เรียน GED RLA (Reasoning through Language Arts)

ged-rla

สำหรับใครที่ต้องการ เรียน GED เพื่อการสอบ NEW GED ระบบใหม่ปี 2017 กับวิชา Reasoning Through Language Arts ซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ผสมผสานเนื้อหาการเขียน (Writing) และการอ่าน (Reading) เข้าด้วยกัน พูดง่ายๆว่าเป็นวิชา Reading กับ Writing เดิมที่มารวมกันนั่นเอง โดยหลักๆจะทดสอบความสามารถในการอ่านและเข้าใจบทความ รวมทั้งสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ มีเวลาให้ทำข้อสอบทั้งหมด 150 นาที และมีเนื้อหาหลักที่จะต้อง เรียน GED ดังนี้

  1. Analysis of Arguments and Use of Evidence การวิเคราะห์บทความโต้เถียงเพื่อนำมาตอบคำถาม ผู้สอบควรเข้าใจเนื้อเรื่องและบริบทจากบทความ เพื่อยกเหตุผลจากโจทย์มาประกอบการอธิบายคำตอบได้ รวมทั้งการมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
  2. Development of Ideas and Structure การมีไอเดียและข้อมูลในการเขียน มีทักษะในการเขียนบทความได้อย่างถูกต้องตามหลักโครงสร้าง
  3. Clarity and Command of Standard English ทักษะด้านการใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ และประโยคอย่างถูกหลักแกรมมาร์

ในการ เรียนGED เพื่อสอบGEDนั้น ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรหาข้อมูลสำคัญไว้เพื่อที่จะได้เรียนเนื้อหาGEDอย่างครอบคลุม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อสอบ

– ข้อสอบ GED วิชา Reasoning Through Language Arts นั้นเป็นข้อสอบที่ทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน และความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้สอบ โดยแนะนำให้ผู้สอบฝึกทักษะด้านการอ่าน ตีความ และการเขียนมากๆ

– บทความที่จะถูกนำมาถามในข้อสอบส่วนมาก 75% จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น เอกสารธุรกิจ, บันทึกการประชุม, อีเมล และจดหมาย ส่วนอีก 25% จะเป็นบทความวรรณกรรม โดยมีขนาดสั้นยาวไม่เท่ากันระหว่าง 450-900 คำ

– รูปแบบของคำถามมี 6 ชนิด คือ Multiple choice (ปรนัย), Drag and drop (ลากและวาง), Hot spot (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง) , Fill in the blank (เติมคำในช่องว่าง), Short answer (ตอบคำถามสั้นๆ) และ Extended response (ขยายคำตอบ) แบ่งเป็นส่วนของคำถามและการเขียน Essay

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าข้อสอบของวิชานี้จะมีทั้งการอ่าน (Reading) ไวยกรณ์ (Grammar) และการเขียน Essay (Writing) ดังนั้นนอกจากการฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วการฝึกพิมพ์เร็วก็สำคัญอย่างมากในการสอบวิชานี้ เนื่องจากเวลาในการทำข้อสอบมีค่อนข้างจำกัด

เกณฑ์การให้คะแนน New GED

มีกำหนดการผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน เต็ม 200 โดยจะวัดจากคะแนนดิบ (raw score) ที่ได้ก่อน แล้วจึงแปลงเป็น Scaled Score ตั้งแต่ 100-200 คะแนน

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply