รวมหลักสูตรอินเตอร์ “ตรีควบโท”

น้อง ๆ วัยมัธยมคนไหนไฟแรงมากด้านการเรียน หลังเรียนจบปริญญาตรีแล้ว มีแพลนที่จะเรียนต่อปริญญาโทเลยไหมคะ ถ้าหากน้อง ๆ เป็นคนนั้น บทความนี้จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักอีกหลักสูตรทางเลือกที่กำลังมาแรงไม่แพ้กันในยุคนี้คือ “หลักสูตรตรีควบโท” หลักสูตรนี้จะทำให้น้อง ๆ เรียนจบเร็วกว่าการเรียนปริญญาตรี 4 ปี และเรียนต่อปริญญาโทอีก 2 ปี หลักสูตรตรีควบโทน้อง ๆ จะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 – 5.5 ปี (ยกเว้นหลักสูตรตรีควบโทของหลักสูตรสายการแพทย์) 

ข้อดีของหลักสูตรตรีควบโท คือ เป็นหลักสูตรที่ย่นระยะเวลาการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทลง เมื่อน้อง ๆ เรียนจบจะไม่ใช่แค่เด็กจบใหม่วุฒิปริญญาตรีเท่านั้น แต่น้อง ๆ จะเป็นเด็กจบใหม่ที่พกวุฒิมหาบัณฑิตติดตัว ด้วยอายุประมาณเด็กจบปริญญาตรีและมีวุฒิปริญญาโทติดตัว นี่คือจุดแข็งที่น้อง ๆ จะได้จากการเรียนจบหลักสูตรตรีควบโทเลยค่ะ เพราะเป็นการเปิดโอกาสในการหางานที่มากขึ้นและมั่นคงให้กับตัวน้อง ๆ นั่นเองค่ะ 

ตัวอย่างหลักสูตรอินเตอร์ “ตรีควบโท”

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (BMIR), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ อินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อง ๆ อาจจะคุ้น ๆ กันในชื่อ BIR ใช่ไหมคะ แต่น้อง ๆ รู้ไหมคะว่าหลักสูตร BIR น้อง ๆ สามารถเรียนเป็นหลักสูตรตรีควบโทอย่าง BMIR ได้ แต่ว่าใน 3 ปีครึ่ง น้อง ๆ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้ น้อง ๆ ถึงจะมีโอกาสเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีควบโทอย่าง BMIR

ปริญญาที่จะได้รับ: ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เรียนอะไร: เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
ระยะเวลาการเรียน: 5 ปี

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ:

 • ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN WTO ฯลฯ
 • ทำธุรกิจส่วนตัว
 • นักการเมือง

ค่าเทอม: 476,000฿ (ตลอดหลักสูตร)

เกณฑ์คะแนน:

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 6.0, TOEFL (iBT) ≥ 61, TOEFL (PBT) ≥ 500, TOEFL (CBT) ≥ 173, TU-GET (PBT) ≥ 500, TU-GET (CBT) ≥ 61, GSAT ≥ 400

หมายเหตุ: หากยื่นด้วยวุฒิ GED จะต้องมีคะแนน GED รวม ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน

 

วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) (IUP), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรม นานาชาติ ของเกษตรศาสตร์มีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้

– Electrical Engineering
– Electrical Mechanical Manufacturing Engineering
– Environmental Engineering
– Mechanical Engineering
– Software and Knowledge Engineering
– Industrial Engineering 

นอกจากการเรียนหลักสูตรนานาชาติ 4 ปี จะได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากเกษตรศาสตร์ แต่ถ้าอยากเรียนตรีควบโทไปด้วย จะมีโครงการเรียน 5 ปี ที่เป็นหลักสูตรตรีควบโท โดยจะเรียนปริญญาตรี 3 ปี และอีก 2 ปี จะเรียนเป็นปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับ IUP ทั้งในเทศอังกฤษ หรือ ออสเตรเลียอีก ซึ่งน้อง ๆ ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อโทในด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจก็ได้

ระยะเวลาการเรียน: 5 ปี

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ: 

 • วิศวกร 
 • อาจารย์ 
 • นักวิชาการ
 • ทำธุรกิจส่วนตัว 

ค่าเทอม: 60,700฿ (ต่อเทอม)

เกณฑ์คะแนน:

 • GPAX ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า
 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 5.5, TOEFL (iBT) ≥ 61
 • คะแนน Aptitude Test : SAT Math ≥ 600 และ SAT Overall 1000

 

 วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาที่จะได้รับ: ปริญญาตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ จากเกษตรศาสตร์และ RMIT และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จากเกษตรศาสตร์และ RMIT ใช้เวลาเรียน 4-4.5 ปี แต่หากต้องการปริญญาโทด้วยต้องเรียนต่ออีก 1 ปี ตามสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
เรียนอะไร: เรียนการออกแบบ การวิเคราะห์และการพัฒนายานยนต์ในอากาศและอวกาศ ฯลฯ
ระยะเวลาการเรียน: 4.5-5.5 ปี

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ: 

 • วิศวกร 
 • นักออกแบบยานยนต์ 
 • โปรแกรมเมอร์ 

ค่าเทอม: 90,100฿ (ต่อเทอม)

เกณฑ์คะแนน:

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 5.5, TOEFL (iBT) ≥ 79, TOEFL (PBT) ≥ 548, TOEFL (CBT) ≥ 211
 • คะแนนคณิตศาสตร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): GPAX คณิตศาสตร์ ≥ 3.00, SAT MATH ≥ 650, A-Level Math or Further Math ≥ C, AP Calculus AB or BC ≥ 3, IB Math ≥ 5, GCSE or IGCSE Math ≥ A
 • คะแนนวิทยาศาสตร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): GPAX วิทยาศาสตร์ ≥ 3.00, A-Level (Physics) ≥ C, AS Levels Physics ≥ B, AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥ 3, GCSE or IGCSE Physics ≥ A, IB Diploma Physics HL ≥ 5

 

 วิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาการเงิน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering: FE) เป็นหลักสูตรตรีควบโท ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาที่จะได้รับ: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน จาก KMITL และปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน จาก NIDA
เรียนอะไร: เรียนความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงิน ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการการเงินขององค์กร แก้ปัญหาทางการเงินและการลงทุน ฯลฯ
ระยะเวลาการเรียน: 5 ปี

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ:

 • ทำงานในสถาบันการเงิน
 • นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • ผู้จัดการกองทุน
 • ผู้จัดการความเสี่ยงการเงิน
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 • ทำธุรกิจส่วนตัว

ค่าเทอม: 120,000฿ (ต่อเทอม)

เกณฑ์คะแนน:

 • คะแนนภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง): IELTS ≥ 6.0, TOEFL (iBT) ≥ 79, TOEFL (PBT) ≥ 550, TOEFL (CBT) ≥ 213
 • คะแนน Aptitude Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง): SAT ≥ 1020, ACT ≥ 19, GSAT ≥ 1020, IB Diploma ≥ 29

หมายเหตุ: เรียนทั้งที่ KMITL และ NIDA

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับหลักสูตรอินเตอร์ตรีควบโทที่ The Planner เอามาฝากน้อง ๆ ในบทความนี้ น่าสนใจเลยใช่ไหมคะ ระยะเวลาการเรียนเหมือนเรียนเพิ่มจากปริญญาตรีแค่ 1 ปี น้อง ๆ ก็ได้วุฒิมหาบัณฑิตมาใส่กระเป๋า ยื่นสมัครงาน โปรไฟส์เริ่ด ๆ กันได้แล้ว

แต่ช้าก่อน ก่อนที่น้อง ๆ จะได้ปริญญาตรีควบโทมานอนกอด น้อง ๆ ต้องมาสู้กับอีกด่านสำคัญ ประตูด่านแรกสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา อย่างการตระเตรียมคะแนนให้พร้อม โดยเฉพาะคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ TOEFL ทุกหลักสูตรอินเตอร์ต่างกำหนดไว้ว่าน้อง ๆ ต้องยื่น การมองหาสถาบันการติวที่จะช่วยทำให้น้อง ๆ สอบได้คะแนนถึงเป้าหมายนั้นสำคัญมากจริง ๆ ค่ะ การมาติวที่ The Planner Education นี่แหละจะช่วยน้อง ๆ กำจัดจุดอ่อน ดึงจุดแข็งในรายวิชาของน้อง ๆ ออกมา ด้วยระบบประเมินผลรายบุคคล ระบบของทางสถาบันที่จะช่วยให้น้อง ๆ พัฒนาตนเอง จนติดทุกหลักสูตรอินเตอร์ที่ต้องการแน่นอนค่ะ

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | BMAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply