ชอบเรียนสังคมศาสตร์ต้องรู้ ! รวมคณะสายอินเตอร์เกี่ยวกับสังคมฯ

หลังจากเราได้รวบรวมหลักสูตรในสายภาษา ซึ่งรวมไปถึงสายมนุษย์และอักษรกันไปแล้ว ยังมีอีกหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่ชอบและสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์, วัฒนธรรม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ความเป็นไปของโลก นั่นก็คือหลักสูตรอินเตอร์ด้านสังคมศาสตร์ ?

หลักสูตรทางด้านสังคมที่เรารวบรวมมาในวันนี้มีการเรียนการสอน และเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่
? PGS : Politics and Global Studies จุฬาฯ
? BIR : Political Science Program in Politics and International Relations ธรรมศาสตร์
? SPD: Social Policy and Development (International Programme) ธรรมศาสตร์
? IRGA : The International Relations and Global Affairs วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล
? BASS : Social Sciences (International Program) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสายการเรียนด้านสังคมฯ จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทำงานกับองค์กร NGOs องค์กรหรือบริษัทระดับประเทศและระดับโลก หรือทำงานในวงการสื่อสารมวลชน, งานทูต, นักการเมือง และอีกมากมาย น้องๆ ยังสามารถใช้การเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อเข้าเรียนได้อีกด้วย แต่ละคณะจะแตกต่างกันอย่างไร ไปดูกัน 🙂

 

 PGS : Politics and Global Studies จุฬาฯ

หลักสูตร : หลักสูตร 4 ปีในชื่อภาษาไทย “การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา” เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญา 2 ใบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ University of Essex สหราชอาณาจักร และ University of Queensland ออสเตรเลีย นิสิตจะต้องเลือกเรียนใน 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าว 2 ปี และเรียนที่จุฬาอีก 2 ปี หลักสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจการเมือง, ความซับซ้อนในสังคมระดับโลก และจะได้เรียนรู้ในสาขาวิชา เช่น political science and international relations, global sociology, history, philosophy, economics and public management การวิจัยในประเด็นระดับโลกไปจนถึงท้องถิ่น
เรียนที่ : เลือกศึกษาที่ University of Essex (เรียนปี 1-2) หรือ University of Queensland (เรียนปี 2-3) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ปี
อาชีพ : นักวิเคราะห์นโยบาย, ที่ปรึกษาทางการเมือง, Public Relations, ทูต, พนักงานในบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥  A*-E
– GED ตั้งแต่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2563 4 วิชารวม ≥ 660 วิชาละ ≥ 145
– IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน
ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK)
และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO
หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3

 1. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  IELTS ≥ 6.5 (แต่ละพาร์ท ≥ 6.0)
  SAT Reading & Writing ≥ 550
  TOEFL (iBT) ≥ 87
  – Writing ≥ 21
  – Listening ≥ 19
  – Reading ≥ 19
  – Speaking ≥ 20
 1. คะแนนสอบวัดระดับทักษะ
  SAT คะแนนรวม  ≥ 1,200
  *ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
  ข้อมูลเพิ่มเติม : https://pgschula.org/

 

BIR : Political Science Program in Politics and International Relations ธรรมศาสตร์

หลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี โครงการ BIR เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และพัฒนาการทางความรู้ใหม่ๆ ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนานาชาติด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โครงการ BIR เริ่มดำเนินงานเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ วิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี นักการทูต นายทหารระดับสูง นักสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ
เรียนที่ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาชีพ : นักการทูต, เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน, เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านต่างประเทศ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GED อย่างต่ำเท่ากับ 660 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า165 คะแนน หรือ
– มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ำเทียบเท่า C จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
และต้องมีผลสอบ AS จำนวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Leve! จำนวนอย่างน้อย 3
วิชา เกรด A-E หรือ
– มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ำเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป

 1. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  – TOEFL (PBT) ≥ 500
  – TOEFL (iBT) ≥ 61
  – TOEFL (CBT) ≥ 173
  – IELTS ≥ 6.0
  – TU-GET (PBT) ≥ 500 คะแนน จาก PBT
  – TU-GET (CBT) ≥ 61
  – GSAT Reading, Writing & Language parts ≥ 400
 1. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์
  เกณฑ์การคัดเลือก:
 1. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 50% และ วิชาเรียงความ 50%
  ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความจะต้องเป็น
  ผู้มีคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก
 1. สอบสัมภาษณ์
  *ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
  ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.polsci.tu.ac.th/

 

SPD: Social Policy and Development (International Programme) ธรรมศาสตร์

หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาที่จะขับเคลื่อนสังคมด้วยการทำงานกับองค์กร NGO ทั้งในประเทศและระดับโลก ส่งเสริมให้ตระหนักถึงปัญหาและเรียนรู้แนวทางแก้ไขในอนาคต มีโอกาสได้เรียนกับนักวิชาการที่มีประสบการณ์, อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมถึงมีโอกาสในการพบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นทางสังคมต่างๆ ในการสัมนาพิเศษตลอดการเรียนและโอกาสในการฝึกงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านสังคมสงเคราะห์
เรียนที่ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาชีพ : องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO), องค์กรการกุศล, องค์กรระหว่างประเทศ, สถาบันการศึกษาหรือบริการสาธารณะ, มูลนิธิและกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– GED อย่างต่ำเท่ากับ 660 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า165 คะแนน หรือ

 • GCE ‘A’ Level 3 วิชาไม่ซ้ำกัน เกรด ≥ A*-C
 • Cambridge Pre-U 3 วิชาไม่ซ้ำกัน คะแนนแต่ละวิชา ≥ M1 หรือ D1-D3
 • NZQA ≥ 60 หน่วยกิต จาก 5 วิชาที่ไมซ้ำกันใน Level 2 หรือสูงกว่า โดยจำเป็นต้องมีวิชา English (literacy) ในLevel 2 หรือสูงกว่า ≥ 4 เครดิต และ วิชา Mathematics (numeracy) ในLevel 2 หรือสูงกว่า ≥ 4 credits. **ไม่นับรวมถึงวิชา ESLO
 • IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3
 1. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  – TOEFL (PBT) ≥ 500
  – TOEFL (iBT) ≥ 61
  – TOEFL (CBT) ≥ 173
  – IELTS ≥ 6.0
 • TU-GET (PBT) ≥ 500
 • SAT Reading & Writing ≥ 450
 • GSAT Reading, Writing & Language parts ≥ 400

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.spdtu.com

 

IRGA : The International Relations and Global Affairs วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรนี้ให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณความสามารถในการแก้ปัญหาและศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานข้ามวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ ระหว่างการเรียนหลักสูตรนี้ นักศึกษามีโอกาสอย่างเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในการวิจัยประยุกต์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะได้รับหน่วยกิตจากโปรแกรมฝึกงานหรือเรียนต่อในระดับปริญญาคู่กับหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราในต่างประเทศ มีวิชาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, กิจการทั่วโลก, เอเชียศึกษา, จิตวิทยา
เรียนที่ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อาชีพ : องค์กรระหว่างประเทศ และ NGOs, องค์กรสื่อมวลชน, งานราชการ, งานสังคมสงเคราะห์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, องค์กรการศึกษา ทั้งการสอนและบริหาร, การท่องเที่ยวและการเดินทาง, งานต้อนรับ, ผู้ประกอบการภาคเอกชน, การให้คำปรึกษาและการให้คำปรึกษาภาคเอกชน เป็นต้น

 Requirement :

 1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  – GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ≥  3 วิชา เกรดในแต่ละวิชา ≥ C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับม. 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเทียบเท่า Grade 10 อย่างน้อย 1ภาคการศึกษา
  – GED สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป มีคะแนนรวม ≥ 660 คะแนน ไม่ต้องมีวุฒิ ม.4, สมัครสอบ GED ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 64 มีคะแนนรวม ≥ 600 คะแนน พร้อมวุฒิการศึกษาระดับชั้นม.4 หรือเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา
 1. คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  รอบธรรมดา:
  TOEFL (iBT) ≥ 69
  IELTS (Academic) ≥ 6.0
  PTE (Academic) ≥ Overall 50
  Duolingo English Test ≥ Overall 100
  รอบ Fast Track:
  TOEFL (iBT) ≥ 69  Writing ≥ 22
  IELTS (Academic) ≥ 6.0 Writing ≥ 6.0
  PTE (Academic) ≥ Overall 50 Writing ≥ 50

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/social-science/international-relations-and-global-affairs/

  

BASS : Social Sciences (International Program) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีพื้นฐานที่มั่นคงในสังคมศาสตร์เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของสังคม และวัฒนธรรมในบริบทของโลกาภิวัตน์ หลักสูตรประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น anthropology, sociology, political science, geography, development studies, gender studies และชาติพันธุ์ นอกจากจะได้เรียนวิชาที่หลากหลาย ยังให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้เครื่องมือการคิดและการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก
เรียนที่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีพ : นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงพื้นที่, บุคลากรขององค์กรทางสังคมด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง, ทำงานกับองค์กรด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ, หน่วยราชการทั่วไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

Requirement :

1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

–  GED อย่างต่ำเท่ากับ 660 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า165 คะแนน หรือ

 • GCE ‘A’ Level 3 วิชาไม่ซ้ำกัน เกรด ≥ A*- E
 • Cambridge Pre-U 3 วิชาไม่ซ้ำกัน คะแนนแต่ละวิชา ≥ M1 หรือ D1-D3
 • NZQA ≥ 60 หน่วยกิต จาก 5 วิชาที่ไมซ้ำกันใน Level 2 หรือสูงกว่า โดยจำเป็นต้องมีวิชา English (literacy) ในLevel 2 หรือสูงกว่า ≥ 4 เครดิต และ วิชา Mathematics (numeracy) ในLevel 2 หรือสูงกว่า ≥ 4 credits. **ไม่นับรวมถึงวิชา ESLO
 • IB Diploma มีคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และ 1 วิชาเลือก ≥ 24 คะแนน ผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ IBO หรือ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา ที่ไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ≥ 3
 1. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  – IELTS ≥ 5.5
  – TOEFL ≥ 525 PBT (196 CBT หรือ 70 IBT หรือ 525 ITP)
  – Chiang Mai University English placement Test ≥ 50

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.soc.cmu.ac.th/

 

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply