อัปเดตเกณฑ์เทียบวุฒิ ม.ปลาย ปี 64 คะแนนเท่าไหร่? ยื่นมหาวิทยาลัยได้

ทางเลือกของการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้น

เพราะน้องๆ สามารถใข้การเทียบวุฒิการศึกษา หรือการสอบเทียบชั้นมัธยมปลาย เพื่อนำวุฒิการศึกษาไปยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยวุฒิที่น้องๆ นิยมใช้ยื่นได้แก่ GED หรือ General Educational Development การสอบเทียบวุฒิระบบอเมริกัน, IGCSE และ A-Level ระบบอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ IB หรือ International Baccalaureate สามารถยื่นเทียบวุฒิได้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน

ข้อดีของการสอบเทียบวุฒิ
– กระชับเวลามากกว่าการศึกษาในโรงเรียน
– วิชาเรียนน้อยกว่า เหมาะกับน้องที่มีเป้าหมายชัดเจน
– วางแผนการเรียนได้เป็นสัดเป็นส่วน
– ยื่นคะแนนเข้าภาคอินเตอร์

มาส่องเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมปลาย อัปเดทของปี 64 จากมหาวิทยาลัยรัฐฯ ที่น้องๆ  มักจะถามถึงบ่อยๆ ทั้งของ GED, IGCSE และ A-Level ระบบอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ IB ไปพร้อมๆ กัน
* ทั้งนี้ในการยื่นคะแนนแต่ละครั้ง ขอให้น้องๆ เช็คเกณฑ์การเทียบวุฒิจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะในแต่ละปีมักจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระบบอเมริกัน
  – สมัครสอบ GED ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 63  เป็นต้นไป คะแนน 4 วิชา ≥ 145 คะแนน และ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน
  – สมัครสอบ GED เดือน พ.ค. 60 ถึงก.ค.63 คะแนน 4 วิชา ≥ 145 คะแนน
  ระบบอังกฤษ
  1) GCE ‘A’ Level ≥ 3 วิชา เกรด A* – E หรือ
  2) Cambridge Pre-U ≥ 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1 – 03

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา โดยมีคะแนน
แต่ละวิชา A* – C หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า เพื่อประกอบการพิจารณา

IB
ต้องมี High School Diploma และ/หรือได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) ≥  5 วิชา (วิซาไม่ซ้ำกัน) และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

 

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ระบบอเมริกัน
  – สมัครสอบ GED เดือน พ.ค. 60 คะแนน 4 วิชา วิชาละ 165 คะแนน
  – โดยสามารถเทียบเท่าการจบสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม)
  ระบบอังกฤษ
  1) GCE ‘A’ Level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ
  2) Cambridge Pre-U ≥ 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1 – 03

IB
ต้องมี High School Diploma และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) ≥  5 วิชา (วิซาไม่ซ้ำกัน) และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

 

 • มหาวิทยาลัยมหิดล
  ระบบอเมริกัน
  – สมัครสอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป มีคะแนนรวม ≥ 660 คะแนน ไม่ต้องมีวุฒิ ม.4
  – สมัครสอบ GED ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 64 มีคะแนนรวม ≥ 600 คะแนน พร้อมวุฒิการศึกษาระดับชั้นม. 4 หรือเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา
  ระบบอังกฤษ
  GCE ‘AS’ Level และ/หรือGCE ‘A’ Level ≥  3 วิชา เกรดในแต่ละวิชา ≥ C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับม. 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา
  – รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน

IB
ต้องมี High School Diploma และ/หรือได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) ≥  5 วิชา (วิซาไม่ซ้ำกัน) และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

 

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ระบบอเมริกัน
  – สมัครสอบ GED เดือน พ.ค. 60 คะแนน 4 วิชา วิชาละ 165 คะแนน
  – โดยสามารถเทียบเท่าการจบสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม)
  ระบบอังกฤษ
  ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา A*-C และต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้
  1) AS จำนวน ≥  5 วิชา เกรด A-E หรือ
  2) GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E

IB
ต้องมี High School Diploma และ/หรือได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) ≥  5 วิชา (วิซาไม่ซ้ำกัน) และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3 

 

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
  ระบบอเมริกัน
  – สมัครสอบ GED ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 63  เป็นต้นไป คะแนน 4 วิชา ≥ 145 คะแนน และ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน
  – สมัครสอบ GED เดือน พ.ค. 60 ถึงก.ค.63 คะแนน 4 วิชา ≥ 145 คะแนน
  ระบบอังกฤษ
  ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา A*-C และต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้
  1) AS จำนวน ≥  5 วิชา เกรด A-E หรือ
  2) GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E

IB
ต้องมี High School Diploma และ/หรือได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) ≥  5 วิชา (วิซาไม่ซ้ำกัน) และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

 

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
  ระบบอเมริกัน
  – สมัครสอบ GED เดือน พ.ค. 60 คะแนน 4 วิชา วิชาละ 145 คะแนน
  – โดยสามารถเทียบเท่าการจบสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม)
  ระบบอังกฤษ
  ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา A*-C และต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้
  1) AS จำนวน ≥  5 วิชา เกรด A-E หรือ
  2) GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E

IB
ต้องมี High School Diploma และ/หรือได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังนี้
1) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ
2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) ≥  5 วิชา (วิซาไม่ซ้ำกัน) และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

 

เรียน GED, IGCSE, A-Level และ IB ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
จบมัธยมปลายได้ภายใน 1 เดือน

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply