การสอบ SAT ในประเทศไทย

college-1241412

SAT คือเกณฑ์มาตรฐานโดยไม่ดูผลการเรียนจากโรงเรียนมาพิจารณาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) หรือเปรียบเทียบได้กับการสอบคัดเลือกระดับชาติ (Admission) ในประเทศไทยนั่นเอง

การนำการสอบ SAT เข้ามาในประเทศไทยก็เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับมหาวิทยาลัยได้นำผลการสอบไปใช้ในการประกอบการพิจารณา หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง

ข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบชุดเดียวกันทั่วโลก คะแนนก็นำไปคิดในเกณฑ์เดียวกันทั่วโลก และยังเป็นข้อสอบแบบจับเวลา และยังถูกหักคะแนนหากตอบผิด

ทำความรู้จัก SAT

  • SAT ถูกออกแบบและพัฒนาโดย College Board องค์กรในสหรัฐอเมริกา เราสามารถสมัครสอบ และดูผลการสอบ SAT ได้ที่ https://sat.collegeboard.org/home เพียงที่เดียวเท่านั้น
  • SAT จะมีข้อสอบการวัดความถนัด 3 ส่วน แต่ละส่วนมีคะแนนเต็มส่วนละ 800 คะแนน รวมทั้งหมด 2,400 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง แต่ละส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เป็นแบบมีบทความมาให้แล้วตอบคำถาม (Passage) และการเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence completions)

ส่วนที่ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ก็จะมีสอบเขียนเรียงความสั้นๆ (a short essay) และเป็นคำถามที่ให้ตัวเลือก (Multiple-choice) ก็จะมีให้หาจุดผิดในประโยค, การปรับปรุงไวยกรณ์ในประโยค และการนำไปใช้

ส่วนที่ 3 คณิตศาสตร์ (Mathematics) จะมีทั้งคำตอบตัวเลือก และแบบเขียนคำตอบ เป็นข้อสอบเกี่ยวกับ การคำนวณ (Arithmetic operations), พีชคณิต (Algebra), เรขาคณิต (Geometry), สถิติ (Statistics) และ ความน่าจะเป็น (Probability)

นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัย หรือบางคณะเราจะต้องสอบวิชาเฉพาะอื่นเพิ่มด้วย เราเรียกว่า SAT Subject Tests เนื่องจากการสอบ SAT เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น แต่วิชาเฉพาะอย่าง SAT Subject Tests จะสามารถบอกได้ว่าผู้สอบมีความรู้เกี่ยววิชาเฉพาะนั้นๆ จริงๆ ส่วนใหญ่ของข้อสอบ SAT Subject Tests จะเป็นแบบตัวเลือก วิชาที่เปิดสอบใน SAT Subject Tests มีดังนี้

Literature               U.S. History                           World History                        Math Level 1

Math Level 2         Biology/EM                            Chemistry                              Physics

French                   French with Listening         German                                 German with Listening

Spanish                 Spanish with Listening       Modern Hebrew                   Italian

Latin                       Chinese with Listening       Japanese with Listening    Korean with Listening

  • ในแต่ละปี College Board จะเปิดให้สอบถึง 6 ครั้งในประเทศไทย คือในเดือน มกราคม, พฤษภาคม, มิถุนายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี เราสามารถเลือกสอบ และเก็บคะแนนที่ดีที่สุดของเราได้ โดยวิชาที่เปิดสอบอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละรอบ โดยเฉพาะในรายวิชาของ SAT Subject Tests ผู้สอบควรดูรายละเอียดก่อนทำการสมัครสอบ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply