รวมหลักสูตรอินเตอร์ ทางเลือกเด็กยุคใหม่ จาก 9 มหาวิทยาลัยรัฐ

การเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับชั้นมหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกยอดนิยมของน้องๆ รุ่นใหม่ ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของภาครัฐจึงได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรอินเตอร์อย่างแพร่หลาย เราได้คัด 9 มหาวิทยาลัยภาครัฐยอดนิยมของน้องๆ ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้องที่กำลังวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยในภาคอินเตอร์

1.หลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ
EBA เศรษฐศาสตร์
BSAC เคมีประยุกต์
BBTech Biotechnology
INDA การออกแบบสถาปัตยกรรม
CommDe การออกแบบนิเทศศิลป์
COMMARTS การจัดการการสื่อสาร
BAScii นวัตกรรมบูรณาการ
BALAC ภาษาและวัฒนธรรม
PGS การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
JIPP วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
BBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • BBA การบัญชี
 • BBA การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ISE (International school of Engineering)

 • AERO วิศวกรรมอากาศยาน
 • ICE วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • RAIE วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • ADME วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • NANO วิศวกรรมนาโน

 

2.หลักสูตรอินเตอร์ ธรรมศาสตร์
BBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
BEC ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BAS หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา
BE เศรษฐศาสตร์
BIR การเมืองและการระหว่างประเทศ
BJM วารสารศาสตร์
BSI นวัตกรรมการบริการ
DBTM การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
ISC วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ
SIIT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
TEP/TEPE วิศวกรรมศาสตร์
IAC วิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน)
SPD สังคมสงเคราะห์
LLB นิติศาสตร์
GSSE โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
UDDI การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต
CDT เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
PBIC วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
IDD นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล

 

3.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC
B.B.A. บริหารธุรกิจ
B.A.Sc. เทคโนโลยีสร้างสรรค์
B.F.A. ออกแบบ
B.Eng. วิศวกรรม
B.A. มนุษยศาสตร์และภาษา
B.A. สังคมศาสตร์
B.Com.Arts. สื่อและการสื่อสาร
B.Sc. วิทยาศาสตร์
B.M. ผู้ประกอบการธุรกิจการ

 

4.หลักสูตรอินเตอร์ เกษตรศาสตร์
B.S. (Tropical Agriculture) เกษตรเขตร้อน
B.B.A. การตลาด
B.A.(Communicative Thai Language for Foreigners) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
B.A. (Integrated Tourism Management) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
B.A. (Entrepreneurial Economics) เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
B.S. (Integrated Chemistry) เคมีบูรณาการ
B.S. (Bioscience and Technology) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
B.Eng. (Mechanical Engineering) วิศวกรรมเครื่องกล
B.Eng. (Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

 

5.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
B.A. (Language for Careers) ภาษาเพื่ออาชีพ
B.A. (Language for Communication) ภาษาเพื่อการสื่อสาร
B.Eng. (Concert Engineering and Multimedia)วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
B.Eng. (Petroleum Engineering) วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
B.Eng. (Computer Security and Forensics Computing Engineering) วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
B.Econ. เศรษฐศาสตร์
B.A. (Sustainable Hospitality and Tourism Management)การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
B.A. (Language and Intercultural Communication)ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 

6.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร SUIC
B.B.A. in Hotel Management การจัดการโรงแรม
B.F.A. การออกแบบสื่อสารดิจิทัล
B.B.A. in Luxury Brand Management จัดการตราสินค้าหรูหรา

 

7.หลักสูตรอินเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
SIIE วิศวกรรมศาสตร์

 • Biomedical Engineering
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Engineering Management and Entrepreneurship
 • Energy Engineering
 • Financial Engineering
 • Industrial Engineering and Logistics Management
 • Mechanical Engineering
 • Computer Innovation Engineering
 • Robotics & AI Engineering
 • Software Engineering

B.B.A. บริหารธุรกิจ
B.Sc. (Logistics Management) การจัดการโลจิสติกส์
MD (Doctor of Medicine) แพทยศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ
B.Sc. (Architecture) สถาปัตยกรรม
IAAI วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
Culinary Science and Foodservice Management วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

 

8. หลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

B.Arch. (Architecture) สถาปัตยกรรมB
Arch. (Interior Architecture) สถาปัตยกรรมภายใน
B.F.A. (Industrial Design) ออกแบบอุตสาหกรรม
B.F.A. (Communication Design)  ออกแบบนิเทศศิลป์
B.Eng. (Chemical Engineering) วิศวกรรมเคมี
B.Eng. (Civil Engineering) วิศวกรรมโยธา
B.Eng. (Computer Engineering)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B.Eng. (Automation Engineering) วิศวกรรมอัตโนมัติ
B.Eng. (Electrical Communication and Electronic Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
B.Eng. (Environmental Engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
B.Sc. (Computer Science) วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

9.หลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TFL (Thai as a Foreign Language) ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
SS (Social Science) สังคมศาสตร์
ES (Environmental Science) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
IDEA (Integrated Design in Emerging Architecture) สถาปัตยกรรม
SE (Software Engineering) วิศวกรรมซอฟแวร์
DIN (Digital Innovation) นวัตกรรมดิจิทัล
ME (Mechanical Engineering) วิศวกรรมเครื่องกล
ISNE (Information Systems and Network Engineering) วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
NSC (Nursing Science) พยาบาลศาสตร์
ECON (Economics) เศรษฐศาสตร์

ใช้คะแนนยื่นเข้าอินเตอร์ โดยไม่ต้องรอจบ ม.6
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply