มารู้จัก GED ให้มากขึ้นกันดีกว่า

20151130-4-1

หากถามผู้ใหญ่หลายๆ คนว่า GED คืออะไร เชื่อว่าแทบทุกคนคงจะส่ายหน้าว่าไม่รู้จัก แม้ไปถามเด็กนักเรียนก็อาจจะมีบางคนไม่รู้จักเช่นกันก็เป็นได้ GED ย่อมาจาก General Education Development หมายถึง การสอบเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ สามารถสอบได้

ประวัติความเป็นมาของการสอบเทียบ ม.ปลาย (GED Test)

การสอบเทียบถือกำเนิดขึ้นจากเจตนาดีที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ในวิชาแขนงต่างๆ และยังสามารถได้รับประกาศนียบัตรเช่นเดียวกับนักเรียนในระบบ ในอเมริกาผู้ที่สอบ GED ส่วนมากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย การสอบมีขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1942 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2485 นับเป็นเวลากว่า 70 ปีแล้วที่มีการสอบดังกล่าว ซึ่งการสอบเป็นการประเมินทักษะและความรู้ทางวิชาการของผู้เรียนในระดับชั้นไฮสคูลหรือมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งการอ่านและการเขียน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ข้อสอบ GED

เป็นข้อสอบแบบปรนัย(Multiple choic) ข้อสอบถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปกับการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอเมริกา นอกจากนี้ยังออกข้อสอบให้เข้ากับสภาพสังคมในขณะนั้น จวบจนปัจจุบันมีการแก้ไขชุดข้อสอบแล้วทั้งหมด 5 เวอร์ชั่นดังนี้

เวอร์ชั่น ค.ศ.1942 เป็นข้อสอบชุดแรกที่ใช้ในท่ามกลางความรุ่งเรืองยุคอุตสาหกรรม ข้อสอบภาษาอังกฤษจะเน้นความถูกต้องและประสิทธิภาพในการใช้ภาษา ส่วนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เน้นการตีความจากการอ่านข้อสอบ

เวอร์ชั่น ค.ศ.1978 ยุคอุตสาหกรรมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คน ทำให้ต้องมีการปรับข้อสอบให้สอดคล้องโดย ข้อสอบเน้นข้อสอบที่มาจากชีวิตจริงมากขึ้นเช่น บทความในหน้าหนังสือพิมพ์หรือเป็นเรื่องราวของชีวิตคนทำงาน

เวอร์ชั่น ค.ศ.1988 เพิ่มข้อสอบการเขียน(Essay) และเน้นให้ผู้สอบได้คิดเชิงวิพากษ์และทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในสังคม เน้นให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชีวิตความเป็นจริง

เวอร์ชั่น ค.ศ.2002 เป็นชุดข้อสอบที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา ได้แก่การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ สังคมวิทยาเน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกา ประวัติศาสตร์โลก การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ครอบคลุมทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์

เวอร์ชั่น ค.ศ.2014 เป็นชุดข้อสอบชุดล่าสุดที่มีการประกาศใช้ในประเทศอเมริกา แต่ในประเทศไทยเรายังใช้ข้อสอบในชุดเดิมอยู่

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้อง อายุ 17 ปีบริบูรณ์ หากอายุ 16 ปี ต้องมีเอกสารยินยอมให้เข้าสอบจากผู้ปกครอง ข้อสอบมี 5 วิชาแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ผู้เข้าสอบจะต้องสอบได้คะแนนรวม 2250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 410 คะแนนจึงถือว่าสอบผ่าน หลังจากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร(ม.6) สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานสมัครสอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาได้ทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยในประเทศจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ

หากเปรียบไปแล้วการสอบ GED ก็คือ การสอบเพื่อวุฒิม.ปลายภาคอินเตอร์นั่นเอง ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ซึ่งไม่ได้เข้าศึกษาในภาคปกติ สามารถสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ แต่เนื่องจากข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นผู้สอบต้องขยันหมั่นเพียรอ่านหนังสือ ฝึกฝนทำข้อสอบมากกว่านักเรียนในภาคปกติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายคน แต่ถ้าเราสอบผ่านก็จะนำความภูมิใจมาให้แก่ตนเองได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply