เจาะลึกการเรียนGEDด้วยเทคนิคเขียน Essay

อย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของข้อสอบ GED วิชา Language Arts; Writing นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบด้านโครงสร้างและไวยากรณ์ และอีกส่วนหนึ่งคือการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ซึ่งผู้สอบหลายท่านอาจเป็นกังวล ทั้งเรื่องวิธีการเขียน การเรียบเรียงเรื่องที่เขียน ไหนยังจะความถูกต้องของเนื้อหาและไวยากรณ์ด้วย ดังนั้น การลำดับความคิด และการวางแผนการเขียน เพื่อให้การเขียน Essay มีประสิทธิผล จะช่วยให้ได้คะแนนของข้อสอบ GED ในส่วนนี้ได้ไม่ยาก

การเขียนเรียงความสำหรับการสอบ GED นั้น จะมีการกำหนดหัวข้อและจำนวนคำ ดังนั้น ผู้สอบจะต้องคิดและเขียนเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งการจะเขียน Essay ให้ได้คะแนนที่ดีนั้น มีเพียง 3 อย่างที่ต้องรู้ และจำไว้ให้ขึ้นใจ คือ รู้อ่าน รู้เขียน และรู้จักตรวจทาน ซึ่งการรู้ทั้ง 3 อย่างนี้ จะช่วยเพิ่มคะแนน GEDในส่วนของ Writing ได้อย่างไรนั้น อธิบายได้ดังต่อไปนี้

  1. รู้อ่าน

การอ่านเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งการอ่านจะทำให้เราได้ความรู้ที่กว้างขึ้น และหล่อหลอมความคิดของเราให้เป็นระบบระเบียบ ช่วยให้เราได้คำศัพท์ใหม่เข้ามาในคลังข้อมูลของเรา และยังทำให้เราซึมซับวิธีการ แนวทาง หรือรูปแบบการเขียน มาโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องท่องจำไวยากรณ์ แต่เราสามารถเข้าใจการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ รวมถึงวิธีการการแสดงความคิดเห็นในแต่ละบทความ ดังนั้น หากอ่านมาก ก็จะมีคลังข้อมูลสำหรับการเขียนมากขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ เราสามารถฝึกฝนการอ่านโดยเริ่มจากบทความเล็กๆในกรอบนิตยสาร หน้าหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อเราอ่านมากขึ้น ก็จะทำให้เรามีข้อมูลไปเขียนได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าข้อสอบ GED นั้นจะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

  1. รู้วิธีเขียน

2.1 รู้จักโครงสร้างของบทความ

บทความนั้นจะแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ Introduction, Body และ Conclusion โดยแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ดังนี้

Introduction หรือ บทนำจะเป็น Paragraph แรกของ Essay ซึ่งจะน่าติดตาม น่าอ่านหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้ ในการปูเนื้อหาที่ต้องการเขียนในภาพรวม โดยต้องเขียนให้มีความน่าสนใจ และดึงไปสู่เนื้อหาในส่วนของ Body

Body เป็นส่วนที่ 2 เป็นส่วนใจความสำคัญ และเนื้อหาหลักของเรื่องที่เขียน สามารถเขียนได้หลายย่อหน้า ซึ่งผู้สอบควรมีการกำหนดประเด็นสำคัญของเนื้อหาไว้คร่าวๆ เพื่อให้ลำดับเขียนครบถ้วน ตรงประเด็นตามหัวข้อที่กำหนด

Conclusion คือ บทสรุป ของเนื้อหาทั้งหมดที่เขียน ซึ่งจะขมวดใจความสำคัญของเรื่อง ชัดเจน และตรงประเด็น ไม่ขัดแย้งกับเนื้อหาที่เขียน

ซึ่งในการเขียน Essay ผู้สอบต้องลำดับความคิดในการเขียน ตามโครงสร้าง 3 ส่วนข้างต้น เพื่อให้ Essay นั้นน่าติดตาม มีการลำดับเรื่องหรือลำดับความคิดได้อย่างชัดเจน

2.2 รู้จักใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ในชีวิตประจำวัน การสนทนาอาจไม่เน้นความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ แต่ในการเขียนนั้นไวยากรณ์ และการเลือกใช้คำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญ ที่สะท้อนถึงความสามารถในการใช้ภาษา ดังนั้น การเลือกใช้ไวยากรณ์ให้ถูกบริบท และเลือกคำศัพท์ที่เหมาะกับเนื้อหา โดยไม่ควรใช้คำซ้ำๆ จะช่วยเสริมคะแนน GED ในส่วนของ Writing ได้ ซึ่งการจะหยิบไวยากรณ์และคำศัพท์มาใช้ได้อย่างถูกหลักในช่วงเวลาจำกัดขณะที่สอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น จึงไม่ควรละเลยที่จะฝึกเขียน และตรวจสอบไวยากรณ์ เพื่อให้ทักษะการใช้ภาษาแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

  1. รู้จักตรวจทาน

เมื่อกระบวนการเขียนเสร็จสิ้นลง เราไม่ควรปล่อยให้ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทำให้เราต้องเสียคะแนน GED ไป ดังนั้น การอ่านทวนอีกครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์ และไวยากรณ์ จึงไม่ควรละเลย อีกทั้งการตรวจทาน ยังช่วยให้เรามองเห็นด้วยว่า สิ่งที่เราบรรยายในบทความนั้นตอบโจทย์ของข้อสอบ GED หรือไม่อีกด้วย

นอกจากเทคนิค 3 ข้อเพื่อพิชิตคะแนน GED ในส่วน Writing ข้างต้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สอบต้องคำนึงถึง นั่นก็คือ “ความอ่านง่ายสบายตา” ซึ่งไม่ว่าสิ่งที่เขียนมากมาย เนื้อหาแน่นแค่ไหน แต่หากไม่มีการวางรูปแบบให้ง่ายต่อผู้อ่าน ก็ทำให้บทความนั้นไม่น่าสนใจ และทำให้เสียคะแนน GED ไปโดยใช่เหตุ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply