เจาะลึก 5 รายวิชาในการเรียน GED ติวGED

library-425730_640

การสอบ GED จะต้องสอบผ่านทุกวิชา โดยมีทั้งหมด 5 วิชา และแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 410 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 5 วิชารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน โดยมีประเภทการสอบของ GED คือ ข้อสอบปรนัย (Multiple choice), ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (Number grid) และ พิกัดเส้นกริด (Coordinate grid)

5 รายวิชาและแนวการสอบใน GED เป็นดังนี้

 1. Language Arts, Reading เป็นข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 40 ข้อ ใช้เวลาการสอบ 65 นาที โดยเนื้อหาจะเน้นในเรื่องของการอ่านเพื่อนำไปตอบคำถาม จะมีทั้งบทความจากวรรณคดี และบทความจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเช่น เอกสารทางธุรกิจ บทภาพยนตร์ เป็นต้น
 2. Language Arts, Writing จะแบ่งเป็น 2 Part แต่สอบพร้อมกันคือ
  Part I ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 50 ข้อ ใช้เวลาการสอบ 75 นาที เป็นการอ่านบทความ ตีความและนำมาตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยจะเกี่ยวกับไวยากรณ์, การใช้โครงสร้างประโยค และการสะกดคำPart II ข้อเขียน (Essay) ใช้เวลาการสอบ 45 นาที การสอบเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะวัดการใช้ภาษา การเลือกใช้คำ โครงสร้างของเรียนความโดยกำหนดจำนวนคำ แต่ก็ต้องเขียนให้มากพอที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในความหมายที่จะสื่อออกมาให้ชัดเจน
 1. Mathematics ใช้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 80% และแบบเติมคำตอบ (Constructed answers) 20% ซึ่งอาจจะเป็นการเติมคำตอบลงในช่องว่าง หรือเป็นการตอบพิกัดลงในเส้นกริด
  แบ่งการสอบเป็น 2 Part โดย Part I สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ตามที่กำหนด คือเครื่องคิดเลขที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบโดยที่โปรแกรมสอบจะมีโปรแกรมเครื่องคิดเลขรุ่น TI-30XS มาให้ หรือนำเข้าไปเองโดยใช้เครื่องคิดเลข CASIO รุ่น FX260 เท่านั้นส่วนใน Part II ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ (เรขาคณิต, พีชคณิต, เลขคณิต และการแก้โจทย์ต่างๆ)

  มีการแบ่งหัวข้อในการสอบดังนี้

  • การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Number operations and number sense (20-30%)
  • การวัดรูปทรงเรขาคณิต Measurement and geometry (20-30%)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Data analysis, statistics, and probability (20-30%)
  • พีชคณิตและฟังก์ชั่น Algebra, functions, and patterns (20-30%)
 1. Science เป็นข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 80 นาที เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยประกอบไปด้วยคำถาม Physical science (physics and chemistry, 35%), Life science (45%) และ Earth and space science (20%)
 2. Social Studies เป็นข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที เนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์อเมริกา ประวัติศาสตร์โลก การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ โดยประกอบไปด้วยคำถาม History (U.S. or Canada, 25%; World, 15%), Geography (15%), Civics and government (25%) และ Economics (20%)

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply