ไปเรียนต่ออเมริกาต้องรู้จัก SAT

teaching-661748_640

SAT ในประเทศสหรัฐอเมริการะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) มีระบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งเกณฑ์การวัดผลก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน จึงทำให้เกิดการสอบ SAT เพื่อนำผลการสอบมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยไม่ดูผลการเรียนจากโรงเรียนมาพิจารณาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือเปรียบเทียบได้กับการสอบคัดเลือกระดับชาติ (Admission) ในประเทศไทยนั่นเอง ข้อสอบของ SAT จะวัดความรู้ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เป็นสำคัญ ดังนั้นน้องๆ ที่กำลังจะจบมัธยมศึกษาตอนปลายและมีแผนที่จะไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องมีผลสอบ SAT ที่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สรุปง่ายๆ SAT ก็คือเกณฑ์การวัดผลมาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเรียนต่ออเมริกาจะต้องสอบ SAT เข้าใจตรงกันนะ แต่เดี๋ยวก่อนมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติบางที่ บางคณะก็ใช้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นจะไปเข้าอินเตอร์ที่ไหนอย่าลืมดูให้ดีด้วยนะคะ ว่าต้องใช้ผลสอบ SAT หรือไม่

เจาะลึก SAT ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น

SAT จะมีข้อสอบการวัดความถนัด 3 ส่วน แต่ละส่วนมีคะแนนเต็มส่วนละ 800 คะแนน รวมทั้งหมด 2,400 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง แต่ละส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เป็นแบบมีบทความ(Passage) ทั้งสั้นและยาว มาให้แล้วตอบคำถาม และการเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Sentence completions)

ส่วนที่ 2 การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ก็จะมีสอบเขียนเรียงความสั้นๆ (a short essay) และเป็นคำถามที่ให้ตัวเลือก (Multiple-choice) ก็จะมีให้หาจุดผิดในประโยค, การปรับปรุงไวยกรณ์ในประโยค และการนำไปใช้

ส่วนที่ 3 คณิตศาสตร์ (Mathematics) จะมีทั้งคำตอบตัวเลือก และแบบเขียนคำตอบ เป็นข้อสอบเกี่ยวกับ การคำนวณ (Arithmetic operations), พีชคณิต (Algebra), เรขาคณิต (Geometry), สถิติ (Statistics) และ ความน่าจะเป็น (Probability)

***ข้อควรระวังของการสอบ SAT คือถ้าเราตอบถูกเราจะได้คะแนน1คะแนน แต่ถ้าเราตอบผิดเราจะถูกหัก0.25คะแนนต่อข้อ ดังนั้นถ้าข้อไหนไม่มั่นใจว่าตอบถูก เว้นไว้ดีกว่านะจ๊ะ ไม่ได้คะแนน แต่ก็ไม่เสียคะแนนนะ***

อ้อๆ ในบางคณะเราจะต้องสอบวิชาเฉพาะอื่นเพิ่มด้วย เราเรียกว่า SAT Subject Tests เนื่องจากการสอบ SAT เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น แต่วิชาเฉพาะจะสามารถบอกได้ว่าผู้สอบมีความรู้เกี่ยววิชาเฉพาะนั้นๆ จริงๆ ส่วนใหญ่ของข้อสอบ SAT Subject Tests จะเป็นแบบตัวเลือก และมีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง

วิชาที่เปิดสอบใน SAT Subject Tests มีดังนี้

Literature               U.S. History                           World History                        Math Level 1

Math Level 2         Biology/EM                            Chemistry                              Physics

French                   French with Listening         German                                 German with Listening

Spanish                 Spanish with Listening       Modern Hebrew                   Italian

Latin                       Chinese with Listening       Japanese with Listening    Korean with Listening

 

ข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบชุดเดียวกันทั่วโลก สอบพร้อมกันทั่วโลก คะแนนก็นำไปคิดในเกณฑ์เดียวกันทั่วโลก และยังเป็นข้อสอบแบบจับเวลา และยังถูกหักคะแนนหากตอบผิด ดังนั้นต้องเตรียมตัวกันให้ดี ฝึกท่องศัพท์ ฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ และทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆ ด้วยนะคะ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

 

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply