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวภาพ ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อาชีพ : นักวิจัยและพัฒนา, วางนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥  A*-E
– GED สมัครสอบ GED เดือน พ.ค. 60 คะแนน 4 วิชา วิชาละ 165 คะแนน
– IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน
ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK)
และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO
หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3

2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
– TOEFL (PBT/ITP) ≥ 437
– TOEFL IBT ≥ 43
– TOEFL CBT ≥ 125
– KU-EPT ≥ 40
– IELTS ≥ 4
– OOPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน

3. Portfolio

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kuic.sci.ku.ac.th/

 

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply