IGCSE กับวิชา Environmental Management

Environmental Management อีกหนึ่งวิชาที่สำคัญของหลักสูตร IGCSE แล้ววิชานี้คืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง คุณครูและพี่ๆที่ The Planner Educationได้รวบรวมมาให้อ่านกันเช่นเคย คำว่า Environmental แปลว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่วน Management แปลว่า การบริหารจัดการ ดังนั้น Environmental Management จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ตั้งแต่การกำเนิดของทรัพยากร ดิน น้ำ บรรยากาศ และชีววิทยา บนโลกของเรา Part ที่ 1 จะเกี่ยวกับ ธรณีวิทยา (Lithosphere) ที่มุ่งให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของสรรพสิ่ง เช่นการกำเนิดของหิน แร่ธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของโลก การทำเหมืองแร่ การศึกษาเรื่องดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติ เป็นต้น Part ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้ำ (Hydrosphere) ซึ่งจะแบ่งเป็น น้ำจืด และน้ำทะเล ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของน้ำและ องค์ประกอบ[…]