วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ Part 1 รวมหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ พาร์ทแรกกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล และ เกษตรศาสตร์ :)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISE วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์

หลักสูตร : ISE  หรือ International School of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์ ประกอบไปด้วย 5 สาขาที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ADME (Automotive Design and Manufacturing Engineering) สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ – ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตแหล่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ วิศวกรสายออกแบบและผลิตยานยนต์จึงถือเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง รวมไปถึงในระดับโลกด้วย สาขาวิชา ADME ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบส่วนประกอบ การสร้างแนวคิดของ Product รวมถึงภาคการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การควบคุมการผลิตวัสดุไปจนถึงส่วน Automation
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

2. NANO (Nano Engineering) สาขาวิศวกรรมนาโน – วิศวกรรมนาโนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งเทคโนโลยีนาโนมีผลอย่างมากกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไป สาขามุ่งสร้างองค์ความรู้ด้าน Biomedical Chemical, Electrical, Materials Engineering เป็นต้น เพื่อให้มีนิสิตขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคต และมีการแยกเมเจอร์ไปอีก 2 สาขา คือ Nano-Engineering และ Bio-Nano ซึ่งจะต้องเลือกในภาคการศึกษาที่ 3
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

3. ICE (Information and Communication Engineering) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร – เป็นการรวมเอา 3 สาขาหลักของวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติของจุฬาฯ มาไว้ด้วยกันในหลักสูตรอินเตอร์ ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้นนิสิตในสาขานี้จะมีบทบาทอย่างมากในด้าน IT โปรแกรมเมอร์ ของปัจจุบันและอนาคต เช่น Computer Networking, Software Engineering ในองค์กรขนาดใหญ่,  IT architecture ในองค์กร, Software ในอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่, การสื่อสารผ่านดาวเทียม, Game Programming
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

4. AERO (Aerospace Engineering) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมบำรุงรักษา, การออกแบบ รวมไปถึงการก่อสร้างเครื่องบิน ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงนโยบายต่างๆ ในอนาคต และความเป็นไปของอุตสาหกรรมการบินในภาคเอกชน จึงเกิดการทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและเสนอหลักสูตร ของกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

5. ROBOTICS AI (Robotics and Artificial Intelligence Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ – AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา จึงเกิดสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสาขาวิศวกรรมสหวิทยาการที่รวมหลักการของวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, ระบบคอมพิวเตอร์ และ Mechatronics Engineering ครอบคลุมเรื่องการออกแบบเครื่องจักรขั้นสูงด้วยการควบคุมอัตโนมัติ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานและการปฏิบัติการในอนาคตมากขึ้น
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

เรียนที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Requirement :

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– Grade 12 ในระแบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Year 13 ในระแบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร
– GED 4 วิชา วิชาละ 145 คะแนน (2.00)
– IGCSE , GCSE หรือ GCE ‘O’ Level  จำนวน 5 วิชา แต่ละวิชา ≥ A*- C
และมีคะแนนดังต่อไปนี้ GCE ‘AS’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥  A-C
หรือ GCE ‘A’ Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥ A*-C
หรือ Cambridge Pre-U อย่างน้อย 3 วิชา ≥  M1 หรือ D1-D3
– IB ≥ 24 คะแนนจาก 5 วิชาและ 1 วิชาเลือก และจะต้องผ่านการประเมินผล Extended Essay (EE),
Theory of Knowledge (TOK), and Creativity, Action & Service (CAS)
ภายใต้เกณฑ์ ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือผู้สมัครมีผลการเรียนหลักสูตร IB Diploma (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชาที่แตกต่างกันและไม่ต่ำกว่าเกรด 3 ในแต่ละวิชา

2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • TOEFL (Paper-based) ≥ 550
 • TOEFL (Internet-based) ≥ 79
 • IELTS ≥ 0
 • CU-TEP ≥ 80

3. คะแนนสอบวัดระดับทักษะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • SAT (Math) ≥ (each) และ SAT Subject (Math Level II) ≥ 600 (each)หรือ
 • CU-AAT (Math) ≥ 480; หรือ A Level (Mathematics) ≥ B; หรือ
 • IB (Mathematics) HL ≥ 6

4. คะแนนสอบวัดระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • SAT Subject Test Physics ≥ 600
 • SAT Subject Test Chemistry ≥ 600
 • A-Level Physics และ Chemistry ≥ B
 • CU-ATS ≥ 800
 • IB Physics and Chemistry HL ≥ 6

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.ise.eng.chula.ac.th/

 

ธรรมศาสตร์
TSE วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

หลักสูตร : วิศวกรรมอินเตอร์ TEP-TEPE จัดตั้งขึ้นโดย TSE (Thammasat School of Engineering) เพื่อให้วิศวกรไทยมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ให้มีภาวะความเป็นผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และช่วยขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยทุกหลักสูตรใน TEP-TEPE นั้นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับได้เข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพจากหลายประเทศ เพื่อให้หลักสูตรของเราได้มาตรฐานสูงสุด

 • TEP (Twinning Engineering Programs)

หลักสูตร TEP นักศึกษาจะศึกษา 2 ปีแรก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลัง สามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ TSE โดยสองปีแรก จะมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ศาสตร์เบื้องต้นของวิศวกรรม และหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรไทยกำหนด หลังจากนั้นในสองปีหลังจะเป็นการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ หนึ่งในสามมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งนอตติงแฮม มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ และมหาวิทยาลัยเคยูเลอเฟิน

เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากทั้ง 2 สถาบัน คือ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิศวกรไทย และจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่นักศึกษาเลือกไปศึกษาต่อ นับว่าเป็นการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาอันยิ่งใหญ่ให้แก่นักศึกษาสำหรับโครงการ TEP มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • TEPE (Thammasat English Programme of Engineering)

หลักสูตรของ TEPE เป็นการนำมาตรฐานการศึกษา ระดับสากลสู่ประเทศไทย นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษาและการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย สำหรับโครงการ TEPE มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับนักศึกษาโครงการนี้ ในช่วง 2 ปีแรกจะศึกษาที่วิทยาเขตรังสิต จากนั้น 2 ปีหลังจะศึกษาที่วิทยาเขตพัทยา)

Requirement :

 1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (GED, IGCSE และ A-Level, IB)
 2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TU – GET, TOEFL (PBT), TOEFL (CBT), TOEFL (IBT), IELTS, O-NET)
 3. คะแนนสอบวัดระดับทักษะทางคณิตศาสตร์ (PAT 1, SAT Subject Test Math Level II, GCE “A” Level, IB Diploma Course Result (IBCR), ACT)
 4. คะแนนสอบวัดระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ (PAT 3, SAT Subject Test Physics หรือ Chemistry, GCE “A” level, IB Diploma Course Results (IBCR), ACT)
 5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ซึ่งนำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขา/หลักสูตรที่สมัคร และภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.tep.engr.tu.ac.th

 

Sirindhorn International Institute of Technology – SIIT

หลักสูตร : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนในด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขาวิชา การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นหลักสูตรนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เปิดสอน 9 สาขาวิชา จาก 3 กลุ่มสาขา คือ

กลุ่มวิศวกรรม

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์

กลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมดิจิทัล

กลุ่มการจัดการ

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

เรียนที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Requirement : อ้างอิงการยื่นคะแนนจาก 2 โครงการ

 1. โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (Submission of Standardized Test Scores)
  เช่น SATI, SATII, IGCSE “O”และ “AS” หรือ “A” Level, IB, ACT, NCEA เป็นต้น
 1. โครงการยื่นคะแนน GED (Submission of GED)
  *หมายเหตุ
 • หลักสูตรของกลุ่มวิศวกรรม ยื่น GED ไม่ได้
 • หลักสูตรของกลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล ยื่น GED โดยใช้คะแนนวัดระดับทักษะประกอบ
 • หลักสูตรกลุ่มการจัดการ ยื่น GED ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.siit.tu.ac.th/admission.php

 

มหิดล
MAHIDOL INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGINEERING

หลักสูตรอินเตอร์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้

1. Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นภาควิชาฯ ที่เน้นการวิจัยอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย อันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรได้รับการยอมรับจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะและความรู้ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสามารถในวิชาชีพที่ยาวนานและมีคุณสมบัติตรงตามวิศวกรรมชีวการแพทย์ในปัจจุบันต้องการ

Requirement :

 1. วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
 2. แผนการศึกษา วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
 3. GPAX 5 ภาคการศึกษา ≥ 3.50
 4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : คณิต ≥3.25, วิทย์ ≥3.25 , ภาษาต่างประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥3.25
 5. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • TOEFL (PBT) ≥ 500
 • TOEFL (iBT) ≥ 61
 • TOEFL (CBT) ≥ 173
 • IELTS ≥ 5.5
 • MU GRAD TEST ≥ 40
 • SAT I Reasoning Test ≥ 1,000
 1. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
  เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 3 ฉบับ

2. Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering with a Major in Dairy and Beverage Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ เอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม มีเป้าหมายในการผลิตวิศวกรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกำผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในตลาดโลกโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นวิศวกรอุตสาหการ ที่มีความสามารถพิเศษทางจุลชีววิทยา วิศวกรรมกระบวนการผลิตนมและเครื่องดื่มแบบองค์รวม การบริหารจัดการความเป็นผู้นำ และทักษะภาษาอังกฤษ

Requirement :

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
 3. GPAX 5 ภาคการศึกษา ≥ 3.00
 4. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : คณิต ≥ 3.00, วิทยาศาสตร์ ≥ 3.00, ภาษาต่างประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00
 5. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • IELTS ≥ 5
 • TOEFL (PBT) ≥ 500
 • TOEFL (CBT) ≥ 173
 • TOEFL (iBT) ≥ 61
 • SAT I ≥ 1100
 • CAE ≥ 52
 • TOEIC ≥ 600
 • MU GRAD Test ≥ 36
 1. Education Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 Statement of purpose (about 1-2 single-spaced pages)

3. Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ  เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการสู่วิศวกรรมเคมีระดับโลก มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยที่เน้นความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ เป็นสาขาที่ผสมผสาน Physical Sciences, Mathematics และ Economics เพื่อออกแบบและควบคุมกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม

Requirement :

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
 3. GPAX 5 ภาคการศึกษา ≥ 3.00
 4. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • IELTS academic test ≥ 5.0
 • TOEFL-ITP ≥ 480
 • TOEFL-iBT ≥ 35
 • MU Grad test ≥ 60
 • MU-ELT ≥ 87
 • TOEIC ≥ 600

5. คะแนนสอบวัดระดับทักษะ

 • SAT ≥ 1,100 (Math ≥ 600)
 • SAT Subject Test in Math II, and Physics or Chemistry: ≥ 570 for each subject and at least one subject must be ≥ 600
  GCSE/IGCSE in Mathematics and Physics or Chemistry ≥ C for each subject
 • ACT ≥ 21 by averaging in all subjects
 1. Portfolio ที่สะสมผลงานการแข่งขัน และกิจกรรมเชิงวิชาการ ช่วงมัธยมปลาย ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.eg.mahidol.ac.th/

 

Bachelor of Engineering (B.Eng.) วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล (MUIC)

หลักสูตร : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) : การเรียนการสอนภายในสาขาวางรากฐานมาจาก วิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบกับ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาหลายๆ ด้าน อาทิเช่น พื้นฐานโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ วงจรคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบเชิงเลข ไปจนถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื้อหาประกอบด้วย

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การบีบอัดข้อมูล
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่าย
 • การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม และ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT) ระบบฝังตัว ระบบอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานความรู้ การประมวลผลสัญญาณภาพ

โอกาสในการทำงานในสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมเนื่องจาก พื้นฐานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มีอยู่ในทุกองค์กร และมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาคองค์กรภาครัฐ และเอกชน

Requirement :

 1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE และ A-Level)
 2. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

รอบธรรมดา :

 • TOEFL (iBT) ≥ 69
 • IELTS (Academic) ≥ 6.0
 • PTE (Academic) ≥ Overall 50
 • Duolingo English Test ≥ Overall 100

รอบ Fast Track :

 • TOEFL (iBT) ≥ 69 Writing ≥ 22
 • IELTS (Academic) ≥ 6.0 Writing ≥ 6.0
 • PTE (Academic) ≥ Overall 50 Writing ≥ 50
 1. คะแนนสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
 • ACT Math ≥ 25
 • SAT Math ≥ 600
 • GSAT ≥ 600
 • ONET ≥ 55
 • PAT 1 ≥ 110

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/science/major-in-computer-engineering/

 

เกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ เกษตรศาสตร์

หลักสูตร : มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถทำงานแข่งขันในระดับนานนาชาติได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากภาคธุรกิจที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) ซึ่งเปิดโอกาสให้วิศวกรในภูมิภาคนี้สามารถไปทำงานในประเทศใดก็ได้ในกลุ่มสมาชิก

เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้แก่

 1. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering)
 2. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (Mechanical Engineering)
 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) (Software and Knowledge Engineering)
 4. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Environmental Engineering)
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรม พลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Energy Innovation and Intelligent Robotics) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 6. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (Industrial Engineering)

Requirement :

 1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE และ A-Level)
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย(ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
 3. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • SAT ≥ 1,000 (SAT Math ≥ 600 คะแนน)
 • TOEFL (iBT) ≥ 61
 • IELTS ≥ 5.5
 1. วิศวกรรมการบิน และอวกาศบริหารธุรกิจ (Double Degree-นานาชาติ) วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา IDDP (International Double Degree Program) ร่วมกับ The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) Australia

Requirement :

 1. วุฒิ ม.6 หรือวุฒิเทียบเท่า (เช่น GED, IGCSE และ A-Level)
 2. ประวัติผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือด้านการบิน 3. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 3. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • TOEFL PBT≥ 548, IBT≥ 79, CBT≥ 211, ITP≥ 548
 • IELTS ≥ 5
 • RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
 1. คะแนนสอบวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 650
 • AP Calculus AB or BC ≥ 3
 • A Levels Math or Further Maths ≥ C
 • AS Levels Math or Further Maths ≥ B
 • GCSE or IGCSE Math ≥ A
 • IB Diploma Math HL ≥ 5
 1. คะแนนสอบวัดความรู้ วิชาฟิสิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • SAT Physics ≥ 650
 • APPhysicsIorIIBorC:Mechanics≥3
 • A Levels Physics ≥ C
 • AS Levels Physics ≥ B
 • GCSE or IGCSE Physics ≥ A
 • IB Diploma Physics HL ≥ 5

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-engineering/

 

เรียน GED, IGCSE, A-Level, SAT และ IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ได้ที่ The Planner Education
คอร์สติวเข้มจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
พร้อม Service ดูแลเรื่องการสอบและให้คำปรึกษาเรื่องการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

สามารถเลือกเรียนคอร์สกลุ่ม/เดี่ยว หรือจับคู่มาเรียน
สนใจสอบถามได้ที่ 095-726-2666 และ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply