เรียน BBA อินเตอร์ที่ไหนดี? ข้อมูล BBA จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เกษตรฯ, ลาดกระบัง

วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration หรือที่เรียกเป็นชื่อคณะสั้นๆ ว่า BBA นับเป็นคณะยอดนิยมของน้องๆ มัธยมที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น Accounting, Management, Finance, Marketing ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอน BBA หลักสูตรอินเตอร์ เพื่อรองรับการทำธุรกิจที่ก้าวหน้าและไร้พรมแดน

เราได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตร BBA อินเตอร์ยอดนิยมในมหาวิทยาลัยรัฐ ได้แก่ จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติมหิดล, เกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีข้อมูลอะไรที่น้องๆ ควรรู้ก่อนเลือกเรียน BBA ในสถาบันต่างๆ มาดูกัน 🙂

BBA จุฬาฯ

หลักสูตร : Bachelor of Business Administration หรือ BBA เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy) เนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในระดับสากล หลักสูตร 4 ปี เปิดสอนตั้แต่ปี 2539 และเป็นคณะยอดนิยมของน้องๆ ที่สนใจในคณะ BBA

สาขา : เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) เน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ, การค้า, การพัฒนาธุรกิจบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศและการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
2. การบัญชี(Accounting) ให้นิสิตได้มีความรู้อย่างกว้างขวางในเชิงลึก เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีทั้งไทยและสากล สำหรับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Requirement :
1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS, TOEFL, CU-TEP & Speaking, SAT Reading & Writing )
3. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ (SAT Math, SAT Subject Math level 2, A-Level Mathematics, CU-AAT Math)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bba.acc.chula.ac.th

 

BBA ธรรมศาสตร์

หลักสูตร : Bachelor’s degree in Business Administration หรือ BBA ของธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนปริญญาตรีบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ  (BBA) ขึ้นในประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2533) เป็นหลักสูตร 4 ปี สังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ Thammasat Business School (TBS) เน้นฝึกฝนให้นักศึกษามีมุมมองแบบโลกาภิวัฒน์ (Global Perspectives) สร้างทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลก

สาขา : เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. การบัญชี (Accounting) เรียนเกี่ยวกับการบันทึกและวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจโดยครอบคลุมแนวคิดและเครื่องมือด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ
2. การเงิน (Finance) เรียนรู้แนวคิดและพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ การลงทุนในโครงการต่างๆ การจัดหาเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทางการเงินรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3. การตลาด (Marketing) เน้นการผลิตผู้บริหารการตลาดมืออาชีพ ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างลึกซึ้งและทันเหตุการณ์ สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (SAT Reading & Writing, IELTS, TOEFL, TU-GET, GSAT Reading, Writing & Language)
3. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ (SAT Math, GSAT Math)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bba.tbs.tu.ac.th

 

BBA วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล (MUIC)

หลักสูตร : BBA ของ MUIC เป็นการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี ที่มีความโดดเด่น เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพพร้อมด้วยทักษะการตัดสินใจที่ดี และได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ AACSB มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเรียนรู้จากธุรกิจจริง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การบรรยายเชิงโต้ตอบ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติในการเขียนและการพูด เทคนิคการประเมินห้องเรียน

สาขา : เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา ทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาคของเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงประยุกต์เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
2.การเงิน (Finance) วางรากฐานทางการศึกษาด้านการเงินที่มั่นคง เน้นให้มีพื้นฐานและมีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการเงินที่ดี และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ การลงทุนทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกลยุทธ์ทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
3.ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) หลักสูตรครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล นำเสนอประเด็นทางธุรกิจที่หลากหลายในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เช่น การค้าสากล การเงินและการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย/จริยธรรม การนำเข้าและการส่งออก
4.การตลาด (Marketing) สอนทักษะด้านการตลาดที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ อันประกอบด้วย การทำวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่, การกำหนดราคา, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, สื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมทั้งสื่อมาตรฐานและสื่อดิจิตัล

*และโครงการพิเศษ MBA4+1 เป็นการรวมหลักสูตรปริญญาตรี และ MBA เข้าด้วยกัน เรียนจบใน 5 ปี

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
รอบธรรมดา > TOEFL (iBT), IELTS (Academic) ,PTE (Academic), Duolingo English Test
รอบ Fast Track > TOEFL (iBT), IELTS (Academic), PTE (Academic)
3. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ (SAT Math, GSAT Math, ACT Math, ONET, PAT1)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/business-administration/

 

BBA เกษตรศาสตร์

หลักสูตร : BBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ จุดเด่นของหลักสูตรเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความแม่นยำทั้งหลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษและเน้นการใช้กรณีศึกษา แบบจำลองทางธุรกิจ เพื่อฝึกฝนภาวะผู้นำให้มีการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยหลักสูตรนี้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3.5 ปี หลักสูตร BBA International Program เป็นหลักสูตรฯ ที่ออกแบบให้ทํางานในเชิงกว้างทางบริหาร โดยมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร ทรัพยากรทางการเงิน แตกต่างจาก KUBIM ซึ่งเป็นสาขาการตลาดอินเตอร์ ที่คนมักสับสน

สาขา : เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. การเงิน (Finance) มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งเป็นสายวิชาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการและผลตอบแทนสูง
2. การจัดการ (Management) เสริมสร้างกลยุทธ์ การจัดการการผลิต การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต ของภาคธุรกิจในระดับอินเตอร์

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตบางเขน

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)

  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, OOPT, KU-EPT, TOEIC, ONET, SAT (Reading & Writing),หากมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bba.bus.ku.ac.th/

 

BBA ลาดกระบัง

หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ BBA International Program สังกัดอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ หรือ KMITL Business School (KBS)โดยหลักสูตรได้ออกแบบมาให้มีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ บริษัทชั้นนำของโลกที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษา หรือฝึกงานในชั้นปีที่สาม และยังโดดเด่นเรื่องการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพทั่วโลก ความร่วมมือทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน (Scholarly Exchanges Program) การทำงานวิจัยร่วมของคณาจารย์ระหว่างสถาบัน (Joint Research) สร้างความร่วมมือโดยสร้างหลักสูตรร่วมกัน(Joint Program) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchanges Program)

สาขา : เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. Global Entrepreneurship เน้นการสร้างผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม หรือ Start Up ในระดับสากล โดยเป็นสาขาเปิดใหม่ในปี 2020 เพื่อส่งเสริมนักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องการ
2. International Business Management หลักสูตรนานาชาติที่ต้องตอบโจทย์แนวโน้มธุรกิจในปัจจุบัน ในยุคโลกไร้พรมแดน (Borderless) หลักสูตรที่ผลักดันนักศึกษาสู่ธุรกิจระดับสากล ทั้งในฐานะ Start Up เจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจในบริษัททั้งไทยและบริษัทต่างชาติ

เรียนที่ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า (มีทักษะทางการคำนวณ) หรือหากใช้วุฒิเทียบเท่าต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (GAT (Part 2-English), CU-TEP, TU-GET, TOEFL (iBT), IELTS)

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kbs.kmitl.ac.th/

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply