อยากเรียนต่อที่อังกฤษ ต้องเรียน GED หรือ ติวIGCSE

university-105709_640

GED (General Educational Development) คือ การสอบที่เทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมปลายในเครือสหราชอาณาจักร

ดังนั้น จากนิยามเราจะสังเกตได้ว่า การสอบทั้ง 2 ประเภทเป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิชั้นมัธยมปลายเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันคือ GED สำหรับสหรัฐอเมริกา ส่วน IGCSE ใช้สำหรับประเทศอังกฤษนั่นเอง

น้องๆที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ต้องสอบ IGCSE ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกับการสอบวิชาเฉพาะตามความถนัดของผู้สอบอีก 2 วิชา ซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้ตามวิชาที่ตนเองถนัด

การสอบ IGCSE แบ่งการสอบเป็น 2 ระดับคือ

Core                       จะตัดเกรด ตั้งแต่ C-G

Extended              จะตัดเกรด ตั้งแต่ A*-G

ข้อสอบ IGCSE เป็นการสอบแบบอัตนัยและบางวิชาอาจต้องแสดงวิธีทำด้วย สำหรับการสอบ IGCSE ให้ผ่านนั้นน้องๆจะต้องได้เกรด C ขึ้นไปอย่างน้อย 5 วิชา จึงจะสามารถเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายได้ แต่หากต้องการยื่นคะแนนสำหรับศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ น้องๆจะต้องศึกษาข้อมูลของหลักสูตรที่ตนเองจะสมัครก่อน เนื่องจากบางหลักสูตรอาจต้องการคะแนนบางวิชาถึงเกรด A ซึ่งน้องๆต้องทำคะแนน IGCSE ให้ได้ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรต้องการ

น้องๆที่มีอายุระหว่าง 14-16 ปีก็สามารถสมัครสอบ IGCSE ได้ ส่วนการสอบ GED ผู้สอบต้องมีอายุอย่างน้อย16ปี โดยวิธีการเตรียมตัวสอบก็จะคล้ายๆกันกับการสอบ GED นั่นคือ

  1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ ว่าต้องใช้คะแนนวิชาใดบ้าง และใช้เกรดเท่าใด
  2. วางแผนการอ่าน หรือเข้าติว IGCSE กับสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ IGCSE
  3. ฝึกทำแบบฝึกหัด ทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง ซึ่งแนะนำว่าควรทำย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี
  4. ลงทะเบียนสอบ IGCSE และไปสอบในวัน – เวลาที่กำหนด
  5. เมื่อสอบผ่านแล้ว นำคะแนนที่ได้ไปแจ้งขอเทียบวุฒิที่กองเทียบวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ

เพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และนำไปใช้ในการศึกษาต่อ

การสอบ IGCSE ในประเทศไทยเราจะมี 2 ช่วง คือ เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน และอีกช่วงหนึ่งประมาณ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ดังนั้น น้องๆต้องวางแผนการเตรียมตัว การลงทะเบียนสอบให้ดี เพื่อให้นำคะแนนไปใช้ยื่นในหลักสูตรที่จะเรียนได้ทันเวลาด้วย

จะเห็นได้ว่าทั้งการสอบ GED และการสอบ IGCSE ถือเป็นอีกเส้นทางที่ย่อระยะเวลาการศึกษาในสายสามัญได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าน้องๆจะเลือกสอบ GED หรือ IGCSE นั้นสิ่งสำคัญที่มากกว่าการสอบผ่านหรือไม่ ก็คือ น้องๆรู้ลึก รู้จริงในวิชาที่ต้องนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือไม่ด้วย เพราะทุกวิชาที่ใช้สอบนั้นล้วนเป็นพื้นฐานที่น้องจะต้องนำไปใช้ต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย ดังนั้น ความใส่ใจในเนื้อหา และความเข้าใจที่แท้จริงนั้น จะช่วยให้น้องๆสอบผ่านได้อย่างสบาย และนำไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply