5 วิชาเรียนGED

20151130-1-1

การเรียนGEDเป็นการเรียนเพื่อสอบGED ซึ่งเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาและรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย การเรียนGEDตามสถาบันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ผู้จบมัธยมปลายควรจะรู้ ผู้สอบสามารถเข้าสอบได้ตามศูนย์สอบทั่วโลก โดยสอบผ่านคอมพิวเตอร์และสามารถทราบผลสอบหลังจากสอบเสร็จเลยทันที ยกเว้นข้อสอบในส่วนของการเขียนที่ต้องรอผลประมาณ 1 สัปดาห์ เนื้อหาการเรียนGEDแต่ละวิชามีดังนี้

กลุ่มวิชาที่สอบมี 5 วิชา ดังต่อไปนี้

 1. Language Art, Writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
  Part I: การอ่านบทความ เช่น บทความจากหน้าหนังสือพิมพ์ จดหมาย บันทึกการประชุม อีเมล์ต่างๆ ข่าวหรืองานเอกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และตอบคำถามให้ถูกต้องเกี่ยวกับไวยากรณ์และการใช้ โครงสร้างรูปประโยค การเชื่อมต่อประโยคและคำศัพท์Part II: เขียนเรียงความ 1 เรื่อง
  เขียนเรียงความ(Essay)ตามหัวข้อที่กำหนดโดยพิมพ์ผ่านแป้นคอมพิวเตอร์โดย การให้คะแนนบทความนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เน้นประเด็นสำคัญ ความชัดเจนของโครงร่าง การแสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาที่ถูกต้อง
 1. Language Art, Reading
  เนื้อหาส่วนนี้เน้นในเรื่องการอ่านวรรณกรรมทั้งที่เป็นวรรณคดี (literature ) และเรื่องที่เกิดขึ้นจริง (nonfiction) สำหรับบทความที่เป็น nonfiction จะเป็นการอ่านเอกสารทางธุรกิจ และอาจมีบทความอื่นๆ บทบรรณาธิการ บทภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เป็นต้น
 1. Social Studies
  เนื้อหาที่จะทดสอบประกอบด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาและโลก รัฐบาลและประชากร ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ คำประกาศอิสรภาพของอเมริกา กฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกา การเมืองการปกครอง
 1. Mathematics
  เนื้อหาข้อสอบครอบคลุม กระบวนการบวกลบคูณหารตัวเลข เรขาคณิต สถิติ การแก้โจทย์ต่างๆ ซึ่งข้อสอบจะมี 2 ส่วน คืออนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขและไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
 1. Science
  ข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSECS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์บนโลก อวกาศ การวัดผลการทดสอบจะประเมิน ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์และประเมินผล

การเรียนGED หรือติวGEDนั้น ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรหาข้อมูลสำคัญไว้เพื่อที่จะได้เรียนเนื้อหาGEDอย่างครอบคลุม

หลักเกณฑ์การคิดคะแนน

แต่ละวิชามีคะแนนเต็มวิชาละ 800 คะแนน รวมทั้งหมด 4000 คะแนน การสอบผ่านผู้สอบจะต้องทำคะแนนได้ตามเงื่อนไข 2 ข้อดังนี้

 • ผู้สอบต้องทำคะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนนในแต่ละวิชา
 • คะแนนรวม 2250 คะแนนขึ้นไป

หากผู้เข้าสอบทำคะแนนได้ 410 คะแนน ทุกวิชา ผลคะแนนรวมได้แค่ 2050 คะแนน ไม่ถึง 2250 คะแนน ก็ถือว่าสอบตก อย่างไรก็ตามผู้เข้าสอบสามารถสอบซ่อมใหม่ได้

เนื่องจากข้อสอบ GED ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบแบบปรนัย(Multiple choice) ทำให้ผู้สอบสามารถใช้ทักษะในการเดาได้ กล่าวคือ คำตอบมี 5 ตัวเลือก ถ้าผู้เข้าสอบสามารถตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปได้ 3 ข้อ ที่เหลือ 2 ข้อก็มีโอกาสตอบถูกแล้วครึ่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถวัดผลความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ข้อสอบลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าสอบ แต่ก็เป็นจุดอ่อนของการสอบ GED เพราะทำให้บางสถาบันไม่ยอมรับหรือตั้งคะแนนการรับไว้ที่คะแนนสูงมาก เพราะฉะนั้นผู้เรียนควรตรวจสอบกับทางสถาบันที่ต้องการสอบเข้าเสียก่อนว่ารับวุฒิ GED หรือไม่ หรือรับที่คะแนนเท่าไหร่เพื่อการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำข้อสอบ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply