BMAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง?

BMAT หรือ Biomedical Admission Test คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะสายการแพทย์ โดยมี Cambridge Assessment เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ BMAT จะเปิดสอบครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นี้นั่นเอง น้อง ๆ ว่าที่นิสิตนักศึกษารหัส 67 ในคณะสายการแพทย์ BMAT ยังมีความสำคัญกับน้อง ๆ อยู่นะคะ อย่าพลาดการสอบครั้งนี้ ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เหลือเวลาเตรียมตัว เตรียมฟิต เตรียมติว BMAT อยู่ ในบทความนี้ The Planner เลยรวบรวม Requirement ของหลักสูตรที่ยังใช้คะแนน BMAT มาให้น้อง ๆ แล้วค่ะ

คะแนน BMAT ไม่ได้ยื่นได้แค่คณะสายการแพทย์ หลักสูตรอินเตอร์เท่านั้น แต่คะแนน BMAT ยังมีความสำคัญต่อการยื่น TCAS รอบ 1 หรือรอบ Portfolio ของคณะสายการแพทย์ ภาคไทยอีกต่างหาก โดยเฉพาะกับน้อง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ การจะเข้าเรียนสายการแพทย์ ภาคไทยของน้อง ๆ ได้นั้น การยื่นในรอบ Portfolio คือโอกาสที่สำคัญมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ เพราะรอบนี้เน้นใช้คะแนนจากข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งน้อง ๆ เด็กอินเตอร์ถนัดกันอยู่แล้ว อีกทั้งการยื่นในรอบกสพท. น้อง ๆ อาจจะไม่สามารถยื่นได้ เพราะคะแนนหรือเกรดของน้อง ๆ ออกไม่ทันสำหรับยื่นสมัครสอบ เพราะฉะนั้นรอบ Portfolio นี่แหละที่จะทำให้เด็กอินเตอร์ติดคณะสายการแพทย์ ภาคไทยได้

คะแนน BMAT ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

กลุ่มคณะแพทยศาสตร์

 1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ (รอบ Portfolio)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥100, IELTS ≥7.0, CU-TEP ≥110
 • คะแนน BMAT: คิดคะแนนจาก Section 1 (40%), Section 2 (40%), Section 3 (20%)
 1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รอบ Portfolio (เกณฑ์ล่าสุดปี 2567)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.5
 • คะแนน BMAT: ทั้ง 3 พาร์ท ≥12 และ พาร์ท Writing ≥C

หมายเหตุ: หากไม่มีคะแนน BMAT สามารถใช้ผลงานด้านวิชาการแทนได้

 1. CICM วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สาขาแพทยศาสตร์
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, TU-GET PBT ≥550, CBT ≥79
 • มีผลคะแนน BMAT
 1. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

 • คะแนนภาษาอังกฤษ: IELTS ≥7.0
 • มีผลคะแนน BMAT
 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ (Portfolio)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง):
 • หากเรียนโรงเรียนหลักสูตรไทย: TOEFL (IBT) ≥79 หรือ IELTS ≥6.5
 • หากเรียนโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: TOEFL (IBT) ≥100, IELTS ≥7.0
 • คะแนน BMAT: ทั้ง 3 พาร์ท ≥12
 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥53,  IELTS ≥5.0
 • คะแนน BMAT: Section 1+2 ≥4.0
 1. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥94,  IELTS ≥7.0, CU-TEP ≥90
 • คะแนน BMAT: Section 1+2 ≥4.0 และ Section 3 ≥2.5C

หมายเหตุ: หากไม่มีคะแนน BMAT สามารถใช้คะแนน SAT, AS/A-Level, IB ยื่นแทนได้

 1. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥100,  IELTS ≥7.0
 • คะแนน BMAT: ทั้ง 3 พาร์ท ≥12 และ Section 3 ≥3C
 • คะแนนวิชาการอย่างอื่น (อย่างใดอย่างหนึ่ง): เกรดในวิชาชีวะ เคมี และ ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์ ≥3.5, AS/A Level (Biology, Chemistry, Math/ Physics) เกรดแต่ละวิชา ≥A, IB (Biology, Chemistry, Math) แต่ละวิชา ≥6
 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปิดปีนี้ เด็ก 67 เป็นรุ่นแรก)

รอบ Portfolio (เกณฑ์ล่าสุดปี 2567)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ: เกณฑ์ยังไม่ประกาศ
 • คะแนน BMAT: ทั้ง 3 พาร์ท ≥12 และ คิดคะแนน 70%

กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ (รอบ Portfolio)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥100, IELTS ≥7.0, CU-TEP ≥110
 • คะแนน BMAT: Section 1+2 ≥5.5
 1. CICM วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สาขาทันตแพทยศาสตร์
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5, TU-GET PBT ≥550, CBT ≥79
 • มีผลคะแนน BMAT
 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥80, IELTS ≥6.5
 • มีผลคะแนน BMAT

หมายเหตุ: หากไม่มีคะแนน BMAT สามารถใช้คะแนน AS/A-Level, AP ยื่นแทนได้

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥53,  IELTS ≥5.0
 • คะแนน BMAT: Section 1+2 ≥4.0

กลุ่มคณะเภสัชศาสตร์

 1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รอบ Portfolio (เกณฑ์ล่าสุดปี 2567)

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): TOEFL (IBT) ≥79, IELTS ≥6.5
 • มีผลคะแนน BMAT

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำอ้างอิงส่วนใหญ่มาจากปีการศึกษา 2566 น้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเข้าคณะสายแพทย์สามารถดูเป็นแนวทางในการทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายในการยื่นสมัครรอบ Portfolio หรือยื่นเข้าเรียนสายการแพทย์ของหลักสูตรนานาชาติได้เลย คะแนน BMAT และคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL, IELTS ก็ยังมีความสำคัญมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าเรียนในสายการแพทย์ น้อง ๆ จึงควรวางแผนในการติวแต่ละวิชาให้ดี โดยเฉพาะหากน้อง ๆ กำลังมองหาสถาบันการติวที่มีทั้งติว BMAT, TOEFL และ IELTS ในที่เดียวกัน ก็ขอแนะนำ The Planner Education เลยค่ะ ทางสถาบันของเรามีความพร้อมทุกคอร์ส และมีแอดมินคอยช่วยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งส่งน้อง ๆ ถึงก้าวแรกสู่การเป็นว่าที่คุณหมอในอนาคตเลยค่ะ

 สนใจติว GED | IGCSE A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply