ทำไมใครๆก็สอบ GED

การสอบ GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบเท่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่สอบไม่จำเป็นต้องจบมัธยมปลายในสายสามัญ เพื่อนำผล GED Transcript ไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ โดยผู้ที่สมัครสอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า หากสามารถสอบ GED ผ่านตั้งแต่ปีแรกที่มีสิทธิ์สอบ จะสามารถย่นระยะเวลาการศึกษาไปได้อย่างน้อย 1-2 ปีเลยทีเดียว

ปัจจุบันนี้หากสำเร็จก่อนย่อมได้เปรียบ จึงทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการสอบเทียบ เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อย เราสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ที่เลือกสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิไปใช้ในการศึกษาต่อได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

  1. นักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนกำหนด
   การเรียนในระบบการศึกษาสายสามัญตามปกติจะใช้เวลาในระดับมัธยมปลายเป็นเวลา 3 ปี ก่อนจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ต้องการใช้เวลาถึง 3 ปี อาจเนื่องมาจากต้องการเรียนจบเมื่ออายุยังน้อย หรือต้องการวุฒิเพื่อไปทำงานหรือหาประสบการณ์มากกว่าการเรียนตามปกติ
  2. นักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ในระดับอุดมศึกษา
   กลุ่มนี้มีเป้าหมายแน่ชัด คือ ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือต้องการเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากสอบผ่าน และได้รับ GED Transcript ก่อนจบการศึกษามัธยมปลาย ก็จะสามารถดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้น
  3. นักเรียนที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เช่น นักแสดง นักกีฬา ที่มีเวลาจำกัดในการเรียนตามปกติ
   ในส่วนของนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าเพื่อน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระบบการศึกษาปกติ แต่การต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วย ทำให้ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม การสอบ GED จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้ประหยัดเวลา และโฟกัสเฉพาะเป้าหมายที่ต้องการ โดยไม่ต้องจำกัดอยู่ในระบบการศึกษาที่ใช้เวลามาก
  4. นักเรียนมัธยมต้น ที่เตรียมตัวไปศึกษาต่อ High School ในต่างประเทศ
   นักเรียนในกลุ่มนี้ อาจไม่ได้มุ่งเน้นโดยตรงว่าจะต้องสอบ GED ให้ผ่าน แต่ต้องการปูพื้นฐานวิชาหลักที่ต้องเรียนในต่างประเทศในระดับ High School แต่หากมีอายุครบ 16 ปีแล้ว และสามารถสอบ GED ได้ผ่านก่อนไปต่อ High School ก็จะสามารถข้ามไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เลย ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ
  5. ผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาสายสามัญ และต้องการวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
   สำหรับกลุ่มนี้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนแบบ Home School, ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีแล้ว แต่ไม่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาและวิชาการ แต่ยังไม่มีวุฒิที่จะนำไปต่อยอด ดังนั้น การสอบ GED จึงเป็นใบเบิกทาง เพื่อให้นำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือใช้ในการทำงาน

จะเห็นได้ว่า GED เป็นอีกทางเลือกของการต่อยอดการศึกษา ที่ส่งเสริมเป้าหมายของคนหลายกลุ่ม ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนที่สำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น แต่อีกมุมหนึ่ง GED คือ การท้าทายที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ บางคนอาจไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบ GED ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ การติว GED ก็จะสามารถช่วยให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้ง่ายขึ้น และนอกจาก 5 กลุ่มหลักๆที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังรวมไปถึงนักเรียนที่อยากเรียนวิชาต่างๆในภาคภาษาอังกฤษ ก็สามารถอาศัยการติว GED เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการเรียนในภาคภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply