ทำความรู้จักวิศวะอินเตอร์ 3 พระจอมฯ

วิศวกรเป็นอาชีพในฝันของเด็ก ๆ หลายคนใช่ไหมคะ หากน้อง ๆ เป็นหนึ่งคนที่อยากทำงานด้านนี้ ห้ามพลาดบทความนี้ เพราะพี่ The Planner จะพาน้องไปรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของ 3 สถาบันสุดแกร่งและขึ้นชื่อเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั่นก็คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า หรือที่เราอาจจะคุ้นหูกันว่า “3 พระจอมฯ” โดยทั้ง 3 วิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) ทั้ง 3 พระจอมฯ เป็นหนึ่งในสถาบันที่โดดเด่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งวิชาการที่มีให้เลือกหลายสาขา ภาคปฏิบัติที่น้อง ๆ จะได้ลงมือฝึกทำงานจริง ๆ แล้วน้อง ๆ รู้กันไหมคะว่าทั้ง 3 พระจอมฯ มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติเหมือนกันนะ

ที่มาของชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เริ่มต้นเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวะศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และมีอีกหนึ่งวิทยาลัยมาสมทบในภายหลังคือ วิทยาลัยก่อสร้างบางพลัด และใน พ.ศ. 2529 จึงได้แยกออกมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระ 3 แห่ง นั่นก็คือ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 3 พระจอมฯในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

วิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติของ 3 พระจอมฯ มีสาขาอะไรบ้างและใช้คะแนนอะไรบ้าง 

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) : SIIE (School of International and Interdisciplinary Engineering) หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

มี 12 สาขา ได้แก่

 1. Civil Engineering (วิศวกรรมโยธา)
  – เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง และวิธีรักษาสิ่งก่อสร้าง
 1. Industrial Engineering & Logistics Management (วิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)
  – เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพและไม่ติดขัดอะไร ทั้งงานในด้านการขนส่ง จัดจำหน่าย คลังสินค้า ฯลฯ
 1. Robotics & Al Engineering (วิศวกรรมหุ่นยนต์และ AI)
  – เน้นเรียนภาคปฏิบัติลงมือทำชิ้นงานจริงขึ้นมาตามโจทย์ที่อาจารย์หรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ กำหนดและตั้งขึ้นมาให้นักศึกษาสร้างผลงานออกมา ที่พิเศษของหลักสูตรนี้คือจบมามีองค์กรรองรับน้อง ๆ เข้าทำงานทันทีค่ะ
 1. Biomedical Engineering (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
  – เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ โดยนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาใช้ หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาว่าที่วิศวกร นักวิจัยและช่างเทคนิคชีวการแพทย์ในอนาคต
 1. Mechanical Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล)
  – เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การสร้าง และการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เครื่องจักร ระบบต่าง ๆ ฯลฯ
 1. Electrical Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  – เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้ากำลัง การสื่อสารและข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
 1. Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)
  – เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยี โดยจะนำความรู้ทั้งสองแขนงนี้มาใช้เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อม ดูแลทรัพยากร และปกป้องสิ่งแวดล้อม
 1. Computer Innovation Engineering (วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์)
  – เรียนตั้งแต่การออกแบบ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานและรากฐานของระบบดิจิทัล ไปจนถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเชิงนวัตกรรมที่สำคัญ
 1. Energy Engineering (วิศวกรรมพลังงาน)
  – เรียนเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการด้านพลังงาน การจัดการอาคาร วิศวกรรมโรงงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
 1. Financial Engineering (วิศวกรรมการเงิน)
  – เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์การเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน
 1. Engineering Management and Entrepreneurship (การจัดการวิศวกรรมและผู้ประกอบการ)
  – เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 1. Software Engineering (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
  – เรียนกี่ยวกับทุกด้านของซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบ การทดสอบและการพัฒนา การใช้ความคิดเชิงนามธรรมและตรรกะ มาประยุกต์กับคณิตศาสตร์และ Computer Science ฯลฯ

คะแนนที่ใช้ในการยื่นเข้า KMITL

 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  IELTS ≥6
  TOEFL (PBT) ≥550
  – TOEFL (IBT) ≥79
  – IB (A1 / 2) ≥4
 1. ผลคะแนนคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  SAT ≥600
  ACT ≥19
  A-Level ≥B
  – IB ≥5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

มี 6 สาขา ได้แก่

 1. Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)
 2. Civil Engineering (วิศวกรรมโยธา)
 3. Environmental Engineering (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  – เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนำความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มาใช้เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 1. Computer Engineering (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  – เรียนเกี่ยวกับสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและสังคม และรูปแบบการเรียนรู้ยังปลูกฝังให้มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมในระดับนานาชาติ
 1. Electrical and Information Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
  – เรียนเกี่ยวกับด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม
 1. Automation Engineering (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
  – เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) โดยจะเน้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนครอบคลุมความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้ตามความต้องการของการผลิต

คะแนนที่ใช้ในการยื่นเข้า KMUTT

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
– IELTS ≥5.5
– TOEFL (IBT) ≥61
– CU-TEP ≥60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)

มี 3 สาขา ได้แก่

 1. Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)
 2. Mechanical Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล)
 3. PEO & SO Aerospace Engineering (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

– เรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การสร้าง การทดสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ อากาศยาน และอวกาศ

 คะแนนที่ใช้ในการยื่นเข้า KMUTNB

 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥6
  – TOEFL (PBT / ITP) ≥500
 1. ผลคะแนนคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – SAT ≥600
  – A-Level ≥B
  – IB ≥6

หากน้องอยากรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขาเรียนอะไร และสาขาไหนกันที่เข้ากับตัวน้อง ๆ สามารถตามไปอ่านได้ที่

Engineering วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนวิศวะอินเตอร์

วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ Part 2

ไม่ว่าน้อง ๆ ว่าที่เด็กวิศวะ 3 พระจอมฯ คนไหน กำลังหาที่ติววิชาต่าง ๆ เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า The Planner เป็นอีกสถาบันการติวที่มีให้น้องเลือก ๆ ทุกคอร์ส การติวทุกรูปแบบที่จำเป็นในการสอบเข้านะคะ อย่าลืมแวะมาปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อและคอร์สติวได้ที่ The Planner Education

สนใจติว A-LEVEL | IGCSE | GED | SAT/GSAT | ACT | IELTS | IB | AP | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ARTS | TU-GET | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply