ติว IGCSE ช่วยได้

20151217_015

ในปัจจุบันนั้น การสอบ IGCSE นั้นเป็นที่นิยมมาขึ้นสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อต่างประเทศในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดที่ดี การติวสอบอย่างหนึ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินนั้นคือการติวIGCSE เพราะการสอบIGCSE นั้นสำคัญ การติวIGCSE นั้นก็เปรียบเสมือนสะพานที่ทำให้หนทางของคุณง่ายขึ้น

International General Certificate Of Secondary Educational หรือ IGCSE ถูกจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เช่นการนำผลสอบไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) , AS, A Level หรือเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตรIGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

การสอบIGCSE นั้นมีผลต่อนักเรียนอย่างมากในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การได้เกรด C ในวิชาภาษาอังกฤษก็อาจเพียงพอแล้วที่มหาวิทยาลัย(ที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ)ต้องการในการรับเข้าศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นการได้คะแนนIGCSE ที่สูงนั้นเป็นความฝันของหลายๆคน ซึ่งหลายๆคนก็พยายามเป็นอย่างมากในการหาที่ติวIGCSE ตามสถาบันต่างๆ เพราะการติวIGCSE สามารถเพิ่มคะแนนของคุณให้สูงขึ้นได้จริง

หลักสูตรIGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวปีละกว่า 300,000 คนจากหลายประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรIGCSE นั้นเป็นหลักสูตรที่มีวิชามากมายให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียนได้โดยเป็นการเรียนการสอบที่ผสมผสานระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฏิบัติ ซึ่งในการสอบบางวิชา ผู้สอบสามารถเลือกทดสอบความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core หรือ ขั้นพื้นฐาน หรืออาจเป็นในรูปแบบ Extended หรือ ขั้นสูง เพื่อให้ตรงกับความรู้ของผู้สอบที่มีความแตกต่างกัน

การสอบIGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ซึ่งใช้แบบทดสอบของ CIE การสอบ สำหรับรายวิชาในหลักสูตรนั้น หลักสูตรIGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสุดท้าย กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ

การติวIGCSE ที่สถาบันที่มีคุณภาพนั้นมีส่วนช่วยได้มากในการที่จะช่วยพัฒนาผู้เข้าสอบในพาร์ทที่ผู้เข้าสอบยังสามารถพัฒนาต่อได้ให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด เพราะถึงแม้ว่าการติวIGCSE ด้วยตนเองหรือเริ่มต้นด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เพื่อผลักดันตัวของนักเรียนให้ถึงขีดสุด ทาง The Planner Education เป็นอีกสถาบันคุณภาพสถาบันหนึ่งที่มีการติวIGCSE และพร้อมจะพัฒนาและเตรียมนักเรียนให้สามารถก้าวไปสู่ความฝันได้

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply