IGCSE กับวิชา Environmental Management

igcse-environment

Environmental Management อีกหนึ่งวิชาที่สำคัญของหลักสูตร IGCSE แล้ววิชานี้คืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง คุณครูและพี่ๆที่ The Planner Educationได้รวบรวมมาให้อ่านกันเช่นเคย คำว่า Environmental แปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่วน Management แปลว่า การบริหารจัดการ ดังนั้น Environmental Management จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ตั้งแต่การกำเนิดของทรัพยากร ดิน น้ำ บรรยากาศ และชีววิทยา บนโลกของเรา

Part ที่ 1 จะเกี่ยวกับ ธรณีวิทยา (Lithosphere) ที่มุ่งให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของสรรพสิ่ง เช่นการกำเนิดของหิน แร่ธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของโลก การทำเหมืองแร่ การศึกษาเรื่องดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติ เป็นต้น

Part ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้ำ (Hydrosphere) ซึ่งจะแบ่งเป็น น้ำจืด และน้ำทะเล ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของน้ำและ องค์ประกอบ การนำไปใช้และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

Part ที่ 3 จะเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) ในส่วนนี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศต่างๆประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร เช่นลักษณะภูมิอากาศของภูมิประเทศ (Climate) และลักษณะอากาศในชั่วขณะหนึ่ง (Weather) ซึ่งในบทนี้จะมุ่งเน้นให้เห็นความแตกต่างของลักษณะภูมิอากาศและลักษณะอากาศในชั่วขณะหนึ่งว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แนวโน้มตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันของมลภาวะต่างๆของชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และก่อผลกระทบอย่างไรให้แก่โลก

Part ที่ 4  ชีวะนิเวศ (Biosphere) ในบทนี้จะอธิบายถึงองค์ประกอบของ Ecosystem ว่ามีอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร และจะแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง Global Warming และ Greenhouse Effect แตกต่างกันอย่างไร เป็นต้น

เอาล่ะทีนี้มาถึงแนวข้อสอบกันบ้าง สำหรับข้อสอบวิชานี้แบ่งเป็น 3 papers ดังนี้จ้ะ

Paper 1: Six compulsory structured short-answer — 60 คะแนน

Paper 2: Use case studies to illustrate issue of Environmental Management มีทั้งแบบ short answer และ free response — 80 คะแนน

Paper 4: Alternative Coursework — 60 คะแนน

รวมแล้วคะแนนทั้งหมดจะเต็ม 200 คะแนน หากน้องๆทำได้ 60% หรือประมาณ 120 คะแนน ก็จะได้เกรด C ซึ่งจะถือว่าผ่านแล้ว ซึ่งวิชานี้บอกเลยว่าไม่ยากเกินไป แต่น้องๆควรจะต้องรู้วิธีการตอบคำถามให้ได้คะแนน ซึ่งคุณครูที่ THE PLANNER จะสอนเทคนิคเหล่านี้ให้นำไปใช้จริงในการสอบได้ จุดประสงค์หลักของเนื้อหาวิชา เพื่อให้น้องๆเข้าใจในสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ ว่าองค์ประกอบของ ดิน น้ำ บรรยากาศ เกิดขึ้นได้อย่างไร มีองค์ประกอบอะไร มีความสำคัญอย่างไร แนวโน้มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบว่าจะส่งผลกระทบให้แก่โลกใบนี้ไปในทิศทางไหน รวมทั้งการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประโยชน์ การศึกษา case study ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจบริบทต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น เห็นไหมว่าไม่ยาก ซึ่งพี่ๆ ที่ The Planner Education เชื่อมั่นว่ายังไงวิชานี้ก็ไม่ยากเกินไปที่น้องๆจะรับมือแน่นอน สู้ๆ

 

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply