ทำอย่างไรถ้าไม่เก่งอังกฤษ แต่อยากพิชิต GED

การสอบ GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ (International Program) ซึ่งแน่นอนว่าการสอบตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกานั้น ข้อสอบก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งปัญหาด้านภาษา นับเป็นอุปสรรคหนึ่งของนักเรียนไทยที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ทั้งที่จริงๆแล้วน้องๆบางคนมีความรู้ความเข้าใจใน 5 วิชาที่ต้องทดสอบเป็นอย่างดี แต่ติดขัดในส่วนของภาษา ส่งผลให้ทำคะแนน GED ได้น้อย แต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่เชี่ยวชาญด้านภาษา ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพิชิต GED เพราะว่าเราจะถือวิกฤตินี้เป็นโอกาสในการพัฒนาภาษาไปในคราวเดียว นั่นคือ น้องๆสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการเตรียมตัวสอบ GED ไปพร้อมๆกันเลย โดยเราจะฝึกด้านภาษาพร้อมๆกับวิชาการด้วย 4 เทคนิคต่อไปนี้ อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า การอ่านทุกอย่างในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้น้องๆมีทักษะการอ่านที่รวดเร็ว และจับใจความสำคัญได้ แหล่งข้อมูลสำหรับอ่านที่ดีนั่นคือ หนังสือพิมพ์ เช่น Bangkok Post หรือวารสาร Reader Digest รวมไปถึงนิตยสารเช่น Time เป็นต้น ซึ่งแหล่งข่าวเหล่านี้จะมีบทความ และมีการสรุปคำศัพท์ที่น่าสนใจให้เราท้ายบทความด้วย อีกทั้งความเป็นสื่อสาธารณะทำให้เนื้อหา และการใช้ประโยคในบทความ มีลักษณะเป็นทางการ[…]

เตรียมสอบ GED อ่านหนังสืออะไรดี

ว่ากันว่า “ยิ่งพร้อม ความสำเร็จยิ่งอยู่ใกล้” การเตรียมความพร้อมในการสอบ GED นั้นผู้สอบจะต้องมีความรู้ทั้ง 5 วิชา คือ Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ), Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ), Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) และ Science (วิทยาศาสตร์) แล้ว ยังต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัย และความมุ่งมั่นของผู้สอบเป็นหลักด้วย โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับน้องๆทุกคนที่เตรียมตัวสอบ นั่นคือ การอ่านหนังสือ และฝึกทำข้อสอบ GED นั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่ติว GED กับทางสถาบัน จะมีหนังสือแบบฝึกหัดจากที่เรียนอยู่ก่อนแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหากเราต้องการที่จะอ่านตำราเตรียมสอบ GED อย่างจริงจังนั้น จะมีตำราของหลายสำนักพิมพ์ ที่เป็นที่นิยมกัน นั่นคือ หนังสือ GED ของ BARRON; หนังสือชุดนี้เป็นที่นิยมใช้กันโดยจะมีครบทั้ง 5 วิชาที่น้องๆต้องใช้ในการสอบ GED มีเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย[…]

เจาะลึกการเรียนGEDด้วยเทคนิคเขียน Essay

อย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของข้อสอบ GED วิชา Language Arts; Writing นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบด้านโครงสร้างและไวยากรณ์ และอีกส่วนหนึ่งคือการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ซึ่งผู้สอบหลายท่านอาจเป็นกังวล ทั้งเรื่องวิธีการเขียน การเรียบเรียงเรื่องที่เขียน ไหนยังจะความถูกต้องของเนื้อหาและไวยากรณ์ด้วย ดังนั้น การลำดับความคิด และการวางแผนการเขียน เพื่อให้การเขียน Essay มีประสิทธิผล จะช่วยให้ได้คะแนนของข้อสอบ GED ในส่วนนี้ได้ไม่ยาก การเขียนเรียงความสำหรับการสอบ GED นั้น จะมีการกำหนดหัวข้อและจำนวนคำ ดังนั้น ผู้สอบจะต้องคิดและเขียนเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งการจะเขียน Essay ให้ได้คะแนนที่ดีนั้น มีเพียง 3 อย่างที่ต้องรู้ และจำไว้ให้ขึ้นใจ คือ รู้อ่าน รู้เขียน และรู้จักตรวจทาน ซึ่งการรู้ทั้ง 3 อย่างนี้ จะช่วยเพิ่มคะแนน GEDในส่วนของ Writing ได้อย่างไรนั้น อธิบายได้ดังต่อไปนี้ รู้อ่าน การอ่านเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งการอ่านจะทำให้เราได้ความรู้ที่กว้างขึ้น[…]

เรียนGED มีเนื้อหาอะไรบ้าง

การพิชิตข้อสอบ GED ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ โอกาสสอบผ่านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าการสอบ GED จะสามารถลงทะเบียนสอบใหม่ (Re-Score) ได้หากสอบไม่ผ่าน แต่คงจะดีกว่าถ้าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ โดยยอมจ่ายราคาให้กับเวลาเตรียมตัว และค่าสอบเพียงครั้งเดียว จากนั้นก็เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยได้อย่างสวยงาม การสอบ GED ประกอบไปด้วยวิชาหลักสำหรับนักเรียน High School ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 วิชา ได้แก่ Language Arts; Reading (การอ่านภาษาอังกฤษ), Language Arts; Writing (การเขียนภาษาอังกฤษ), Social Studies (สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์) และ Science (วิทยาศาสตร์) ซึ่งในการสอบ GED แต่ละวิชา จะมีข้อสอบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็นเนื้อหาย่อย และมีการให้น้ำหนักแต่ละส่วนของเนื้อหา ดังตาราง ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยเกณฑ์ในการสอบ GED ให้ผ่าน ไม่มีอะไรซับซ้อน[…]