รู้หรือยังว่าTOEFL-MUIC มีเนื้อหาอะไรบ้าง?

TOEFL-MUIC คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อสอบภาษาอังกฤษจะคล้ายคลึงกับข้อสอบ TOEFL(paper-based test) ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ข้อสอบ TOEFL-MUIC ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยได้แก่

 1. Reading & Listening
 2. Grammar & Writing
 3. Mathematics

การสอบ TOEFL-MUIC ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Reading: คำศัพท์หรือบทความย่อที่ผู้สอบจะเจอในส่วนของการอ่านนั้นมาจากหลากหลายหัวข้อ เช่น

 • วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับพืช มนุษย์ เชื้อโรค หรือ ยา (Biological Science)
 • วรรณคดี (Arts and Literature, historical masterpiece, & biography)
 • สิ่งประดิษฐ์ หรือ สถานที่สำคัญ
 • เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (American History, Politics, war, & geography)
 • ด้านธุรกิจ

*คำถามของส่วนนี้มี 50 ข้อและมีระยะเวลาในการทำ 55 นาที

Listening: การฟังถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันได้แก่

 • Part A: บทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การคุยกันในร้านอาหารหรือสถานีรถไฟ (30 ข้อ)
 • Part B: บทสนทนาที่ยาวขึ้นระหว่างคนสองคนบทสนทนาที่ได้ยินในส่วนนี้อาจจะเกี่ยวกับการสอนในมหาวิทยาลัย(8 ข้อ)
 • Part C: การสอน(Lecture)ของอาจารย์3คนในมหาวิทยาลัย (12 ข้อ)

*คำถามของส่วนนี้มี 40 ข้อและระยะเวลาในการทำคือ 35 นาที

Grammar (ไวยกรณ์)

 1. Sentence Completion (15 ข้อ) การเลือกคำหรือประโยคที่เหมาะสมให้แก่ประโยค
 2. Identifying Error (25 ข้อ) การเลือกตอบข้อที่เป็นคำผิดหลักไวยกรณ์ในประโยค

*คำถามของส่วนนี้มี 40 ข้อและระยะเวลาในการทำคือ 25 นาที

Essay: ผู้สอบจะต้องเลือกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่องโดยเลือกจาก 3 หัวข้อที่ได้มา อย่างน้อย 250 คำ

วิชาเลข MUIC มีเนื้อหาอะไรบ้าง?

Maths Content (MUIC) มีดังนี้

 • Real-Number
 • Exponents and Radicals
 • Numbers Operations
 • Fractions
 • Absolute Value
 • Algebraic Expressions
 • Factoring Polynomials
 • Matrix Algebra
 • Linear Equations
 • Function and Graph
 • Quadratic Equations
 • Inequalities Equations
 • Word Problems

ในปี2014นี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์(MUIC) ได้กำหนดให้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากมีนักเรียนสนใจจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้สอบจะต้องสอบเลขให้ได้มากกว่า 60% จึงจะมีสิทธิ์

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply