Checklist การสอบ GED จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมาย

 KCIU8RWM09

หากน้องๆกำลังพบว่าการเตรียมตัวสอบ GED มีหลายขั้นตอน จนไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อน เพราะไหนจะต้องวางแผนการอ่านถึง 5 วิชา ต้องไปติว GED ต้องทำแบบฝึกหัดและข้อสอบย้อนหลังตั้งหลายปี แถมยังต้องกังวลกับชีวิตการเรียนในระบบปกติ หรือบางคนอาจต้องทำงานไปด้วย ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะสามารถจัดตรางชีวิตเพื่อให้ทำทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ดังนั้น เราจึงต้องหาวิธีการในการลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราต้องทำ ซึ่งตัวช่วยของเราก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า “Checklist”

Checklist คือ การรวบรวมรายละเอียดขั้นตอนของสิ่งที่ต้องทำ มาจัดทำเป็นลำดับขั้น 1, 2, 3, 4… ตามขั้นตอน หรือตามความสำคัญ หรือตามความเร่งด่วน ซึ่งการทำ Checklist ในการสอบ GED ช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง และสามารถ Update ได้ด้วยว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อให้น้องๆไม่พลาดทุกขั้นตอนสำคัญ ซึ่งวิธีการทำ Checklist ประกอบด้วย

  1. ระบุขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดของการสอบ GED: โดยสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง และ List เป็นข้อๆ
  2. จัดลำดับขั้นตอน: นำสิ่งที่ระบุไว้ในข้อที่ 1 มาทำการลำดับขั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสน น้องๆควรลำดับขั้นตอนตามความสำคัญ และความเร่งด่วน
  3. Update Checklist อย่างสม่ำเสมอ: อย่าลืมทำการ Update เมื่อขั้นใดขั้นหนึ่งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งตารางด้านล่าง เป็นตัวอย่างในการ Checklist สำหรับน้องๆที่สอบ GED เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนเตรียมตัวสอบ GED ค่ะ

No. Descriptions Done Completed Date Remark/Note
1 สมัคร MyGED Account ในเว็บไซต์ www.ged.com 
2 จัดเตรียมข้อมูล หนังสือสอบ, เอกสารการติว, แบบฝึกหัด และข้อสอบเก่า 
3 Self-Study หรือ ติวสอบ GED กับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ 
4 กำหนดวิชา วัน เวลา สอบ GED ด้วยตนเองในเว็บไซต์ 
5 ไปสอบ GED ที่ศูนย์สอบตามวัน-เวลาที่กำหนด 
6 ตรวจสอบผลคะแนน GED 
7 กำหนดการสอบครั้งถัดไป  (หากสอบผ่านทั้งหมดแล้วสามารถข้ามข้อนี้ไปได้)
8 รอรับ Transcript and Diploma

 


9 นำ Transcript ไปยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่ต้องการ 

ตารางข้างต้นนี้ น้องๆสามารถนำไปปรับ หรือแตกย่อยรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ก็ได้ตามความสะดวกของตนเอง นอกจาก Checklist จะสามารถบอกเราได้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราต้องทำก่อน-หลัง ที่สำคัญยังทำหน้าที่เสมือน Reminder ให้เราด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด ทำให้น้องๆเห็นเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเป้าหมายชัดการสอบ GED ให้ผ่านก็จะง่ายตามไปด้วย และไม่เฉพาะน้องๆที่สอบ GED เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอบ IGCSE หรือการสอบ SAT น้องๆก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply