รวมหลักสูตรอินเตอร์จาก 10 มหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับอุดมศึกษา กำลังเป็นทางเลือกยอดนิยมของน้อง ๆ เจนใหม่อยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยของภาครัฐหลายแห่งจึงได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรอินเตอร์อย่างหลากหลายหลักสูตร ในบทความนี้ The Planner จึงรวบรวมมาให้แล้วกับ 10 มหาวิทยาลัยภาครัฐยอดนิยมของไทย ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรอะไรบ้าง เพื่อเป็นทางเลือกของน้อง ๆ ที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเข้าหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรอะไรดี แล้วมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนในหลักสูตรอินเตอร์ที่น้อง ๆ อยากเข้ากัน 

หลักสูตรอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 14 หลักสูตร
1. EBA เศรษฐศาสตร์
2. BSAC เคมีประยุกต์
3. BBTech Biotechnology
4. INDA การออกแบบสถาปัตยกรรม
5. CommDe การออกแบบนิเทศศิลป์
6. CommArts การจัดการการสื่อสาร
7. BAScii นวัตกรรมบูรณาการ
8. BALAC ภาษาและวัฒนธรรม
9. PGS การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
10. JIPP จิตวิทยา
11. BBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • BBA การบัญชี
 • BBA การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

12. ISE (International school of Engineering)

 • AERO วิศวกรรมอากาศยาน
 • ICE วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • RAIE วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • ADME วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • NANO วิศวกรรมนาโน

13. ChPE วิศวกรรมเคมี
14. LLBel นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของจุฬาฯ อยู่ที่ 6.0 – 7.0

รอบรับสมัครเปิด 2 รอบคือ

 • รอบแรก: Early Admission เปิดประมาณช่วงธันวาคม
 • รอบสอง: Admission เปิดประมาณช่วงมีนาคม

 

หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 23 หลักสูตร
1. BBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2. BC ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ
 • การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
 • การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

3. BAS หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา
4. BE เศรษฐศาสตร์
5. BIR การเมืองและการระหว่างประเทศ
6. BJM วารสารศาสตร์
7. BSI นวัตกรรมการบริการ
8. DBTM การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
9. SIIT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
10. TEP/TEPE วิศวกรรมศาสตร์
11. IAC วิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน)
12. SPD สังคมสงเคราะห์ (นโยบายสังคมและการพัฒนา)
13. LLB นิติศาสตร์
14. GSSE โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
15. UDDI การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (ปี 2566 ไม่ได้เปิดรับนักศึกษา)
16. PBIC วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

 • จีนศึกษา
 • ไทยศึกษา

17. BNS พยาบาล (ปี 2566 ไม่ได้เปิดรับนักศึกษา)
18. PPE ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
19. MD แพทยศาสตร์ (CICM)
20. DENT ทันตแพทยศาสตร์ (CICM)
21. CVS เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CICM)
22. TCM แพทย์แผนจีน (CICM)
23. OD ทัศนมาตรศาสตร์ (CICM)

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของธรรมศาสตร์ อยู่ที่ 4.5 – 6.5
รอบรับสมัคร เปิดทั้งหมด 4 รอบต่อปี

หมายเหตุ: แต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน

 

หลักสูตรอินเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 17 หลักสูตร
Business Administration
1. Business Economics
2. Finance
3. International Business
4. Marketing

Fine Arts
1. Communication Design

Arts & Science
1. Creative Technology

Engineering
1. Computer Engineering

Arts
1. International Relations and Global Affairs
2. Intercultural Studies and Languages

Communication Arts
1. Media and Communication

Science
1. Applied Mathematics
2. Biological Sciences
3. Chemistry
4. Computer Science
5. Physics
6. Food Science and Technology

Management
1 Travel and Service Business Entrepreneurship

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของ MUIC อยู่ที่ 6.0
รอบรับสมัครเปิด 4 รอบคือ

 • รอบที่ 1: เปิดประมาณช่วงเมษายน – พฤษภาคม
 • รอบที่ 2: เปิดประมาณช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม
 • รอบที่ 3: เปิดประมาณช่วงตุลาคม
 • รอบที่ 4: เปิดประมาณช่วงมกราคม 

หมายเหตุ: คะแนน GED ยื่นเข้า MUIC ในปีนี้ ปรับลดเป็น GED คะแนนรวม ≥600

 

หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 12 หลักสูตร
1. BSTA เกษตรเขตร้อน
2. BBA บริหารธุรกิจ
3. KUBIM บริหารธุรกิจ (การตลาด)
4. EEBA เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
5. BEcon เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
6. KITMAN มนุษยศาสตร์ (การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)
7. KUIC เคมีบูรณาการ
8. Bio-Sci Tech วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี
9. Polymer Sci & Tech วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
10. AIIP อุตสาหกรรมการเกษตร
11. IUP วิศวกรรมศาสตร์
12. IDDP วิศวกรรมศาสตร์ (การบิน อวกาศ และการบริหาร)

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของเกษตรศาสตร์ อยู่ที่ 4.0 – 5.5

รอบรับสมัครเปิด 2 รอบคือ

 • รอบแรก: เปิดประมาณช่วงพฤศจิกายน
 • รอบสอง: เปิดประมาณช่วงกุมภาพันธ์

 

หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร
1. LIC ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2. LC ภาษาเพื่ออาชีพ
3. LCC ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4. HTM การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. Econ เศรษฐศาสตร์
6. CEM วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
7. PTE วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
8. CFE วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
9. COSCI นวัตกรรมสื่อสารสังคม
10. MD แพทยศาสตร์ (โครงการร่วม Nottingham, UK)
11. Pharm เภสัชศาสตร์ (โครงการร่วม Nottingham, UK)

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของมศว อยู่ที่ 5.0 – 7.0

รอบรับสมัคร แต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน

 

หลักสูตรอินเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC)

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร
1. B.F.A. การออกแบบสื่อสารดิจิทัล
2. B.B.A. in Hotel Management การจัดการโรงแรม
3. B.B.A. in Event and Leisure Marketing การจัดการงานนิทรรศการและอีเว้นท์
4. B.B.A. in Luxury Brand Management จัดการตราสินค้าแบรนด์หรูหรา

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของ SUIC อยู่ที่ 5.5

รอบรับสมัคร เปิดทั้งหมด 7 รอบต่อปี

 

หลักสูตรอินเตอร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 14 หลักสูตร
1. SIIE วิศวกรรมศาสตร์

 • Biomedical Engineering
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Engineering Management and Entrepreneurship
 • Energy Engineering
 • Financial Engineering
 • Industrial Engineering and Logistics Management
 • Mechanical Engineering
 • Computer Innovation Engineering
 • Robotics & AI Engineering
 • Software Engineering

2. KBS บริหารธุรกิจ
3. IEC เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
4. MD (Doctor of Medicine) แพทยศาสตร์
5. AIDT สถาปัตยกรรม
6. IAAI วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
7. CuSfSeM อุตสาหกรรมอาหาร
8. CMIT เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
9. AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
10. BIT เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
11. CACS ศิลปกรรมศาสตร์
12. DENT ทันตแพทยศาสตร์
13. Dual Degree Engineering x Engineering KMITL (หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวะ X วิศวะ)
14. Dual Degree Engineering x Architecture KMITL (หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวะ X สถาปัตย์)

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของ KMITL อยู่ที่ 5.0 – 7.0

รอบรับสมัคร แต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน

 

หลักสูตรอินเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC)

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร

1. GB บริหารธุรกิจ (สากล)
2. IE บริหารธุรกิจ (ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ)
3. IM บริหารธุรกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ)
4. IA การระหว่างประเทศ
5. TM การจัดการท่องเที่ยว
6. CMT เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
7. IJ วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของ KKUIC อยู่ที่ 5.0

รอบรับสมัคร แต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน

 

หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 15 หลักสูตร

1. ACC การบัญชี
2. ECON เศรษฐศาสตร์
3. SE วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4. IDEA สถาปัตยกรรม
5. IEL วิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
6. ISNE วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
7. ME วิศวกรรมเครื่องกล
8. NSC พยาบาลศาสตร์
9. ES วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10. FST วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
11. TFL ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
12. SSSD สังคมศาสตร์และการพัฒนา
13. HS มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน
14. DIN นวัตกรรมดิจิทัล
15. MMIT การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน IELTS ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ที่ 4.5 – 5.5

รอบรับสมัคร แต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน

 

หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร

1. HWM บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจด้านสุขภาพและการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
2. HTM บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
3. DCM บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
4. IBM บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
5. FIN บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
6. IHR ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. GBC ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร

คะแนน TOEFL-ITP  ที่ใช้ยื่นเข้าภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ที่ 400

รอบรับสมัคร แต่ละหลักสูตรเปิดรับไม่พร้อมกัน

 

หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์คะแนน IELTS หรือ TOEFL สำคัญมาก การฟิตติวผลทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านด้วยตัวเอง หรือติวที่สถาบัน เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ เพราะหากน้อง ๆ ทำคะแนนภาษาอังกฤษได้ดีแล้ว ก็เหมือนการก้าวขาข้างหนึ่งเข้าสู่คณะอินเตอร์ในฝันได้แล้ว 

หากกำลังมองหาสถาบันติว IELTS ดี ๆ สักที่ The Planner Education นี่แหละตอบโจทย์สถาบันการติวสอบ IELTS ดี ๆ สักที่ ด้วยโลเคชั่นที่เดินทางสะดวก หรือจะเลือกเรียนทางออนไลน์ที่ไหนก็ได้ รับรองคุณภาพทางการติว IELTS จากคุณครูของ The Planner มาตรฐานดีไม่ต่างกันแน่นอน

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply