หลักสูตรอินเตอร์ด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศ จุฬา vs ธรรมศาสตร์ vs มหิดล

  • CommArts จุฬาฯ
  • J.M. ธรรมศาสตร์
  • Com.Arts วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

สื่ออยู่รอบตัวเราในทุกๆ ที่ไม่ใช่แค่ในทีวีเท่านั้น ในปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยสื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจ, ความเชื่อ, มีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจ และทำให้ผู้คนในโลกขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยที่คณะทางด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์จะกลายเป็นคณะยอดนิยมของน้องๆ ยุคใหม่ เพราะเป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนรู้อย่างก้าวไกล ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี อีกทั้งยังแตกสาขาวิชาออกไปอีกหลากหลาย ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

จบนิเทศฯ, วารสารฯ อินเตอร์ ทำอาชีพอะไร
ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมักจะจบจากคณะนิเทศฯ หรือวารสารฯ แต่อาชีพของบัณฑิตจากคณะเหล่านี้แตกไลน์ออกไปอย่างกว้างขวางมากๆ เช่น เบื้องหลังงานโปรดักชั่น, สื่อมวลชน, กองบรรณาธิการ, นักประชาสัมพันธ์, เอเจนซีโฆษณา ฯลฯ โดยหลักสูตรอินเตอร์ทางด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศฯ ของไทยได้รับการยอมรับฝีมือในสากล น้องๆ ภาคอินเตอร์ที่ได้เรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษยังมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทต่างชาติ, พาร์ทเนอร์ระดับอินเตอร์ หรือการทำงานในต่างประเทศ

CommArts จุฬาฯ

หลักสูตร : CommArts หรือ Bachelor of Arts (Communication Arts) International Program คือ นิเทศศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ คณะยอดนิยมของน้องๆ ที่สนใจการทำงานเกี่ยวกับสื่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยหลักสูตรอินเตอร์เปิดสอนในสาขาวิชา Communication Management เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะในการจัดการสื่อ แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นิสิตจะได้เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเครื่องมือและความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีศิษย์เก่าทำงานในวงการมากมาย และหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับสากล

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ : ทำงานในวงการสื่อสารมวลชน, นักข่าว, กองบรรณาธิการ, นักโฆษณา, นักประชาสัมพันธ์, นักแสดง, นักการตลาด, อีเวนต์ออแกไนซ์ เป็นต้น

Requirement :
1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (SAT Reading & Writing หรือ CU-AAT Verbal)
3. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ (SAT Math หรือ CU-AAT Math)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.inter.commarts.chula.ac.th/

 

B.J.M. ธรรมศาสตร์

หลักสูตร : B.J.M. ชื่อเต็ม Bachelor of Arts Program in Journalism หลักสูตรนานาชาติ วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นคณะทางด้านวารสารศาสตร์ฯ แห่งแรกของประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตที่จะเข้าไปสู่วงการสื่อในยุคใหม่ที่เป็นยุคของสังคมข่าวสารและการหลอมรวมสื่อ ให้เป็นบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในศาสตร์ทางการสื่อสารและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำในวงการสื่อที่มีคุณธรร จริยธรรม ความคิดริเริ่ม โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นถึงวิธีคิด ทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

จำนวนหน่วยกิต      : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาชีพ : นักวารสารศาสตร์, ผู้สื่อข่าว, นักเขียน, นักวิจารณ์, ผู้ผลิตสื่อ, นักข่าว, กองบรรณาธิการ, เอเจนซี่โฆษณา, งานอีเวนต์ออแกไนซ์ เป็นต้น

Requirement :
1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS, TOEFL,SAT,TU-GET)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.jc.tu.ac.th

 

B.Com.Arts MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

 หลักสูตร : B.Com.Arts ชื่อเต็มคือ Bachelor of Communication Arts นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติมหิดล เปิดการเรียนการสอนในชื่อ Media and Communication Program ใช้ชื่อไทยว่า สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่สร้างนักเล่าเรื่อง,ผู้ผลิตเนื้อหา ที่สามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรรวมทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารองรับงานสื่อในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการหางานในธุรกิจสื่อทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรแบ่งย่อยอีก 2 สาขา คือ Mass communication and Journalism (สื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์) และ Creative Content (การสร้างเนื้อหางานสร้างสรรค์)

จำนวนหน่วยกิต      : ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
อาชีพ : นักข่าว, บรรณาธิการ, ผู้ผลิตสื่อ, ผู้ผลิตสารคดี, นักเขียนสารคดี, ที่ปรึกษาด้านสื่อ, นักวิจัยด้านสื่อ, นักแสดง, นักเขียนบทละคร, ผู้จัดงานกิจกรรมสื่อ, ผู้จัดการเวที, ทีมงานผลิต เป็นต้น
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Requirement :
1.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE)
2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
รอบธรรมดา > TOEFL (iBT), IELTS (Academic) ,PTE (Academic), Duolingo English Test
รอบ Fast Track > TOEFL (iBT), IELTS (Academic), PTE (Academic)
3. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ (SAT Math, GSAT Math, ACT Math, ONET, PAT1)

*ติดตามประกาศและเกณฑ์คะแนนจากเว็บไซต์คณะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/

น้องๆ ที่สนใจเข้าคณะอินเตอร์ด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศฯ สามารถใช้วุฒิเทียบเท่าม.6 เช่น GED หรือ IGCSE, A-Level โดยต้องมีคะแนนวัดผลภาษาอังกฤษ เช่น SAT, IELTS, CU-AAT และคะแนนวัดผลคณิตศาสตร์ เช่น SAT, CU-AAT โดยอาจมีการใช้ Portfolio ประกอบ ควรติดตามเงื่อนไขการสมัครจากคณะที่ต้องการสมัครค่ะ

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply