GED เรียนเภสัชได้! เภสัช อินเตอร์ มข. สานฝันเด็กเทียบวุฒิเป็น “หมอยา”

เภสัชศาสตร์ หลักสูตรยอดนิยมสายวิทย์ติดอันดับต้น ๆ ที่มียอดการแข่งขันเข้าเรียนสูงไม่แพ้สายแพทย์ โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนหรือน้อง ๆ ที่จะยื่นคะแนนเข้าในหลักสูตรนี้ จำเป็นที่จะต้องเรียนจบในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสายการเรียนที่มีความเข้มข้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ก็มักจะมีความชัดเจนในเรื่องของการ “ไม่รับนักเรียนเทียบวุฒิ”

แบบนี้หลายคนคงจะสงสัยกันไม่น้อยว่า แล้วเภสัชรับ GED ไหม ถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์? คำตอบก็คือ “มีหลักสูตรรับ GED อยู่ 1 ที่” นั่นคือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เปิดโอกาสอย่างเป็นทางการในการ “รับวุฒิ GED หรือนักเรียนสายเทียบวุฒิ” เพื่อพิจารณาเป็นนักศึกษา ที่มาและรายละเอียดของหลักสูตรเภสัช อินเตอร์ ม.ขอนแก่นจะเป็นอย่างไร? ยื่นหลักสูตรนี้ใช้คะแนน GED อย่างเดียวหรือไม่? อ่านข้อมูลด้านล่างได้เลย

เภสัช อินเตอร์ ม.ขอนแก่น หลักสูตรแรกในไทยที่สอนเภสัชแบบ “นานาชาติ”

เมื่อพูดถึง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน หรือสอนแบบนานาชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คงเป็นคำตอบแรก ๆ ที่น้อง ๆ หลายคนนึกถึง เนื่องจากเป็น “หลักสูตรแรกของประเทศไทย” ที่เปิดสอนเภสัชศาสตร์ในรูปแบบอินเตอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และด้วยความเข้มข้นของหลักสูตรและชื่อเสียงอันยาวนาน หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรค่อนข้างท็อปฮิต ที่น้อง ๆ หลายคนทั่วประเทศคาดหวังจะได้เข้าไปเรียนเลยทีเดียว

ค่าเทอมเภสัช อินเตอร์ ม.ขอนแก่น 65,000.-/เทอม
เกร็ดสาระ: ปัจจุบันในประเทศไทยได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งแล้ว นั่นคือหลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นรุ่นแรกในปี 2024 (วุฒิ GED ยื่นเข้าไม่ได้)

เภสัช อินเตอร์ ม.ขอนแก่น เรียนอะไร?
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ หรือ Doctor of Pharmacy (International Program)มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิด 3 สาขาเน้น ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ได้แก่ สาขาเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และสาขาเน้นเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยตลอดหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ปี ในแต่ละปีมีภาพรวมการศึกษา ดังนี้

 • ปีที่ 1: เรียนรู้พื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม (เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเริ่มมีการเรียนปฏิบัติการ)
 • ปีที่ 2: เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลงลึกในเนื้อหาเคมีและชีววิทยามากขึ้น และยังคงเรียนปฏิบัติการตัวต่อเนื่อง)
 • ปีที่ 3: เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 1 (นอกจากด้านเนื้อหา ยังเริ่มเรียนในด้าน “การดูแลคนไข้”)
 • ปีที่ 4: เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 2 (เรียนในด้าน “การดูแลคนไข้” อย่างต่อเนื่อง และเริ่มเรียนวิชาวิจัย)
 • ปีที่ 5: เรียนรู้ทักษะในสาขาเน้นทางเภสัชกรรม (เรียนวิชาวิจัยเต็มตัว และเรียนสาขาเน้นด้านเภสัชกรรม ตามที่น้อง ๆ เลือกในตอนต้น)
 • ปีที่ 6: ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (ออกฝึกงาน 2,000 ชั่วโมง โดยสามารถออกฝึกงานต่างประเทศได้ด้วย)

เภสัช อินเตอร์ ม.ขอนแก่น จบไปทำอาชีพอะไร?
นักศึกษาที่เรียนจบในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก ยกตัวอย่าง

 1. เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพ: โรงพยาบาล, อนามัย หรือคลินิกรักษาโรค
 2. เภสัชกรชุมชน: เปิดร้านขายยา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในชุมชน
 3. เภสัชกรการตลาด 
 4. นักวิชาการ หรือนักวิจัย 
 5. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ 
 6. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 7. ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารเสริม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อยากเรียนเภสัช อินเตอร์ ม.ขอนแก่น ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งที่จบจากหลักสูตรแกนกลาง (ม.6) หลักสูตรนานาชาติและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรเทียบวุฒิ จึงมีความชัดเจนว่าหลักสูตรนี้ “วุฒิ GED” ก็สมัครเข้าเรียนได้ (GED จะรับเฉพาะรอบ Portfolio) โดยน้อง ๆ ที่สอบ GED จะต้องสอบให้ผ่าน 4 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 

ทุกหลักสูตรที่น้อง ๆ จบมา จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา, เคมี) และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย แต่ในกรณีที่น้อง ๆ เรียน GED หรือหลักสูตรตามที่กำหนด เมื่อนำไปเทียบเกรดแล้วอาจไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยบางวิชา เช่น ชีววิทยา หรือเคมี สามารถแสดงผลสอบอื่นทดแทนได้ เช่น AP Subject Test: Biology และ Chemistry โดยผลคะแนนแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3

นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัช อินเตอร์ มข. ยังต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าด้วย โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. โครงการพิเศษ นานาชาติ
  1.1) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
  1.2) TOEFL ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT)
  1.3) CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60
  1.4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 (PBT), 74 (CBT)
 1. โครงการพิเศษ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ หรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
  2.1) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
  2.1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 65 (IBT), 500 (PBT / ITP), 173 (CBT)

กรณียื่นรอบ Portfolio นอกจากน้อง ๆ จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานแล้ว ยังต้องมีหนังสือแนะนำตัว (Recommendation) ยื่นร่วมด้วย โดยรายละเอียดการรับเข้าศึกษาทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับแต่ละรอบรับสมัคร สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของคณะ

อ่านบทความ เทียบคะแนน GED เป็น GPA ได้ยังไง?  คลิกที่นี่

 

จากที่ได้อ่านข้อมูลตลอดบทความนี้ น้อง ๆ คงจะหาคำตอบจากคำถาม เภสัชรับ GED ไหม? กันได้แล้ว และถ้าหากใครอยากติวสอบเข้าหลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คอร์สติว GED ที่ The Planner Education หลักสูตรระยะสั้น เข้มข้น จบ ม.6 ไวใน 1 เดือน! พร้อมเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเพื่อนตั้งแต่อายุ 16 ปี นอกจากนี้ทางสถาบันยังมี คอร์สติว IELTS คอร์สติว AP และ คอร์สติวสอบอินเตอร์อื่น ๆ ครอบคลุมทุกรูปแบบการสอบ มาติวสอบในที่เดียวได้ครบทุกเนื้อหา พร้อมรับบริการจากพี่แอดมินแบบ All-in-One Service ดูแลทุกด้านตั้งแต่สมัครสอบ ติดตามผล ขอวุฒิการศึกษาให้ จนถึงให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษายื่นเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

อยากติดเภสัช อินเตอร์ มข. ด้วยวุฒิ GED ติว GED ที่สถาบัน The Planner ได้คะแนนสูง ไม่มีผิดหวัง! สนใจสมัครติวและปรึกษาคะแนน แอดไลน์ @theplanner

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply