ขั้นตอนการสมัครสอบ IGCSE

Q5FJUK9OFH

การสอบ IGCSE มีคณะกรรมการการสอบคือ Cambridge International Examinations (CIE) โดยมีขั้นตอนการสมัครสอบดังนี้

 • การลงทะเบียนสอบ
  สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่ British council และ Harrow International School โดยสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียนและแบบฟอร์มรายการผ่านทางออนไลน์ได้
 • ส่งใบสมัครและชำระค่าสอบ
  เมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้-รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนและถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

  ชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (Visa, Master Card) ได้ที่ศูนย์สมัครสอบที่ท่านได้เลือกไว้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมของข้อสอบทั้งหมดสามารถดูได้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชา และในการสอบประจำปี 2558 ในช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน มีค่าธรรมเนียมของแต่ละรายวิชาดังนี้

  กลุ่มรายวิชา (พร้อมรหัสวิชา) ค่าธรรมเนียมวิชาละ 6,550 บาท

  0452 Accounting

  0606 Additional Mathematics

  0450 Business Studies

  0453 Development Studies

  0508 First Language Arabic

  0500 First Language English

  0502 First Language Spanish

  0486 Literature (English)

  0580 Mathematics (without coursework)

  0490 Religious Studies

  0495 Sociology

  0471 Travel and Tourism

  0478 Computer Science

  0455 Economics

  กลุ่มรายวิชา (พร้อมรหัสวิชา) ค่าธรรมเนียมวิชาละ 7,550 บาท

  0460 Geography

  0470 History

  0610 Biology

  0607 Cambridge International Mathematics

  0620 Chemistry

  0652 Physical Science

  0653 Combined Science

  0680 Environmental Management

  0625 Physics

  กลุ่มรายวิชา (พร้อมรหัสวิชา) ค่าธรรมเนียมวิชาละ 10,250 บาท

  0654 Co-ordinated Sciences

  0510 English as a Second Language (included Oral Test fee for 2,700 Baht)

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/registration_guide_nov_2015_0.pdf

  ทั้งนี้ใบสมัครจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

   

  ค่าปรับสำหรับการลงทะเบียนล่าช้า คณะกรรมการการสอบได้กำหนดตารางเวลาการลงทะเบียนในแต่ละครั้งไว้แล้ว (ระยะเวลาการลงทะเบียน และวันครบกำหนด) ในกรณีที่ผู้สอบลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมอีกรายวิชาละ 2,500 บาท

 • การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  เมื่อลงทะเบียนพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบจะได้รับใบรายงานการเข้าสอบ (Statement of Entry) และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

การประกาศผลการสอบ IGCSE

ผลการสอบ IGCSE จะประกาศผลสอบประมาณ 2 เดือนหลังจากการสอบ โดยวันที่ประกาศผลสอบประจำปี 2558 ในช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน ประมาณปลายเดือนมกราคม 2559 โดยจะมีการแจ้งเตือนโดย SMS ก่อนและทำการส่งผลสอบในช่วงเดือนเมษายน 2559 เมื่อได้ผลการสอบมาแล้วและสอบผ่านตามเกณฑ์ เราก็สามารถนำผลสอบนั้นไปยื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อได้วุฒิมาแล้วก็นำไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยที่เราเลือกไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาเข้ารับศึกษาต่อเป็นลำดับต่อไป

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply