ทำความเข้าใจ การสอบ GED 2002 series และ GED 2014 ในแต่ละวิชา

 cw8m5tsg

การสอบ GED นั้นเป็นการสอบเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การสอบมีมาตรฐานเป็นสากล โดยในประเทศไทยเราใช้ข้อสอบ GED 2002 series ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบ 5 วิชา ได้แก่

 • Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ)
 • Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ)
 • Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์)
 • Mathematics (คณิตศาสตร์)
 • Science (วิทยาศาสตร์) ดูรายละเอียด GED 2002 series

ในการสอบ ทุกวิชาจะทำการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีทั้งที่เป็น Multiple Choice, การเติมคำ(ตัวเลข) และการเขียน ซึ่งแต่ละวิชาล้วนมีจุดประสงค์ในการวัดผลแตกต่างกัน จึงมีการแบ่งสัดส่วนของเนื้อหาตามความต้องการวัดผล ซึ่งหากน้องๆเข้าใจว่าข้อสอบแต่ละวิชาต้องการวัดอะไร น้องๆก็จะสามารถทำข้อสอบ GED ได้ดียิ่งขึ้น

ทีนี้เรามาดูกันว่าข้อสอบ GED 2014 ต่างกับ GED 2002 อย่างไร ข้อสอบ GED 2014 ประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่

 

Reasoning through Language Arts

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ มีกำหนดเวลาสอบทั้งสิ้น 150 นาที โดยแบ่งเป็นการเขียน Essay 45 นาที เวลาพัก 10 นาที และที่เหลือเป็นการสอบ Reading & Grammar ซึ่งเป็น Multiple Choice ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษต้องการวัดความรู้ด้านภาษาของน้องๆ 4 อย่างคือ

 1. ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใจ เลือกใช้คำ แต่งประโยคได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ
 2. ความสามารถในการทำความเข้าใจเนื้อหา และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
 3. การหาเหตุผล เพื่อสนับสนุน หรือตอบคำถาม และอธิบายได้อย่างชัดเจน
 4. วัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต

 

Social Studies

วิชาสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที โดยมีการแบ่งสัดส่วนของเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ดังนี้

Geography                           15%

Economics                           15%

U.S. History                           20%

Civics & Government          50%

ซึ่งข้อสอบวิชานี้ ต้องการวัดความรู้ความเข้าใจในด้านสังคมและประวัติศาสตร์ การลำดับเหตุการณ์สำคัญ และการคิดวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม

 

Mathematics

วิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 115 นาที โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนที่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข และอีกส่วนจะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยในคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคิดเลข TI-30XS ไว้ให้น้องๆในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อสอบคณิตศาตร์จะวัดความรู้น้องๆ 2 ด้าน คือ

 • การเลือกใช้สูตร และการคำนวณให้ตรงกับคำถาม และวัตถุประสงค์ที่โจทย์กำหนดให้
 • การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์

โดยข้อสอบจะแบ่งเป็น Quantitative 45% และ Algebraic 55%

 

Science

การสอบวิชาวิทยาศาตร์ ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที ประกอบไปด้วยข้อสอบแบบถามสั้นๆ กับคำถามแบบคิดวิเคราะห์ และอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขเป็นบางข้อ เนื่องจากบางคำถามจำเป็นต้องใช้การคำนวน โดยในคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคิดเลข TI-30XS ไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

Earth & Space                     20%

Life Science                         40%

Physical Science                40%

โดยข้อสอบวิทยาศาตร์ต้องการวัดความรู้ของน้องๆ ในด้านความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ทั้งชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ที่กำหนดด้วย

 

จาก Scope และแนวทางการสอบ GED จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นความรู้ในระดับชั้นมัธยมปลาย โดยโฟกัสในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งเมื่อน้องๆเข้าใจวัตถุประสงค์ในการสอบแต่ละวิชา ก็จะสามารถโฟกัสได้ถูกจุดว่าต้องเน้นในเรื่องใดเป็นพิเศษ และสามารถปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองได้ในจุดที่ตนยังไม่เข้าใจก่อนไปสอบ GED ได้อีกด้วย

 

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply