หลักสูตรนานาชาติ ด้านการออกแบบ

ต่อจากบทความ เทียบหลักสูตรนานาชาติของสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งนี้เราได้หยิบหลักสูตรใกล้เคียงที่น้องๆ สนใจมาพูดถึง นั่นก็คือ หลักสูตรนานาชาติ ด้านการออกแบบ เหมาะกับน้องๆ ที่ชอบเรื่องการออกแบบ หรืออยากเป็น Designer ซึ่งการออกแบบในยุคนี้มีหลากหลายมากๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบเว็บไซต์, การออกแบบแอปพลิเคชัน, Graphic Design, Art Director ฯลฯ โดยบางหลักสูตรน้องๆ อาจจะสับสนว่าแตกต่างกับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างไร เพราะส่วนมากก็มักจะสังกัดอยู่ในคณะสถาปัตย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่มากโดยน้องๆ สามารถเข้าใจหลักสูตรด้านการออกแบบได้มากขึ้น รวมถึงรู้แนวทางอาชีพในอนาคตได้จากบทความนี้

CommDe – Communication Design จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร : Bachelor of Fine and Applied Arts (BFA) programme in communication design การออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ หรือที่เรียกกันว่า CommDe (คอมดี) เป็นภาควิชาเกี่ยวกับการออกแบบ สังกัดในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คอมดีเน้นการออกแบบเพื่อสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์, graphic design, illustration, moving images, time-based design, internet-based design, digital design, branding, display design, motion graphic and sound และสื่อต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่จะได้เรียนคือการออกแบบการสื่อสารผ่านกระบวนการที่สร้างสรรค์ในรูปแบบของการ lectures, workshops, การสาธิต, การสอนแบบตัวต่อตัว และยังมุ่งเน้นให้ได้ปฏิบัติจริง ตลอด 4 ปีของหลักสูตรจะได้เรียนรู้ด้านการออกแบบกับครูต่างชาติ หลักสูตรมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ อาชีพที่สามารถทำได้   เช่น Graphic Designer, Web Designer, Visual Designer, นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, Film Maker, Art Director, UX/UI Designer เป็นต้น

Requirement : *อ้างอิงข้อมูลปี 2020

 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
 1. Grade 12 ในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
  และ Year 13 ในระแบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร
 2. GED 4 วิชา วิชาละ 145 คะแนน (2.00)
 3. IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level จำนวน 5 วิชา ≥ A*- C
  และมีคะแนนดังต่อไปนี้ GCE ‘AS’ Level อย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-C
  หรือ GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥ A*-C
  หรือ Cambridge Pre-U อย่างน้อย 3 วิชา ≥ M1 หรือ D1-D3
 4. IB ≥ 4 คะแนนจาก 5 วิชาและ 1 วิชาเลือก และจะต้องผ่านการประเมินผล Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK), and Creativity, Action & Service (CAS) ภายใต้เกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือผู้สมัครมีผลการเรียนหลักสูตร IB Diploma (IBCR) ≥ 5 วิชาที่แตกต่างกันและไม่ต่ำกว่าเกรด 3 ในแต่ละวิชา
 • คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  TOEFL (iBT) ≥ 79
  TOEFL (PBT) ≥ 550
  SAT Reading & Writing ≥ 450
  IELTS ≥ 6.0
  CU-TEP ≥ 80
  CU-AAT Verbal Section ≥ 400

 • คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  SAT Math ≥ 490
  CU-AAT Math ≥ 450
  A-Level Mathematics ≥ B
  IB Mathematics ≥ 5
 • Portfolio

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://commde.com/admissions

 

DBTM – Design, Business & Technology Management (English program) ธรรมศาสตร์

 หลักสูตร : โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หรือ DBTM แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง เป็นหลักสูตร 5 ปี ควบปริญญาตรี 3.5 ปีและหลักสูตรปริญญาโท 1.5 ปี ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี DBTM เป็นศาสตร์ทางด้านการจัดการออกแบบ เน้น “การออกแบบในเชิงการจัดการ” ใน 3 มิติ ได้แก่ การจัดการและวางแผนโครงการออกแบบ การจัดการและออกแบบองค์กร และการจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบและการจัดการทางธุรกิจ เรียกว่าสามารถนำความรู้ด้านการจัดการออกแบบไปใช้ได้ทั้งในระดับพื้นฐานอย่างการออกแบบสินค้าหนึ่งชิ้น ไปจนถึงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ ระบบบริการ และองค์กร อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น สตารท์อัพ, นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ทำงานในองค์กรที่ต้องคิดสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัฑณ์ บริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

Requirement : *อ้างอิงข้อมูลปี 2020

 1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป
 • ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สำหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สำหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 • คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  TU-GET ≥ 450 คะแนน
  TOEFL  ≥ 133 (Computer base) ≥ 45 (Internet base)
  IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
  SAT ≥ 400  (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
  GSAT ≥ 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
 1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50 – 2.99
 • ยื่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สำหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สำหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 • คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  TU-GET ≥ 450 คะแนน
  TOEFL  ≥ 133 (Computer base) ≥ 45 (Internet base)
  IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
  SAT ≥ 400  (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
  GSAT ≥ 400 คะแนน (Reading & Writing ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน)
 • คะแนนวัดทักษะมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  SAT Math I หรือ II ≥ 600, Science ≥ 600
  GCSE/GCSE Math ≥ B, Physics/Chemistry ≥ B
  IB Diploma Math ≥ 5, Physics/Chemistry ≥ 5
  NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved
 • Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Workshop Interview

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/
https://www.dek-d.com/activity/47508

 

 CDP – Communication Design Program  วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

หลักสูตร : Communication Design Program (CDP) หรือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม โดยวิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง ฝึกฝนการใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานออกแบบที่ตอบโจทย์ การศึกษาในวิชาเอกนี้ เป็นการศึกษาในสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่เป็นสากล เน้นการปฏิบัติ ที่ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดและการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตงานออกแบบนิเทศศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, นักออกแบบกราฟิก, ผู้กำกับศิลป์, นักออกแบบการและวางแผนโครงการโฆษณา, ผู้ออกแบบสัญลักษณ์และระบบอัตลักษณ์ขององค์กรและแบรนด์, นักออกแบบเว็บไซต์, นักออกแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์, นักออกแบบกราฟิกในสิ่งแวดล้อมและระบบป้าย, นักออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม, ผู้ออกแบบชุดภาพและข้อมูล, ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์, นักออกแบบมัลติมีเดีย / อินเทอร์แอคทีฟ, นักออกแบบ UI และ UX เป็นต้น

Requirement : *อ้างอิงข้อมูลปี 2020

 • ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือ วุฒิเทียบเท่าระดับชั้นม.6 ที่กระทรวงศึกษาฯ รับรอง
  GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ≥  3 วิชา เกรดในแต่ละวิชา ≥ C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับม. 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเทียบเท่า Grade 10 อย่างน้อย 1ภาคการศึกษา

          GED

 • สมัครสอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป มีคะแนนรวม ≥ 660 คะแนน ไม่ต้องมีวุฒิ ม.4
 • สมัครสอบ GED ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 64 มีคะแนนรวม ≥ 600 คะแนน พร้อมวุฒิการศึกษาระดับชั้นม.4 หรือเทียบเท่า 1 ปีการศึกษา
 • คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :

รอบธรรมดา:
TOEFL (iBT) ≥ 69
IELTS (Academic) ≥ 6.0
PTE (Academic) ≥ Overall 50
Duolingo English Test ≥ Overall 100

รอบ Fast Track:
TOEFL (iBT) ≥ 69  Writing ≥ 22
IELTS (Academic) ≥ 6.0 Writing ≥ 6.0
PTE (Academic) ≥ Overall 50 Writing ≥ 50

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/arts-and-media-communication/communication-design/

 

หลักสูตรอินเตอร์ด้านการออกแบบ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม : Bachelor of Fine and Applied Arts (Industrial Design) หลักสูตรส่งเสริมการออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้และโอกาสในเชิงธุรกิจ รวมถึงความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การควบคุมและการจัดการเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์, นักวิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม, อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านการออกแบบ เป็นต้น

 2. ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ : Bachelor of Fine ArtsProgram in Communication Design หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดการเรียนการสอน
  ที่เน้นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมโดยนำเทคโนโลยีและกระบวนการที่เหมาะสมมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในสตูดิโอ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการทำงานในฐานะนักออกแบบในอุตสาหกรรมการสื่อสาร หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็น สำหรับการศึกษาต่อในด้านนิเทศศิลป์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น นักออกแบบ, อาจารย์และนักวิชาการ, วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น นักออกแบบกราฟิก เป็นต้น

Requirement : *อ้างอิงข้อมูลปี 2020

 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 2. ผู้ที่มีคะแนนของปีการศึกษา 2019/2562 A-Level 3 วิชาที่ไม่ซ้ำกัน ได้คะแนน A*-E หรือ Cambridge Pre-U 3 วิชาที่ไม่ซ้ำกัน ได้คะแนน M1 หรือ D1-D3
 3. ผู้ที่มีคะแนนของปีการศึกษา 2018/2561 IGCSE/GCSE/O-Level 5 วิชาที่ไม่ซ้ำกัน ≥ C ต้องยื่นคู่กับคะแนนในข้อ 3.1 หรือ 3.2
  3.1 GCE ‘AS’ 5 วิชาที่ไม่ซ้ำกัน คะแนน  ≥ C หรือ
  3.2 GCE ‘A’ level 3 วิชาที่ไม่ซ้ำกัน ได้คะแนน A*-E
 1. IB Diploma
  4.1 IB วิชาบังคับ 5 วิชา และ วิชาเลือก 1 วิชา โดยต้องมีวิชา Extended Essay (EE),
  Theory of Knowledge (TOK), Creativity, Action & Service (CAS) คะแนน ≥ 24 หรือ
  4.2 IBCR 5 วิชาที่เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก ได้คะแนน ≥3
 1. GED 4 วิชา วิชาละ ≥145 เทียบเท่ากับทุกแผนการเรียน
 2. ระบบการศึกษานิวซีแลนด์
  6.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  NCEA ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จำนวน ≥ 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  – วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจำนวน ≥ 60 หน่วยกิต และ
  – วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจำนวน ≥ 20 หน่วยกิต
  ** นับรวม ESOL เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย
  ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement)
  หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

  6.2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป NCEA ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน นับจำนวนรวม ≥ 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
  – English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า ≥4 หน่วยกิต
  – Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า ≥ 4 หน่วยกิต
  ** ไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL)
  ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ
  จำนวนวิชาและจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

 • คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  IELTS ≥ 4.5
  TOEFL(IBT) ≥ 53
  CU-TEP ≥ 53
  RMIT Upper Intermediate ≥ 4.5
 • Personal Statement และ Portfolio

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/curriculum-edskmutt/home/คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ#h.p_FyBOuBCrm2I8

 

Digital Communication Design ศิลปากรอินเตอร์ (SUIC)

หลักสูตร : Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design หรือสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (4 ปี) หลักสูตรนานาชาติแบบ 2 ปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงที่สุดในสาขาศิลปะและการออกแบบของแต่ละประเทศ หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่ทันสมัยและความรู้ทางทฤษฎีในเทคโนโลยีของการออกแบบ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่ทันสมัยเข้ากับแวดวงอาชีพสื่อดิจิตัลของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมและการพัฒนาของสายอาชีพที่เปี่ยมไปด้วยการกระตุ้นความคิด ความสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ได้แก่ Birmingham City University ประเทศอังกฤษ หลักสูตรผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีสื่อและการประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปัจจุบัน อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น นักออกแบบเว็บไซต์, ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหวหรือภาพประกอบ, ผู้กำกับศิลป์, ผู้กำกับศิลป์และผู้ตัดต่อวิดีโอ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ, ผู้ออกแบบ Specialist, ผู้ออกแบบลักษณะตัวละคร เป็นต้น

Requirement :

 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  1.เป็นผู้จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน หรือ ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ หรือ มีวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  2.GED, NZQA, GCSE,GCSE, GCE “A” or “AS” level and IB หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง :
  SAT Reading & Writing ≥ 450
  TOEFL (iBT) ≥ 61
  TOEFL (ITP) ≥ 543
  TOEFL (CBT) ≥ 173
  IELTS ≥ 5.5
 • Portfolio

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://suic.su.ac.th/th/programmes/digital-communication-design

 

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply