เรียน GED Social Studies

ged-social

เรียน GED Social Studies จำเป็นอย่างมากสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะสอบ GED วิชา Social Studies เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ต้องใช้ในการสอบ เป็นวิชาที่ศึกษาถึง ความเป็นไปทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมความเป็นไปของโลก ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลก รวมถึงขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ครอบคลุมความรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พื้นฐานความรู้ Social Studies เป็นพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต้องมี สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นและสำคัญที่ต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ของ GED การเรียน GED เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประสงค์จะเข้าสอบ GED

ชุดข้อสอบ GED Social Studies จะเป็นชุดคำถามจำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำสอบ 70 นาที ส่วนสัดสวนของเนื้อหาที่จะใช้วัดระดับความรู้ในการทดสอบโดยประมาณ แบ่งสัดส่วนออกเป็น

 • เนื้อหาความรู้ด้านพลเรียนและรัฐบาล (Civics and Government) 50 เปอร์เซ็นต์
 • เนื้อหาความรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกา (U.S. History ) 20 เปอร์เซ็นต์
 • เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ (Economics) 15 เปอร์เซ็นต์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และโลก (Geography and the world) 15 เปอร์เซ็นต์

สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการสอบหรือไม่เคยผ่านการเรียน GED มาก่อน คงไม่ทราบถึงแนวของข้อสอบ GED ที่จะใช้วัดระดับผู้สอบว่าเป็นลักษณะเช่นใด ยากที่จะทำให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อเวลา ดังนั้นการเรียน GED จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบ GED การเรียน GED Social Studies ก่อนเข้ารับการสอบ จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในกรอบและรายละเอียดของเนื้อหาที่จะใช้ทอดสอบวัดระดับความรู้ สามารถนำไปเป็นแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม และให้น้ำหนักความสำคัญกับเนื้อหาส่วนใดมากน้อยกว่ากัน

การเรียน GED จะทำให้ผู้สอบ เข้าใจลักษณะของชุดข้อสอบของ GED ที่ใช้วัดระดับความรู้และทักษะของผู้สอบ และเป็นแนวทางให้ผู้สอบได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดคุ้นเคยก่อนจะไปสู่การสอบจริง อย่างเช่น

 • เน้นให้ผู้สอบใช้หลักการวิเคราะห์และหลักการสร้างความเข้าใจในบริบทของเนื้อหา
 • เน้นการให้ผู้ทดสอบใช้ทักษะการใช้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง และเน้นการแก้ปัญหาโดยการใช้บริบทของการศึกษาทาง Social Studies
 • เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติทางสังคมและอื่นๆ
 • เน้นการวัดระดับความรู้ที่ลึกซึ้งเพียงพอ บนพื้นฐานความรู้ที่พอเหมาะพอดี เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสังคม
 • เนื้อหา 80 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ เป็นการให้เขียนความรู้ความเข้าใจ ระดับความลึกซึ้ง ระดับ 2 หรือสูงกว่า (Depth of Knowledge Level 2 or Higher)
 • ทักษะการแก้ปัญหา ใช้เกณฑ์การวัดที่ระดับ ทั้งในระดับของการศึกษาและการทำงาน
 • 50 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่สอบ เป็นการบรรยายบริบทด้วยอักษร (text) หรือภาพ (graphic) หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพื่อใช้ในการตอบโจทย์คำถามบริบทละจำนวน 2-3 คำถาม ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นเนื้อหาใช้ตอบโจทย์เป็นข้อไป

การเรียน GED นอกจากผู้เรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงและใกล้เคียงกับเนื้อหาที่จะใช้มีในการสอบแล้ว ยังจะช่วยผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะของชุดข้อสอบที่จะใช้วัดความรู้ของผู้สอบ ทักษะการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ การนำบริบทมาใช้เพื่อการอ้างอิง เกิดการฝึกฝนให้มีความคุ้นเคยกับข้อสอบ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน และจะสามารถสอบผ่านได้อย่างไม่ยากเย็น

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply