GED Math : Order of operations

ติว GED Math วันนี้เราจะมาดูเรื่องการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ประกอบไปด้วย การบวก, การลบ, การคูณ และ การหาร เพียงแค่สี่การก็สามารถนำมาประกอบรวมกันกลายเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การคำนวณร้อยละ, การยกกำลัง และ การหาค่าเฉลี่ย แต่ก่อนที่จะมาคำนวณ เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Order of operations) เสียก่อน เพราะเป็นเนื้อหาสำคัญในการคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน หากไม่เข้าใจลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จะส่งผลกระทบต่อการคำนวณผิดพลาดอย่างรุนแรง แม้ว่าในข้อสอบ GED Mathematical Reasoning จะไม่ได้ออกเนื้อหานี้โดยตรง แต่ก็ถูกนำไปประยุกต์รวมกับเนื้อหากว่าครึ่งหนึ่งของข้อสอบทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเราเรียน GED Math เรื่องนี้ เนื้อหาที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

 1. พหุนาม (Polynomial)
 2. เลขยกกำลัง (Exponential)
 3. เศษส่วน, อัตราส่วน และ ร้อยละ (Fraction, Ratio and Percent)
 4. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (Linear Equation)
 5. การแก้ระบบสมการ (System of Linear Equations)
 6. การแก้สมการกำลังสอง (Quadratic Equation)
 7. การแก้อสมการ (Inequalities)

 

ก่อนสอบเมื่อเราทบทวนหรือติว GED Math หลักการเรียงลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากก่อนไปหลัง มีดังต่อไปนี้

 1. ให้คำนวณตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อน; Parenthesis (วงเล็บ)
 2. จากนั้นให้คำนวณตัวเลขที่ยกกำลังก่อน; Exponents (ยกกำลัง)
 3. ต่อมาให้คำนวณเครื่องหมายคูณและหารก่อน; Multiplication and Division (คูณและหาร)
 4. ให้คำนวณเครื่องหมายบวกและลบเป็นอันดับสุดท้าย; Addition and Subtraction (บวกและลบ)

โดยทั้งหมดต้องคำนวณจากซ้ายไปขวาในกรณีที่การคำนวณตัวเลขอยู่ในลำดับเดียวกัน

ข้อยกเว้น ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีเศษส่วน ร้อยละ และค่าสัมบูรณ์ จะมีกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 

ตัวอย่าง     หาคำตอบของ 7 x 1 + 4 x (3 + 23) – 5 x 6 – 24

คำตอบ 7 x 1 + 4 x (3 + 23) – 5 x 6 – 24 มีค่าเท่ากับ 5

 

ข้อควรระวัง เวลาติว GED Math ผู้ข้อสอบไม่ควรพึ่งพาเครื่องคิดเลขมากเกินไป เพราะเป้าหมายของการใช้เครื่องคิดเลขเป็นเพียงแต่เครื่องมือที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการคำนวณ การคำนวณที่จำเป็นต้องอาศัยตรรกะและขั้นตอนของการคำนวณเป็นสิ่งที่ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม แม้ว่าในปัจจุบัน เครื่องคิดเลขมีพัฒนาการที่ทำให้ผู้เข้าสอบใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่การสอบ GED Mathematical Reasoning มุ่งเน้นในการประเมินผลทางด้านการคิดวิเคราะห์และการใช้ตรรกะของผู้เข้าสอบ การพึ่งพาการคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขมากเกินไปจะทำให้พัฒนาการทางด้านการวิเคราะห์นั้นลดลง ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply