รวมคำศัพท์ IELTS English เทียบกับ Normal English เรียงมาให้ครบตั้งแต่ A-Z

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวไปสอบ IELTS ในเรื่องของคำศัพท์ IELTS เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ  และน้อง ๆ ไม่ควรมองข้ามเลย เนื่องจากในการสอบ IELTS โดยเฉพาะพาร์ท Reading และ Speaking น้อง ๆ ต้องตอบคำถามโดยใช้รูปแบบคำศัพท์เชิงวิชาการ หรือคำศัพท์ที่เป็นทางการเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ผลลัพธ์คะแนน Band ที่สูงขึ้น

หากใครที่กำลังมองหาแหล่งรวมคำศัพท์ IELTS ตั้งแต่หมวด A-Z อยู่ บทความนี้คือบทความที่ใช่สำหรับน้อง ๆ มากที่สุด เพราะ The Planner ได้รวบรวมตัวอย่างคำศัพท์ IELTS เหล่านั้นมาให้กับน้อง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบไปพร้อม ๆ กับรูปแบบของคำศัพท์ภาษาอังกฤษธรรมดา และถ้าใครพร้อมไปพิชิตคลังศัพท์ด้วยกันแล้ว ตามไปดูข้อมูลด้านล่างได้เลย

ตัวอย่าง IELTS Vocabulary

หมวด A
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Ambigue Unclear คลุมเครือ 6. Acquire Get ได้รับ
2. Automobile Car รถยนต์ 7. Ancient Old เก่า
3. Assist Help ช่วยเหลือ 8. Abandon Leave ละทิ้ง
4. Amusing Funny ตลก 9. Anticipate Looking for คาดการณ์
5. Abominate Hate เกลียด 10. Agitate Disturb ปั่นป่วน
หมวด B
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Bizarre Weird ประหลาด 6. Broaden Extend ขยายออก
2. Beneficial Helpful เป็นประโยชน์ 7. Barren Waste ไม่มีประโยชน์, แห้งแล้ง
3. Belittle Run down ดูถูก 8. Brief Short สรุป, รวบรัด
4. Bestow Give มอบให้ 9. Broad Wide กว้าง
5. Besiege Surround โอบล้อม 10. Barrier Obstacle อุปสรรค
หมวด C
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Commence Begin เริ่มต้น 6. Critical Important สำคัญมาก
2. Characterise Describe อธิบาย 7. Captivating Interesting น่าสนใจ
3. Corpulent Fat อ้วน 8. Current New ใหม่
4. Considerable Very much มากมาย 9. Conquer Beat เอาชนะ
5. Conceal Hide ปกปิด 10. Certainly Surely อย่างแน่นอน
หมวด D
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Determine Decide ตัดสินใจ 6. Demonstrate Show แสดงให้เห็น
2. Delectable Delicious อร่อย 7. Disclose Tell บอก, เปิดเผย
3. Demolish Destroy ทำลาย 8. Distribute Give out แจกจ่าย
4. Dissimilarity Difference ความแตกต่าง 9. Dominate Control ควบคุม, ครอบงำ
5. Dreary Uninteresting ไม่น่าสนใจ 10. Debatable Problem เป็นปัญหา
หมวด E
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Extraordinary Special พิเศษ 6. Eminent Famous โดดเด่น, เป็นที่นิยม
2. Evil Bad เลวร้าย 7. Excellent Good ยอดเยี่ยม
3. Exquisite Beautiful งดงาม 8. Elated Happy มีความสุข
4. Enormous Big ใหญ่ 9. Encourage Help ช่วยเหลือ
5. Elaborate Explain อธิบาย 10. Erroneous Wrong ผิดพลาด
หมวด F
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Fabulous Stunning เลิศ 6. Fatigue Tire เหนื่อยล้า
2. Frosty Cool หนาวเย็น 7. Fascinate Charm หลงใหล
3. Fictitious Made-up แต่งขึ้นมา 8. Feminine Womanly เกี่ยวกับผู้หญิง
4. Fluctuate Change แปรผัน 9. Formulate Prepare กำหนดขึ้น
5. Frustrate feel uncomfortable อึดอัด 10. Fidelity Honesty ความซื่อสัตย์
หมวด G
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Gigantic Big ใหญ่ 6. Gradual Unhurried ไม่เร่งรีบ
2. Glance Look มอง, ชำเลือง 7. Gather Get ได้รับ
3. Generate Create สร้างขึ้น 8. Grand Great ใหญ่, มีค่า
4. Gregarious Sociable ชอบสังคม 9. Gluttony Hunger หิวกระหาย
5. Gratuity Tip ของกำนัล 10. Gratuitous Unnecessary ไม่จำเป็น, ให้ฟรี
หมวด H
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Humorous Funny ตลก 6. Handover To give ส่งมอบให้
2. Humiliate Disgrace ฉีกหน้า 7. Hazard Danger อันตราย
3. Haughty Arrogant เย่อหยิ่ง 8. Hallucination Illusion ภาพหลอน
4. Hypocrisy Deceit เสแสร้ง 9. Huge Great ใหญ่
5. Hindrance Obstacle อุปสรรค 10. Humdrum Boring น่าเบื่อ, จืดชืด
หมวด I
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Incredible Amazing ยอดเยี่ยม 6. Invincible Tough เหนียว, ทำลายยาก
2. Impeccable Flawless ไม่มีที่ติ 7. Inconsiderate Unthinking ไม่นึกถึงคนอื่น
3. Inventory Stock รายการสิ่งของ 8. Informal Casual ไม่ทางการ
4. Inferior Poorer ด้อยกว่า 9. Impartial Neutral เป็นกลาง
5. Irrelevant Unrelated ไม่เกี่ยวข้องกัน 10. Identical Duplicate เหมือนกัน
หมวด J
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Jubilant Overjoyed ชื่นบาน 6. Journey Trip การเดินทาง
2. Justification Reasoning เหตุผล 7. Jittery Nervous ประหม่า
3. Journalize Note บันทึก 8. Jubilation Joy ความรื่นเริง
4. Judgment Opinion การตัดสิน, ความคิดเห็น 9. Jolt Shock เขย่า
5. Justify Explain ให้เหตุผล 10. Jaded Worn-out อ่อนเพลีย
หมวด K
No. IELTS English Normal English Meaning
1. Knell Warning ลางร้าย, เตือนอันตราย
หมวด L
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Lethal Deadly ร้ายแรง 6. Lucrative Gainful มีกำไรงาม
2. Laden Overloaded บรรจุของไว้มาก 7. Latent Hidden แอบแฝง
3. Legitimate Lawful ถูกกฎหมาย 8. Luxurious Elegant หรูหรา
4. License Letting การอนุญาต, ใบอนุญาต 9. Lethargic Lacking energy เฉื่อยชา
5. Liberate Free เป็นอิสระ 10. Lucid Clear สว่าง, ชัดเจน
หมวด M
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Mistaken Wrong ผิดพลาด 6. Moist Wet เปียก, ชุ่มชื้น
2. Merchandise Goods สินค้า 7. Magnanimous Unselfish ใจกว้าง
3. Mysterious Secret ลี้ลับ, ลึกลับ 8. Migrant Drifting ย้ายถิ่นฐาน
4. Maverick Nonconformist ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 9. Mortify Embarrass ทำให้อาย
5. Meticulous Careful พิถีพิถัน 10. Moderately Fairly พอประมาณ
หมวด N
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Novice Beginner น้องใหม่, ผู้เริ่มต้น 6. Nonchalant Mindless ไม่ไยดี
2. Numerous Many หลาย 7. Nourish Raise เลี้ยงดู
3. Negligible Very small เล็กมาก 8. Neglect Ignore เพิกเฉย
4. Nuisance Annoyance การรบกวน 9. Narrative Story เรื่องเล่า, เรื่องบรรยาย
5. Native Local ท้องถิ่น 10. Nausea Hatred พะอืดพะอม, เกลียดชัง
หมวด O
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Outrageous Offensive เป็นอะไรที่รับไม่ได้ 6. Occupation Job อาชีพ
2. Overwhelmed Very happy สุขจนล้น 7. Offering Gift สิ่งที่เสนอให้, ของขวัญ
3. Oblige Force บังคับ 8. Omit Miss out ตกหล่น, หลงลืม
4. Observe Watch สังเกตการณ์, จับตาดู 9. Outraged Very upset โกรธเคือง
5. Occur Happen เกิดขึ้น 10. Overlook Miss พลาด
หมวด P
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Possess Own เป็นเจ้าของ 6. Provide Supply จัดเตรียม, จัดหา
2. Perception Understanding การรับรู้, ความเข้าใจ 7. Praise Admire ยกย่อง
3. Possibility Chance สิทธิ์, โอกาสเป็นไปได้ 8. Proficiency Skill เชี่ยวชาญ, ทักษะ
4. Pinnacle At the top จุดสูงสุด 9. Proceed Operate ดำเนินการ
5. Prohibit Ban ห้าม 10. Procedure Process ขั้นตอน
หมวด Q
No. IELTS English Normal English Meaning
1. Quit Stop หยุด, ล้มเลิก
2. Quite Fairly ค่อนข้าง
3. Quaint Strange แปลกตา, ประหลาด
หมวด R
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Respond Answer โต้ตอบ 6. Rectify Adjust แก้ไขให้ถูกต้อง
2. Reliable Sure เชื่อถือได้ 7. Rejuvenate Refresh กระปรี้กระเปร่าขึ้น
3. Release Let ปล่อย 8. Rash Hot-headed ผลีผลาม
4. Regardless Careless โดยไม่คำนึงถึง 9. Refurbish Clean up ทำให้ใหม่
5. Regression Setback การถดถอย 10. Repudiate Reject ปฏิเสธ
หมวด S
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Simultaneously Together พร้อม ๆ กัน 6. Select Choose เลือก
2. Sightseeing Tour เที่ยวชมสถานที่ 7. Suggest Guide แนะนำ
3. Significant Important สำคัญ 8. Strenuous Strong บากบั่น, เข้มแข็ง
4. Steady Firm หนักแน่น, มั่นคง 9. Stimulate Inspire กระตุ้น, ส่งเสริม
5. Symbolize Represent เป็นสัญลักษณ์, สื่อถึง 10. Signify Meaning มีความหมาย, บ่งชี้
หมวด T
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Transform Change เปลี่ยนเป็น 6. Taciturn quiet เงียบ, เคร่งขรึม
2. Thrive Succeed ก้าวหน้า 7. Truculent Barbarous โหดร้าย, ก้าวร้าว
3. Trustworthy Honest เชื่อถือได้ 8. Tranquility Peace สันติ, สงบสุข
4. Trivial Unimportant เล็กน้อย, ไม่สำคัญ 9. Thrifty Saving ประหยัด
5. Terminate Finish สิ้นสุด, สำเร็จ 10. Temper Mood อารมณ์
หมวด U
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Usually Generally โดยปกติ 6. Urban Town เกี่ยวกับเมือง
2. Urgent Quick เร่งด่วน 7. Unconscious Senseless ไม่รู้ตัว, หมดสติ
3. Uncooked Raw สด, ดิบ 8. Unconventional Uncommon ไม่เป็นปกติ
4. Unfortunate Unlucky โชคร้าย 9. Uninhabited Vacant ว่างเปล่า, ไม่มีใครอยู่
5. Umbrage Shade เงา, ขุ่นข้องหมองใจ 10. Unquestionably Surely อย่างไม่ต้องสงสัย
หมวด V
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Variety Kind ประเภท 6. Vague Unclear คลุมเครือ
2. Violate Break ฝ่าฝืน 7. Vanquish Overcome เอาชนะ
3. Voluntary Willingly โดยสมัครใจ 8. Versatile Multipurpose อเนกประสงค์
4. Virtuous Pure บริสุทธิ์, มีคุณธรรม 9. Violent Severe รุนแรง, ใช้กำลัง
5. Valiant Brave กล้าหาญ 10. Vendor Salesman ผู้ขาย
หมวด W
No. IELTS English Normal English Meaning No. IELTSEnglish NormalEnglish Meaning
1. Wanton Dirty ป่าเถื่อน 6. Wither Dry out เหี่ยวเฉา
2. Withdraw Remove ถอดถอน 7. Wrinkle Cross รอยยับ, ตีนกา
3. Wisecrack Joke พูดขำขัน 8. Withhold Pause ระงับ
4. Witness Seer เป็นพยาน 9. Wealthy Rich ร่ำรวย
5. Waive Cancel ยกเลิก, สละ 10. Wonderful Awesome สวยงาม, เจ๋งมาก
หมวด X
(ส่วนใหญ่เป็นศัพท์เฉพาะ)
หมวด Y
No. IELTS English Normal English Meaning
1. Yield Give in ให้ผล, ยอมให้
หมวด Z
No. IELTS English Normal English Meaning
1. Zenith Peak จุดสูงสุด
2. Zealous Active กระตือรือร้น
3. Zeitgeist Spirit จิตวิญญาณ

อ่านบทความ 10 เรื่องควรรู้ ก่อนวันไปสอบ IELTS คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังอ่านคำศัพท์ IELTS A-Z ทั้งหมดแล้ว ได้ความรู้กันไปอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมเอ่ย The Planner หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดกับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS หรือกำลังค้นหาคลังคำศัพท์ IELTS ที่จะมาช่วยเพิ่มคะแนนสอบให้กับน้อง ๆ อยู่นะคะ

และถ้าหากน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาสถาบันติว IELTS หรือยังไม่รู้ว่าจะเรียน IELTS ที่ไหนดี ทางสถาบัน The Planner Education มีเปิดสอนคอร์สติวสอบ IELTS ให้กับน้อง ๆ ในทุก ๆ เดือนเลยนะคะ หลักสูตรติวสอบ IELTS ระยะสั้น ที่จะพาน้อง ๆ ไปตะลุยเนื้อหาสอบจริง ฟิตสอนกันสด ๆ โดยคุณครูประสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีบริการแบบ One Stop Service คอยดูและเรื่องการเรียน การสมัครสอบและการเตรียมตัวยื่นคะแนน IELTS เข้ามหาวิทยาลัยให้กับน้อง ๆ แบบครบวงจรอีกด้วย

ติวสอบ IELTS ที่ The Planner ในที่เดียว ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และบริการแบบครบถ้วน 100% พร้อมคว้า IELTS Band 7.0+ แน่นอน

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT/GSAT | ACT | IELTS | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply