คำถามยอดฮิตที่นักเรียนSATอยากรู้

20151201_00006

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เพิ่งจะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย คงจะรู้จักการสอบ SAT ดีอยู่แล้วหรือสนใจเรียนติว SAT กันบ้างแล้ว สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่า SAT คืออะไรก็มาทำความรู้จักกันเลย

 1. SAT คืออะไร

ตอบ การสอบ SAT เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

 1. ใครควรเรียน SAT หรือ สอบ SAT

ตอบ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งแบบภาคปกติและแบบสอบเทียบที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่จะทดสอบประมาณ 1-2 ครั้งในช่วงมัธยมปลาย เพื่อให้คุ้นเคยการการทำข้อสอบSAT

 1. SAT สอบอะไรบ้าง

ตอบ ข้อสอบ SAT มี 2 ประเภทคือ SAT Reasoning Test และ SAT Subject Test

SAT Reasoning Test คือข้อสอบที่ใช้วัดทักษะนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมี ประกอบไปด้วยข้อสอบ 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 2400 คะแนน ดังนี้คือ

 • Critical Reading (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
 • Mathematics (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
 • Writing (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)

SAT Subject Test คือข้อสอบที่ออกแบบเพื่อวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเฉพาะในหมวดต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

 1. สมัครสอบ SAT ได้อย่างไร

ตอบ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ท www.collegeboard.com

 1. ค่าสมัครสอบ SAT เท่าไหร่

ตอบ ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ $51 และหากสอบนอกสหรัฐจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

 1. SAT สอบเมื่อไหร่บ้าง

ตอบ สำหรับในประเทศไทย SAT จัดให้มีการสอบ 6-7 ครั้งต่อปี ซึ่งสามารถเช็ควันสอบล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์

 1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับ SAT

ตอบ โดยทั่วไปมหาลัยในไทยจะพิจารณาเฉพาะ Mathematics, Critical Reading คือมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน และที่สำคัญคือข้อสอบแบบตัวเลือก(Multiple Choice) หากทำผิดจะมีการหักคะแนน 0.25 คะแนน

 1. มหาลัยใดบ้างที่รับพิจารณาผลคะแนน SAT

ตอบ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 10 สาขาวิชา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
 • และอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร (โปรดสอบถามทางมหาวิทยาลัยที่ตนสนใจ)
 1. เก็บผลสอบได้กี่ปี
 • คะแนนเก็บได้ 2 ปี

 

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply